Kultura organizacyjna w procesach fuzji i przejęć. Przypadki firm międzynarodowych w Polsce

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Glinka, Beata
dc.contributor.author Gawryszewska, Paulina
dc.date.issued 2015-06-24
dc.description.abstract Celem rozprawy jest opis roli i znaczenia kultury organizacyjnej w procesach fuzji i przejęć w przedsiębiorstwach o charakterze międzynarodowym, które funkcjonują w Polsce. Ramy teoretyczne pracy stanowi teoria nowego instytucjonalizmu oraz kompetencji międzykulturowych. Autorka prezentuje przegląd badań nad kulturą w organizacji i zarządzaniu oraz opisuje motywy i przesłanki fuzji i przejęć, których tło stanowi światowy oraz polski rynek M&A. W swoich badaniach odwołuje się do metodyki jakościowej a wyniki prezentuje w postaci obszernych wypowiedzi swoich respondentów, uzupełniając je analizą z kwestionariuszy ankiet. W części końcowej zestawia badania i tło teoretyczne, co pozwala jej na interpretację zebranych danych w nowy sposób.
dc.description.abstract The purpose of the doctoral thesis is to describe the role and importance of organizational culture in mergers and acquisitions process in international companies operating in Poland. A theoretical framework is based on the new institutionalism theory and intercultural competences. The author presents an overview of research on culture in organization and management and describes the motives for mergers and acquisitions whose background is global and Polish M&A market. In her research the author refers to the qualitative methodology presenting the results in the form of comprehensive statements of her respondents and completing them with the analysis of questionnaires. In the final section the author compiles the research and theoretical background, which allows her to interpret the collected data in a new way.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject kultura organizacyjna
dc.subject fuzja
dc.subject przejęcie
dc.subject proces kulturowy
dc.subject zmiana organizacyjna
dc.subject firmy międzynarodowe
dc.subject organizational culture
dc.subject mergers and acquisitions
dc.subject cultural process
dc.subject organizational change
dc.subject international companies
dc.title Kultura organizacyjna w procesach fuzji i przejęć. Przypadki firm międzynarodowych w Polsce
dc.title.alternative The organizational culture in mergers and acquisitions. Cases of international companies in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2015-11-25
dc.identifier.apd 20471
dc.description.osid 29215
dc.contributor.email

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics