Kapitały własne w spółkach kapitałowych

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chłopecki, Aleksander
dc.contributor.author Ziemnicka, Kinga
dc.date.accessioned 2016-03-10T10:11:50Z
dc.date.available 2016-03-10T10:11:50Z
dc.date.issued 2016-03-10
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1460
dc.description.abstract Rozprawa doktorska zatytułowana „Kapitały własne w spółkach kapitałowych” (autor: Kinga Ziemnicka) jest poświęcona zagadnieniom związanym z tworzeniem kapitałów własnych w spółkach kapitałowych, a w szczególności zagadnieniom problematycznym związanym z interpretacją przepisów prawnych regulujących omawianą materię. Najważniejsze zagadnienia, które zostały poddane analizie dotyczą między innymi źródeł finansowania kapitałów własnych w spółkach kapitałowych, dopuszczalnych przesunięć między tymi kapitałami oraz przepływów majątkowych pomiędzy spółkami kapitałowymi a ich udziałowcami, jak również rola, jaką kapitały te pełnią z punktu widzenia ochrony interesów wierzycieli spółki. Zasadniczym problemem, któremu została poświęcona przedłożona praca jest zbadanie struktury kapitałów własnych spółek kapitałowych w polskim ustawodawstwie w porównaniu do założeń przyjętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz dyrektywach Unii Europejskiej, a także ograniczeń przepływów kapitałowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy mechanizmy tworzenia oraz dysponowania kapitałami własnymi w spółkach kapitałowych zapewniają realne pokrycie tych kapitałów, jak również ochronę wierzycieli spółek przed niekontrolowanym wyprowadzaniem środków finansowych ze spółek przez ich wspólników albo akcjonariuszy. Efektem dokonanej analizy są propozycje zmian w strukturze kapitałów własnych polegające na wyodrębnieniu w ramach kapitału zapasowego określonych pozycji z uwagi na źródła ich finansowania oraz dopuszczalne przeznaczenie, mające na celu również wyodrębnienie kryteriów zastosowania kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych. Zarazem w przedłożonej pracy zostały omówione regulacje budzące rozbieżności w doktrynie prawa, wymagające doprecyzowania w przepisach, co dotyczy w szczególności agio, jako źródła wypłaty wynagrodzenia udziałowców w zamian za umarzane udziały bądź akcje, zaliczek na poczet dywidendy oraz zasad ich zwrotu, jak również zagadnienia problematyczne związane z ochroną wierzycieli spółki.
dc.description.abstract The PhD thesis entitled “Equity in capital companies” (author: Kinga Ziemnicka) is dedicated to the issues involved in creation of equity in capital companies, in particular problem issues in interpreting the legal provisions regulating this matter. The most important problems concern sources of financing for equity in capital companies, permitted transfers between the capitals, and financial transfers between capital companies and their shareholders, as well as the role these capitals play with respect to protecting the interests of company creditors. The main issue analysed in this PhD thesis is the structure of capital companies’ equity capital under Polish law as compared with rules arising from the International Accounting Standards and the directives of the European Union, as well limitations on capital flows. The purpose is to answer the question whether the mechanisms for creating and allocating capitals within companies ensure true subscription of these capitals, as also protection for company creditors against the uncontrolled removal of financial resources from companies by their shareholders. The result of this analysis is to propose amendments to capital structures based on the separation of defined items within supplementary capital by financing source and allowed use. This is also intended to separate the criteria for application of supplementary capital and reserve capital. The presented thesis also discusses legal regulations which are controversial in doctrine of law and require clarification. This concerns in particular the share premium as a source of payment for shareholders’ remuneration in exchange for redeemed shares or stocks, advance payments against dividends and the rules for their refunding, as well as problem issues connected with protecting company creditors.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject strata
dc.subject zysk
dc.subject dywidenda
dc.subject kapitał rezerwowy
dc.subject kapitał zapasowy
dc.subject kapitał zakładowy
dc.subject dividend
dc.subject reserve capital
dc.subject spare capital
dc.subject share capital
dc.subject equity
dc.subject profit
dc.subject loss
dc.title Kapitały własne w spółkach kapitałowych
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Kinga Ziemnicka
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2016-04-04

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics