Tożsamość i wizerunek przedsiębiorstw na rynku usług gastronomicznych

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Górska-Warsewicz, Hanna
dc.contributor.advisor Świątkowska, Monika
dc.contributor.author Stangierska, Dagmara
dc.date.accessioned 2016-03-09T00:05:59Z
dc.date.available 2016-03-09T00:05:59Z
dc.date.issued 2015-10-21
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1457
dc.description.abstract Celem pracy była analiza kluczowych obszarów zarządzania tożsamością przedsiębiorstwa ze względu na ich potencjał do generowania atrybutów poszczególnych warstw w obszarze tożsamości i wizerunku dwóch kategorii lokali na rynku usług gastronomicznych. Wykazano podobieństwa i różnice w obszarze tożsamości i wizerunku barów i restauracji oraz określono relacji między obszarami ich tożsamości a wizerunkiem. W obszarze zarządzania tożsamością uwzględniono takie obszary jak: kultura, struktura, strategia, komunikacja, zachowania i symbolika. Analizując wizerunek uwzględniono jego wymiar osobowy, symboliczny i funkcjonalny. Prezentowany projekt badawczy składa się z trzech części, opartych na technikach badań ilościowych, jakościowych i triangulacji wyników. Uzyskane wyniki pozwoliły scharakteryzować i przeanalizować zarządzanie tożsamością barów i restauracji, które różnią się istotnie w obszarze symboliki. Wizerunek tych lokali jest najbardziej odmienny w warstwie symbolicznej. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie modelu zależności pomiędzy tożsamością a wizerunkiem dla przedsiębiorstw na rynku usług gastronomicznych i praktycznych zaleceń dla menedżerów lokali gastronomicznych, umożliwiających kreowanie spójnego wizerunku z wykorzystaniem wybranych elementów zarządzania tożsamością lokalu gastronomicznego.
dc.description.abstract The aim of the study was to analyze crucial areas of corporate identity management because of it’s potential to generate attributes of individual classes in the area of identity and image of two categories dining establishments on the catering market. It has been demonstrated similarities and differences in the area of identity and image of bars and restaurants and defines relations between the areas of their identity and image. In the area of corporate identity management consider such areas as: culture, structure, strategy, communication, behaviors and symbolism. Analyzing the image considered it’s personal, symbolic and functional dimension. Presented research project consists of three parts, based on techniques of quantitative, qualitative research and triangulation results. The results allowed to characterize and analyze identity management of bars and restaurants, which vary substantially in the area of symbolism. The image of these dining establishments is the most different in the symbolic layer. The results allowed to establish a model of the relation of dependency between identity and image for companies on the catering market and practical recommendations for managers of dining establishments, enabling creation of a consistent image using selected elements of corporate identity management of an dining establishments.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject Tożsamość przedsiębiorstwa
dc.subject wizerunek
dc.subject zarządzanie
dc.subject zarządzanie tożsamością przedsiębiorstwa
dc.subject rynek usług gastronomicznych
dc.subject Corporate identity
dc.subject image
dc.subject management
dc.subject corporate identity management
dc.subject catering market
dc.title Tożsamość i wizerunek przedsiębiorstw na rynku usług gastronomicznych
dc.title.alternative Corporate identity and image on the catering services market
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2016-03-23
dc.identifier.apd 22082
dc.description.osid 295541
dc.rights.pl Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics