ASPEKTY PRAWNE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI O NAPOJACH ALKOHOLOWYCH

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korzycka-Iwanow, Małgorzata
dc.contributor.author Pietrzyk, Marta
dc.date.accessioned 2015-12-09T11:14:19Z
dc.date.available 2015-12-09T11:14:19Z
dc.date.issued 2015-12-09
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1330
dc.description.abstract Summary of the doctoral thesis ‘Legal Aspects of Alcoholic Beverages Information to Consumers’ Alcoholic beverages play an important economic, political and cultural role. On the other hand, high consumption of alcoholic beverages in the European Union generates a number of social and health problems. Both the EU and the national legislators introduce specific restrictions on economic freedom in the area of alcoholic beverages which aim to eliminate negative consequences of excessive consumption of these products. Such restrictions regard also the information given to consumers about alcoholic beverages. In the era of information society more and more attention is paid to the fact how the consumer is informed about the product: whether the information provided is sufficient to make a decision about the purchase of the product. This doctoral dissertation is devoted to the legal aspects of alcoholic beverages information to consumers. Detailed search of available literature on this topic showed that the examinee issue so far did not received any comprehensive study. The main aim of the dissertation is to examine whether the rules on alcoholic beverages information to consumers are consistent with the objectives of food law: the protection of public health, the consumer protection, and whether unduly limit economic freedom. The doctoral dissertation aims to show that the principle of proportionality should be applied to the regulations governing alcoholic beverages information to consumers. The aim of the dissertation is also to examine whether the existing regulations on labelling and advertising of alcoholic beverages are proportionate to the objectives of food law and whether there is a need to modify them. The doctoral dissertation consists of seven chapters. In the first chapter the current sources of European Union law and national law on alcoholic beverages information to consumers are presented. The second chapter discusses the definitions related to alcoholic beverages information to consumers. The third chapter is devoted to the objectives of the alcoholic beverages information to consumers, which are set at the level of European Union law and their hierarchy: the protection of consumers’ health and their interests, the free movement of food, protection of the legitimate interests of food producers and supporting the production of quality products. In the fourth chapter the constitutional rights and freedoms related to the alcoholic beverages information to consumers are analyzed. It was pointed out that the objectives set at EU level related to the alcoholic beverages information to consumers correspond to the rights, freedoms and principles set out in the Polish Constitution - the principle of consumer protection, the right to health, economic freedom. It is analyzed the possibility and the scope of introducing restrictions on economic freedom, including freedom of commercial speech, which are justified by protection of consumers’ health, and their economic interests. In the fifth, sixth and seventh chapter, the existing regulations regarding alcoholic beverages information to consumers are analyzed for their compatibility with the objectives of food law and the rights, freedoms and principles pointed out in the Polish Constitution. In the fifth chapter, the analyze concentrates on labelling requirements for alcoholic beverages and the characteristics of the labelling of these products. In addition, there are analyzed the health warning labels and the legitimacy of introduction such requirement on the basis of national legislation. In the sixth chapter the regulations regarding quality indications (geographical indications, designations of origin, traditional terms) of alcoholic beverages are analyzed. An attempt was made to assess whether these regulations are consistent with the objectives of food law and whether comply with the principle of proportionality. In the seventh chapter the issue of advertising of alcoholic beverages is discussed. The analyze concentrates on limiting the advertising of alcoholic beverages under the law of the European Union and ways of implementing these regulations in EU countries (Germany, UK, Spain, Italy). In this context, there are analyzed Polish regulations on the advertising of alcoholic beverages. Additionally, the solutions adopted in the US law are presented. It is also an assessment whether the Polish regulations regarding this issue comply with the principle of proportionality present both in EU law and Polish law.
dc.description.abstract Streszczenie pracy doktorskiej pt. „Aspekty prawne przekazywania konsumentom informacji o napojach alkoholowych” w języku polskim: Napoje alkoholowe odgrywają istotne znaczenie ekonomiczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe. Z drugiej strony, wysokie spożycie napojów alkoholowych generuje w Unii Europejskiej wiele problemów społecznych i zdrowotnych. Zarówno unijny jak i krajowy prawodawca wprowadza określone ograniczenia wolności gospodarczej w zakresie napojów alkoholowych mające na celu niwelowanie negatywnych skutków nadmiernego spożywania tych produktów. Takie ograniczenia dotyczącą również informacji przekazywanej konsumentowi o napojach alkoholowych. W dobie społeczeństwa informacyjnego coraz większą wagę przywiązuje się do tego, w jaki sposób konsument jest informowany o produkcie, co zawiera dany przekaz, czy przekazywane informacje są wystarczające do podjęcia przez konsumenta świadomej decyzji o nabyciu produktu. Niniejsza praca doktorska jest poświęcona aspektom prawnym przekazywania konsumentom informacji o napojach alkoholowych. Szczegółowe poszukiwania dostępnej w tym temacie literatury wykazały, że badanemu zagadnieniu nie poświęcono dotychczas żadnego opracowania. Głównym celem pracy doktorskiej jest zbadanie czy przepisy dotyczące przekazywania konsumentom informacji o napojach alkoholowych są zgodne z celami prawa żywnościowego, uwzględniają ochronę zdrowia publicznego, ochronę konsumenta, a jednocześnie czy nie ograniczają nadmiernie wolności gospodarczej. Praca ma na celu wykazanie, że przy tworzeniu i ocenie regulacji dotyczących przekazywania konsumentom informacji o napojach alkoholowych należy stosować zasadę proporcjonalności. Celem rozprawy doktorskiej jest również zbadanie, czy obowiązujące obecnie regulacje w zakresie oznakowania i reklamy napojów alkoholowych są proporcjonalne do celów wyznaczonych przepisami prawa żywnościowego, a także czy istnieje potrzeba ich modyfikacji. Rozprawa doktorska składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale wskazano na obecnie obowiązujące źródła prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczące informowania konsumentów o napojach alkoholowych. W drugim rozdziale omówiono zagadnienia teoretycznoprawne związane z przekazywaniem konsumentom informacji o napojach alkoholowych. Trzeci rozdział pracy został poświęcony celom przekazywania konsumentom informacji o napojach alkoholowych, które określono na poziomie prawa Unii Europejskiej oraz ich hierarchii, tj. ochronie zdrowia i interesów konsumentów żywności, zapewnieniu swobodnego przepływu żywności, ochronie słusznych interesów producentów żywności oraz wspieraniu wytwarzania produktów odpowiedniej jakości. W czwartym rozdziale dokonano analizy konstytucyjnych praw i wolności związanych z przekazywaniem konsumentom informacji o napojach alkoholowych. Wskazano, że cele wyznaczone na poziomie Unii Europejskiej w odniesieniu do informacji przekazywanej konsumentowi o napojach alkoholowych korespondują z prawami, wolnościami i zasadami określonymi w Konstytucji RP – zasadą ochrony konsumenta, prawem do ochrony zdrowia, wolnością gospodarczą. Przeanalizowano możliwości wprowadzania ograniczeń wolności gospodarczej, w tym swobody wypowiedzi komercyjnej, uzasadnionych ochroną konsumenta, jego zdrowia oraz interesów ekonomicznych. W piątym, szóstym i siódmym rozdziale pracy dokonano analizy obecnie obowiązujących przepisów w zakresie przekazywania konsumentom informacji o napojach alkoholowych pod kątem ich zgodności z celami wyznaczonymi w prawie żywnościowym oraz prawami, wolnościami i zasadami wynikającymi z Konstytucji RP. W piątym rozdziale pracy analizie zostały poddane wymogi dotyczące oznakowania napojów alkoholowych oraz cechy charakterystyczne oznakowania tych produktów. Ponadto, przeanalizowano zagadnienie znakowania napojów alkoholowych ostrzeżeniami o szkodliwości alkoholu dla zdrowia i zasadności jego wprowadzenia na gruncie przepisów krajowych. Pomocniczo zostały zaprezentowane rozwiązania przyjęte na gruncie prawa amerykańskiego. W szóstym rozdziale analizowano wymogi dotyczące oznaczeń wyróżniających napoje alkoholowe tj. regulacje z zakresu ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz określeń tradycyjnych. Dokonano próby oceny czy systemy oznaczeń wyróżniających napojów alkoholowych są zgodne z celami wyznaczonymi przepisami prawa żywnościowego. Natomiast w siódmym rozdziale pracy omówiono zagadnienie reklamy napojów alkoholowych. Analizowano ograniczenia reklamy napojów alkoholowych wynikające z prawa Unii Europejskiej oraz sposoby implementacji powyższych regulacji w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, we Włoszech). W tym kontekście przeanalizowane zostały polskie regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych. Pomocniczo zostały zaprezentowane rozwiązania przyjęte na gruncie prawa amerykańskiego. Podjęto próbę oceny czy polskie regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych są zgodne z zasadą proporcjonalności obecną zarówno w prawie Unii Europejskiej jak i prawie polskim.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject reklama
dc.subject oznakowanie
dc.subject informacja
dc.subject napoje alkoholowe
dc.subject prawo żywnościowe
dc.subject alcoholic beverages
dc.subject food law
dc.subject consumer protection
dc.subject advertisement
dc.subject labelling
dc.title ASPEKTY PRAWNE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI O NAPOJACH ALKOHOLOWYCH
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Marta Pietrzyk
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2016

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics