Postawy obywatelskie młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiłkomirska, Anna
dc.contributor.author Pietrusińska, Marta Jadwiga
dc.date.accessioned 2016-01-12T10:26:08Z
dc.date.available 2016-01-12T10:26:08Z
dc.date.issued 2016-01-12
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1381
dc.description.abstract Poniższa praca doktorska dotyka problematyki postaw obywatelskich muzułmanów w wieku 14 - 16 lat z trzech różnych europejskich krajów, o różnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych i różnej historii rozwoju demokracji - z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii. Jej głównym celem jest opis i eksploracja postaw obywatelskich młodych wyznawców islamu oraz eksploracja relacji pomiędzy ich postawami a islamem. Postawy obywatelskie młodych muzułmanów w tej pracy obejmują wiedzę, nastawienie i zachowania wobec takich zagadnień obywatelskich jak demokracja, naród, prawa człowieka, prawa kobiet, polityczne i społeczne zaangażowanie czy też Unia Europejska. Co więcej, w pracy tej poruszony jest kontekst jakości edukacji obywatelskiej na poziomie gimnazjów w badanych krajach oraz oceny jej efektywności przez samych uczniów. Badania opisane w tej pracy, ze względu na swój nowatorski charakter są badaniami jakościowymi. W trakcie tego projektu badawczego, przeprowadzonych zostało 13 wywiadów grupowych, w których uczestniczyło łącznie 91 osób, jak i 21 wywiadów indywidualnych z najbardziej aktywnymi uczestnikami fokusów. Ponad to, przeanalizowane została polska, turecka i angielska podstawa programowa do nauczania edukacji obywatelskiej jak i liczne podręczniki do tego przedmiotu. Rezultaty poniższych badań ukazują, że postawy obywatelskie młodych wyznawców islamu są bardzo zróżnicowane ze względu na czynniki indywidualne jak i środowiskowe. Niemniej jednak wartości islamu stanowią często centralną rolę w kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich. Model dobrego muzułmańskiego obywatela ukazany w tej pracy, odbiega od tradycyjnego europejskiego rozumienia aktywnego obywatelstwa, które przejawia się tylko w sferze publicznej. Muzułmanin, jak wynika z badań może realizować się również obywatelsko w obszarze działań prywatnych, ponieważ w doktrynie islamu nie istnieje jasny podział na to co publiczne a to co prywatne. Ostatnim ważnym wynikiem tych badań jest negatywna ocena współczesnych programów edukacji obywatelskiej, które pomimo że w swych założeniach kładą nacisk na zwiększanie zaangażowania obywatelskiego młodych i wykorzystywanie w procesie kształcenia aktywnych metod nauczania, w praktyce rozwijają przede wszystkim obszar poznawczy obywatelskości pomijając aspekty afektywne i behawioralne.
dc.description.abstract This doctoral thesis touches the issue of civic attitudes of Muslims aged 14 - 16 from three different European countries, with different socio-cultural background and varying history of the democracy’s development - Poland, Turkey and the United Kingdom. Its main purpose is to describe and explore civic attitudes of young Muslims and explore the relationship between their attitudes and Islam. Civic attitudes of young Muslims in this work include: knowledge, affect and behaviour towards civic issues such as democracy, nation, human rights, women's rights, political and social engagement or the European Union. Moreover, this paper rises the context of quality of civic education at middle schools in the research ed countries and evaluates its effectiveness from the students’ point of view. The research described in this paper, due to its innovative nature, uses qualitative approach. During this research project13 focus interview was conducted, involving a total of 91 people and 21 interviews with the most active participants in focus groups took place. Moreover, Polish, Turkish and English civic education’s core curriculum as well as numerous textbooks for this subject were analysed. The results of these studies show that young Muslims’ civic attitudes are very different due to individual and environmental factors. However, the values of Islam have often central role in the development of active citizenship. Model of good Muslim citizen shown in this paper, differs from the traditional European understanding of active citizenship, which manifests itself only in the public sphere. Muslim, according to the study, may also carries out civic activities in the area of private, because in the Islamic doctrine there is no sharp distinction between public and private sphere. The last important result of this study is a negative assessment of modern civic education programs, which, although in its assumptions insist on increasing the civic engagement of young and exploitation in the educational process of active teaching methods, in practice mainly develop cognitive area of civic attitudes ignoring its affective and behavioural aspects.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject islam
dc.subject młodzież
dc.subject muzułmanie
dc.subject postawy obywatelskie
dc.subject edukacja obywatelska
dc.subject Islam
dc.subject youth
dc.subject Muslims
dc.subject civic attitudes
dc.subject civic education
dc.title Postawy obywatelskie młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Marta Pietrusinska
dc.contributor.department Wydział Pedagogiczny
dc.date.defence 2015-11-20

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics