Przyswajanie wiejskich tradycji muzycznych. Refleksje krytyczne na temat recepcji muzyki ludowej przez muzykujących folklorystów w Polsce po roku 1980.

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarska-Bakir, Joanna
dc.contributor.author Niemkiewicz, Klaudia [APD]
dc.date.accessioned 2016-03-09T00:05:27Z
dc.date.available 2016-03-09T00:05:27Z
dc.date.issued 2014-11-02
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1454
dc.description.abstract Rozprawa Przyswajanie wiejskich tradycji muzycznych. Refleksje krytyczne na temat recepcji muzyki ludowej przez muzykujących folklorystów w Polsce po roku 1980 dotyka trzech punktów: po pierwsze jest próbą kompleksowego opisu polskiego ruchu zajmującego się rekonstrukcją i praktyką wiejskiego śpiewu i muzykowania a więc współczesnego praktykowania wiejskich tradycji muzycznych poza ich rodzimym środowiskiem. Ruch ten określony został mianem praktycznego folkloryzmu. Zostają omówione początki ruchu, jego charakterystyka i główne tendencje rozwojowe a także specyfika wokalnej muzyki tradycyjnej i jej recepcji przez miejskich wykonawców. Po drugie zostaje opisana i sproblematyzowana wcześniej nie tematyzowana metoda pracy w terenie powstała w ciągu ostatnich dwudziestu lat w środowisku polskich praktyków folkloryzmu muzycznego, wyrastająca z doświadczeń teatrów awangardowych z jednej strony i etnomuzykologów krajów byłego ZSRR z drugiej. Sposób obecności w terenie, ufundowany na kategoriach spotkania, doświadczenia, współtworzenia i na relacji mistrz-uczeń łączącej wiejskich artystów i folklorystów z miasta, ma szanse przekroczyć metodologiczne ograniczenia dyscypliny i stać się rozmową w znaczeniu gadamerowskim, a zarazem rzeczywistym dialogiem kultur. Sytuacja spotkania miejskich i wiejskich muzyków ma miejsce na terenie adyskursywności a muzyka może stać się transgresywnym medium, ułatwiającym recepcję obcej kultury i tradycji, gdyż folkloryści pracując nad rzetelnym i możliwie całościowym przyswojeniem języka muzycznego wiejskich tradycji uzyskują potencjalność dotknięcia tego, co muzyka otwiera. Na gruncie interpretacji pracy terenowej folklorystów jako etnografii słyszącej, która rozpoczyna się na poziomie wymiany artystycznej i ustala płaszczyznę poznawczą, z której następnie może skorzystać nauka, zostaje zaprezentowany projekt analizy etnologicznej nazwany refleksyjnością z głębi doświadczenia, łączący dwie odmienne perspektywy: doświadczającego i wytwarzającego źródło podmiotu oraz analitycznego dyskursu, produkującego niezbędny w badaniu kulturowym dystans. Po trzecie zostaje postawiona teza o obecności transcendentnej jakości w muzyce tradycyjnej, a przeprowadzona analiza wypowiedzi folklorystów ujawnia, że w ich świadomość wnika świat myślenia archaicznego. Aby określić pole znaczeniowe, do którego odsyłają obecne w wywiadach kategorie takie jak tajemnica, energia, żywotność, płynięcie, powołana zostaje w odwołaniu do filozofii Heideggera oraz teologii przebóstwienia kategoria obecności-za, określająca transcendentne procesualne bycie równoległe do rzeczywistości widzianej. Transcendentna obecność rozumiana jest jako doświadczenie i obietnica doświadczenia w rozumieniu całościowym, cielesnym i duchowym, co kieruje rozważania w stronę performatyki. Niedowodliwość tego, czy obecność-za jest rzeczywiście stanem pozajęzykowym, nieludzkim, czy też bytem językowym i kulturowym, nie usuwa samej potrzeby obecności poza granice dyskursu. Użyte w analizie metafor z wywiadów terminy, pozostając założeniu świeckie, odbijają istniejące w kulturze pokrewieństwo sztuki i religii. Ponadto zanalizowane zostają kluczowe dla ruchu folklorystycznego złożone idee, takie jak autentyczność, tożsamość i tradycja, zostaje poruszony problem zmiany kulturowej w tradycji i napięcia pomiędzy przyswajaniem a zawłaszczeniem tradycji kulturowej przez przedstawicieli kultury dominującej. Rozpoznanie wszystkich tych kontekstów ukazuje miejsce kultury ludowej w dzisiejszej kulturze polskiej i europejskiej a folkloryzm rozpatrywany jest jako odpowiedź na nowożytny kryzys sztuki. Rozważania z pogranicza teorii sztuki, performatyki, etnologii i teologii przybliżają do odpowiedzi o miejsce przeżycia religijnego i przeżycia sztuki w kulturze a także w kontekście spotkania kultur.
dc.description.abstract Dissertation Assimilation of Rustic Musical Traditions. Critical Reflections on Folk Music Recepion by Playing Music and Singing Folkorists in Poland after 1980 faces three problems: at first it is an attempt of complex description of Polish movement which reconstructs and practises rustic singing and playing music, which is a modern practising rustic musical traditions outside their native environment. The movement has been named as a practical folkorism. In the dissertation, the origins of the movement as well as its characteristic and main evolutionary tendencies have been discussed. Moreover, a specific of vocal traditional music and its assimiliation by civic performers has been also faced.Secondly, the method of fieldwork, which has not been ealier poblematised has been described. The method has arisen in the last twenty years in the backgroud of Polish practitioners of musical folklorism on the basis of the experience of avant-garde theatres and the ethnomusicological methodology of the former Soviet Republic countries. The way of working in field is founded on cathegories of encounter, experience, co-creating and the master-student relation, which joins rustic artists and folklorists from a city. It has a chance to go beyond the methodological limits of the discipline and become a Gadamer's conversation in meening of cultures' real dialogue. The meeting of rustic and urban musicans takes place on the field of non-discoursivity and the music can become the transgressive medium which makes the reception of the foreign culture easier. The folklorists who work on honest and comprehensive assimilation of the traditional music language gain the ability of touch this, what the music opens. On the basis of interpretation of folkloristic fieldwork as a hearing ethnography, which starts at the level of artistic exchange and establishes the cognitive level useful for science, the project of ethological analysis, callled a reflectivity from the dept of experience is presented. This project joins two different perspectives – the experiencing and creating source subject and analitic discourse, which produces a distance, that is essential in the culture research. Thirdly, the thesis about the presence of transcendental quality in traditional music is presented. The analysis of folkorists' statements shows, that the world of archaic thinking gets into their consciousness. To define the semantic field, conceptualized by taken from the reviews words such as mistery, energy, vitality, flow the cathegory of presence-beyond is created. It is inspired by the Heidegger's philosophy and the theology of deification (theosis) and determines the transcendent beeing concurrent to visible reality. The transcendent presence is interpreted as an experience and the promisse of experience in holistic, corporal and spiritual meaning. However, it is impossible to prove that the presence-beyond is extralinguistic state or the linguistic being, the need of presence is not eliminated beyond the line of discourse. Althought the terms used in the analysis of the metaphors faced in reviews stay secular, they reflect the relation of the art and religion in culture. What is more, the key ideas typical for folkloristic movement (such as authenticity, identity, tradition) are analised. In addition the problems of cultural change in tradition and tention between assimilation and appropriation the cultural tradition by dominant culture have been mentioned. The recognition of all these contexts shows the place of folk culture in present Polish and European culture. The folkorism is considered as a response to the modern art crisis. Considerations on the border of art theory, performatics, ethnology and theology bring us closer to the responce of the place of the religious and artistic experience in the context of culture meeting.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject etnomuzykologia
dc.subject etnologia
dc.subject antropologia
dc.subject folklor muzyczny
dc.subject folkloryzm
dc.subject muzyka wiejska
dc.subject muzyka i kultura tradycyjna
dc.subject ontologia archaiczna
dc.subject etnomusicology
dc.subject etnology
dc.subject antropology
dc.subject music folkore
dc.subject folkorism
dc.subject rustic music
dc.subject traditional music and culture
dc.subject archaic otnology
dc.title Przyswajanie wiejskich tradycji muzycznych. Refleksje krytyczne na temat recepcji muzyki ludowej przez muzykujących folklorystów w Polsce po roku 1980.
dc.title.alternative Przyswajanie wiejskich tradycji muzycznych. Refleksje krytyczne na temat recepcji muzyki ludowej przez muzykujących folklorystów w Polsce po roku 1980.
dc.title.alternative Assimilation of Rustic Musical Traditions. Critical Reflections on Folk Music Recepion by Playing Music and Singing Folkorists in Poland after 1980
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział "Artes Liberales"
dc.date.defence 2016-03-17
dc.identifier.apd 9959
dc.description.osid 59697
dc.contributor.email xxxx@xxxx

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics