„Językowe wykładniki kształtowania postaw etycznych uczniów w nauczaniu/uczeniu się języka obcego (na przykładzie polskiego szkolnictwa katolickiego)”

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sujecka-Zając, Jolanta
dc.contributor.author Dryjańska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-04-14T13:19:28Z
dc.date.available 2015-04-14T13:19:28Z
dc.date.issued 2015-04-14
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1064
dc.description.abstract Rozprawa składa się z czterech rozdziałów: trzy pierwsze poświęcone są analizie kontekstu omawianego zagadnienia, jego kluczowym pojęciom i tezom, których zasadność staram się dowieść na drodze argumentacji, ostatnia części pracy zawiera doniesienie z przeprowadzonego postępowania badawczego. W pierwszym rozdziale zajmę się analizą semantyczno-historyczną terminu wartość, który stanowi w sensie filozoficznym i językowym oś całej pracy. Dlatego też moje rozważania rozpocznę od przedstawienia językowych wyznaczników zagadnień etycznych, które stanowią obecnie uzasadnienie miejsca problematyki etycznej w procesie edukacji językowej. Następnie przejdę do prezentacji rozważań na temat zagadnień etycznych w obszarze glottodydaktycznym na gruncie szkolnictwa katolickiego w Polsce. Jednakże w celu przedstawienia właściwej perspektywy tej problematyki, najpierw omówiona zostanie ścieżka, jaką nauczanie języków, a z nim samo pojęcie wartości, musiało przebyć od czasów, w których decydujący wpływ na edukację, także językową, miała filozofia, poprzez narodziny pedagogiki i dwudziestowieczne teorie psychologiczne do współczesnego rozumienia czym jest wartość w ujęciu glottodydaktycznym. Drugi rozdział będzie poświęcony pogłębionej analizie założeń edukacyjno-wychowawczych w tradycji katolickiej ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczania języków obcych. Konieczne jest przypomnienie, że wyraźne skoncentrowanie się jedynie na nauczaniu języków obcych i omawianie go w ramach systemowych obowiązujących obecnie nie jest możliwe ze względu na całkowitą odmienność systemu edukacyjnego w omawianych okresach historycznych. Analiza będzie zatem wkraczać w nauczanie retoryki, gramatyki, literatury, a nawet historii i filozofii, zawsze jednak poszukiwać będę aspektów językowych w tych różnorodnych dyscyplinach. W rozdziale trzecim dokonam omówienia współczesnych koncepcji glottodydaktycznych integrujących zagadnienia kulturowo-etyczne z nauczaniem języków obcych. Punktem wyjścia mojej analizy będzie miejsce tych zagadnień w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (2001, wyd. pol) i polskiej podstawie programowej (2012). Kluczowymi pojęciami tej analizy będą: inność, reprezentacja i socjalizacja. Czwarty rozdział prezentuje założenia i wyniki postępowania empirycznego. Na wstępie tego rozdziału będzie omówiony plan badania obejmujący analizę dokumentów, obserwacje, techniki sondażowe oraz projekt multimedialny. Następnie przedstawię pytania badawcze i dobór oraz konstrukcję narzędzi badawczych. Rozdział zamyka analiza zebranych danych, która opiera się o analizę statystyczną dla danych ilościowych i analizę treści dla danych jakościowych, co pozwoli na zajęcie stanowiska wobec pytań badawczych.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject wartość
dc.subject język
dc.subject glottodydaktyka
dc.title „Językowe wykładniki kształtowania postaw etycznych uczniów w nauczaniu/uczeniu się języka obcego (na przykładzie polskiego szkolnictwa katolickiego)”
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Agnieszka Dryjańska
dc.contributor.department Wydział Neofilologii
dc.date.defence 2015-03-27

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics