Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Szyszkowska, Maria
dc.contributor.author Woch, Marek
dc.date.accessioned 2015-10-21T07:18:00Z
dc.date.available 2015-10-21T07:18:00Z
dc.date.issued 2015-10-21
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1252
dc.description.abstract Założeniem przyjętym w niniejszej pracy jest uznanie życia człowieka za wartość fundamentalną. Zagadnienie ochrony zdrowia jest więc jednym z najważniejszych dla człowieka niezależnie od epoki w jakiej żyje. Już starożytni Grecy uważali zdrowie za jeden z największych skarbów. Problem ochrony zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego nie był dotąd podejmowany. Rozprawa niniejsza ma na celu wypełnienie tej luki. Na zagadnienia ochrony zdrowia składa się wiele elementów. Celem rozprawy jest zwrócenie uwagi na problemy związane z leczeniem chorych, lecz nie tylko w kontekście finansowania. Wysokość nakładów na ochronę zdrowia jest przeważanie przedstawiana jako wyznacznik prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu zagadnienia ochrony zdrowia nie odnoszące się bezpośrednio do pieniędzy bywają niejednokrotnie przemilczane. W literaturze ochrona zdrowia jest rozpatrywana głównie z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawnych. Brakuje w debatach odniesienia do wyższych wartości, które są przedmiotem dociekań filozoficznoprawnych. Przewija się najczęściej zagadnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jako sprawiedliwości społecznej, która nie jest wyraźnie zdefiniowana.
dc.description.abstract Summary: The assumption that human life is a fundamental value was adopted for the purpose of this dissertation. Therefore, the issue of human health protection is among the crucial concerns of mankind regardless of the epoch in which people live. The ancient Greeks already considered health as one of the biggest treasures. The issue of health care in Poland has not been discussed before from the philosophical and legal point of view. This dissertation aims at filling this gap. The issue of health care comprises numerous elements. The purpose of this dissertation is to point out problems related to patient treatment, however, not solely in the context of its financing. The level of healthcare spending is generally presented as an indicator of the proper functioning of the health care system. The issues in health care not directly related to finances are often ignored. The point of view which dominates in the literature on health care is a legal point of view. What the discussion is missing is reference to higher values which are explored in the philosophical and legal approach. The most popular issue of equal access to health care financed from public funds is seen as a social justice issue, which term is not clearly defined.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject health care in Poland
dc.subject responsibility
dc.subject medicine
dc.subject law
dc.subject system ochrony zdrowia w Polsce
dc.subject odpowiedzialność
dc.subject medycyna
dc.subject prawo
dc.title Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Marek Woch
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2015-11-04

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics