Metaphor in Spoken Discourse. Towards Characterization of Tuning Devices in Radio Talk. A Case Study of BBC Radio 4 Woman’s Hour

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Górska, Elżbieta
dc.contributor.author Marhula, Joanna
dc.date.accessioned 2015-11-12T09:06:36Z
dc.date.available 2015-11-12T09:06:36Z
dc.date.issued 2015-11-12
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1276
dc.description.abstract Since the publication of Lakoff and Johnson’s (1980) seminal work, the study of metaphor has occupied a large space in the cognitive linguistic literature. Metaphor has been examined from a variety of perspectives and in a range of different contexts. This dissertation focuses on metaphor in spoken discourse and within this research area investigates linguistic expressions which affect the interpretation of verbal metaphors by, for example, highlighting or toning down their metaphorical meaning. The expressions in question include items such as “metaphorically”, “figuratively speaking”, “sort of”, “kind of”, “in a sense” and many others. They have been referred to in the literature by different terms, but this study adopts the term ‘tuning devices’ coined by Cameron and Deignan (2003). Building upon the insights into metaphor tuning presented so far in the field of metaphor research, the current study further explores the phenomenon of tuning devices: it analyzes tuning devices around verbal metaphors situated in a specific discourse context, namely that of BBC Radio 4 Woman’s Hour programmes. The structure of the dissertation is as follows. Chapter 1 situates the present research in the existing literature, both on metaphor and tuning devices, as well as specifies the goals and research questions guiding this study. Chapter 2 focuses on the radio talk corpus: it characterizes the nature of Woman’s Hour programmes and comments on the most important qualities of the radio talk genre which might relate to metaphor use. Chapter 3 discusses the metaphor identification procedure used in the analysis and presents preliminary findings concerning the use of verbal metaphors and tuning devices in the Woman’s Hour corpus. Chapters 4 – 6 are case studies dedicated to four different tuning devices, namely “like”, “kind of”, “sort of” and “you know”. Their analysis forms the main part of the dissertation. Chapter 7 presents conclusions stemming from the study, tackles the question of the category of tuning devices as well as outlines directions for future research.
dc.description.abstract Wraz z publikacją przełomowego dzieła Lakoff’a i Johnson’a „Metafory w naszym życiu” (1980), językoznawcy kognitywni zaczęli poświęcać coraz więcej uwagi badaniom nad metaforą. Od tego czasu metafora jest regularnie badana na różnych płaszczyznach teoretycznych oraz w różnych kontekstach jej występowania. Niniejsza rozprawa poświęcona jest metaforze w dyskursie mówionym i w obrębie tego zjawiska skupia się na użyciu wyrażeń językowych, które wpływają na interpretację metafor werbalnych poprzez wzmocnienie lub osłabienie ich znaczenia metaforycznego. Wyrażenia, o których mowa, to w języku angielskim między innymi zwroty takie jak: metaphorically, figuratively speaking, sort of, kind of, in a sense. W literaturze przedmiotu określane są one różnymi terminami, jednak w niniejszej pracy przyjęty został termin „wyrażenia modulujące” (ang. tuning devices) zaproponowany przez Cameron i Deignan (2003). Bazując na obserwacjach dotyczących wyrażeń modulujących, które poczyniono do tej pory, rozprawa prezentuje analizę użycia wyrażeń modulujących w programach radiowych Woman’s Hour nadawanych przez Program 4 Radia BBC. Rozprawa ma następującą strukturę. Rozdział pierwszy nakreśla powiązania niniejszej rozprawy z literaturą przedmiotu poświęconą zarówno zagadnieniu metafory jak i wyrażeniom modulującym. Rozdział pierwszy przedstawia również cele pracy i stawia pytania badawcze. Rozdział drugi skupia się na korpusie audycji radiowych: charakteryzuje materiał badawczy pochodzący z programów Woman’s Hour oraz wskazuje na te cechy gatunku audycji radiowych, które mogą wpływać na użycie metafor. Rozdział trzeci poświęcony jest metodzie identyfikacji metafory zastosowanej w niniejszej pracy: przedstawia wstępne obserwacje dotyczące użycia metafor werbalnych oraz wyrażeń modulujących w analizowanych programach radiowych. Rozdziały 4-6 to studia przypadku poświęcone czterem angielskim wyrażeniom regulującym: like, kind of, sort of oraz you know. Ich analiza stanowi główną część rozprawy. Rozdział 7 podsumowuje wnioski płynące z badania, opisuje kategorię wyrażeń modulujących w terminach kategorii radialnej oraz wskazuje kierunki przyszłych badań nad wyrażeniami modulującymi.
dc.rights 10daysAccess
dc.subject radio talk
dc.subject tuning devices
dc.subject verbal metaphor
dc.subject metaphor
dc.subject dyskurs radiowy
dc.subject wyrażenia modulujące
dc.subject metafora werbalna
dc.subject metafora
dc.title Metaphor in Spoken Discourse. Towards Characterization of Tuning Devices in Radio Talk. A Case Study of BBC Radio 4 Woman’s Hour
dc.title.alternative Metafora w dyskursie mówionym. Charakterystka wyrażeń modulujących w audycjach radiowych BBC Radio 4 Woman’s Hour.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Joanna Marhula
dc.contributor.department Instytut Anglistyki
dc.date.defence 2015-11-24

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics