UDZIAŁ SPOŁECZNY W ZINTEGROWANYM PLANOWANIU REGIONALNYM

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czerny, Mirosława
dc.contributor.author Szymalski, Wojciech
dc.date.accessioned 2012-11-21T15:15:50Z
dc.date.available 2012-11-21T15:15:50Z
dc.date.issued 2012-11-21
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/118
dc.description.abstract Rozprawa poświęcona jest planowaniu zintegrowanemu obszarów problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału społecznego w procesie planowania oraz jego związków z wdrażaniem koncepcji rozwoju obszaru problemowego w skali regionalnej. Celem rozprawy jest rozpoznanie i analiza mechanizmów udziału społecznego w zintegrowanym planowaniu na poziomie regionalnym. Mechanizmy te mają wpływ na wdrażanie koncepcji rozwoju obszaru problemowego. Szuka się odpowiedzi na pytanie czy mechanizmy te sprzyjają realizacji tej koncepcji rozwoju i jakie jest znaczenie udziału społecznego we wdrażaniu koncepcji rozwoju obszaru problemowego? Ponadto chciano przedstawić wskazówki dla planistów, które mogą poprawić proces planowania zintegrowanego w Polsce. Zalecenia formułowane są na podstawie analizy materiałów empirycznych z badanych przykładów. Wstęp jest rozdziałem pierwszym tej rozprawy. Rozdział drugi zawiera omówienie literatury przedmiotu. Po pierwsze omówiono w nim podstawowe współczesne koncepcje udziału społecznego w planowaniu. Następnie omówiono prace z zakresu wdrażania metod udziału społecznego w planowaniu regionalnym w Polsce i w Niemczech. W rozdziale przytacza się wyniki polskich i zagranicznych badań, świadczących o funkcji i roli partycypacji społecznej w planowaniu regionalnym. Szczegółowa analiza literatury dotyczy obszaru Polski i Niemiec, w mniejszym stopniu innych krajów świata. Omawiane są głównie prace opublikowane po roku 1990, ale wspomina się także o dużym dorobku w tym zakresie powstałym w innych krajach od lat 60. XX wieku. Rozdział trzeci poświęcony jest w całości badaniom planowania zintegrowanego w Polsce. Ponieważ badanie składa się z kilku etapów rozdział podzielony został na kilka podrozdziałów. Kolejno przedstawiono: - wywiady pogłębione z liderami programów planowania zintegrowanego w Polsce, - badanie ankietowe przeprowadzone wśród organizacji korzystających z konsultacji społecznych prowadzonych w ramach planowania zintegrowanego regionów badawczych, - studia przypadków regionów kontrolnych. W każdym z podrozdziałów szczegółowo przedstawiono metody postępowania i analizy oraz podstawowe wyniki badań, a także zaproponowane wnioski. Rozdział czwarty zadedykowano badaniom planowania zintegrowanego w Niemczech. Zawarto w nim omówienie sposobu przeprowadzenia badania wśród liderów planowania zintegrowanego oraz podstawowe wyniki i wnioski. W rozdziale piątym omówiono studia dokumentów planistycznych związanych z badanymi programami planowania w Polsce i w Niemczech oraz wynikające z nich wnioski na tle przeprowadzonych badań empirycznych. Rozdział szósty służy zebraniu podstawowych wyników badań i studiów oraz ich analizie prowadzącej do weryfikacji hipotezy badawczej tej rozprawy. W rozdziale tym przedstawiono problemy planowania zintegrowanego, rekomendacje dla ich rozwiązania oraz mechanizmy pozytywnego wpływu udziału społecznego na wdrażanie koncepcji rozwoju. Rozdział siódmy służy podsumowaniu najważniejszych wyników weryfikujących postawioną hipotezę.
dc.language.iso pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject rozwój zrównoważony
dc.subject region
dc.subject planowanie regionalne
dc.subject konsultacje
dc.subject udział społeczny
dc.subject.lcsh Sustainable development—Poland
dc.subject.lcsh Regional planning—Poland—Citizen participation
dc.title UDZIAŁ SPOŁECZNY W ZINTEGROWANYM PLANOWANIU REGIONALNYM
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Wojciech Szymalski
dc.contributor.department Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dc.date.defence 2012-12-04

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics