Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Werner, Piotr
dc.contributor.advisor Lewicka, Maria
dc.contributor.author Iwańczak, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2016-05-24T08:53:39Z
dc.date.available 2016-05-24T08:53:39Z
dc.date.issued 2016-05-24
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1562
dc.description.abstract W interdyscyplinarnym podejściu zastosowanym w pracy miasto zostało ujęte w trzech składowych wątkach badawczych. Pierwszym wątkiem jest fizyczna przestrzeń geograficzna, którą tworzą obiekty i przestrzenie. Drugi wątek to subiektywne opinie użytkowników przestrzeni, w tym ich zadowolenie z miejsca. Trzeci wątek tworzą teoretyczne wzorce przestrzenne, wykorzystywane przez urbanistów i architektów, definiujące miasto o dobrej formie. Celem pracy było określenie, jaki jest związek między tymi trzeba aspektami. Czy struktura funkcjonalno-przestrzenna determinuje percepcję miejsca, czy wzrost liczby wzorców teoretycznych jest skorelowany z oceną miejsca oraz czy występują czynniki, które determinują rozmieszczenie ocen w przestrzeni. Aby uzyskać odpowiedź, dokonano delimitacji przestrzeni Warszawy pod względem funkcjonalnym, a następnie wylosowano 1309 miejsc, w których wykonano zdjęcia panoramiczne. Następnie poproszono respondentów o ocenę tych miejsc, a sędziów kompetentnych o identyfikację wzorców teoretycznych. Uzyskane wyniki pokazały, że związek między oceną i strukturą oraz między oceną i liczbą wzorców jest średni, lecz istotny. Ponadto zidentyfikowano czynniki, które mają wpływ na rozmieszczenie ocen i wskazano te wzorce, które faktycznie są powiązane z ocenami. Powstała również mapa percepcji przestrzeni Warszawy o niespotykanej dotąd szczegółowości.
dc.description.abstract Interdisciplinary approach used in the work consists of three research threads of the city. The first thread is the geographical space, which is made up of objects and places. The second thread are the opinions of residents, including their space evaluation. The third thread are the theoretical spatial patterns, describing how good urban space should look like. The aim of this study was to determine what is the relationship between these aspects. Asked if 1) functional and spatial structure determines the perception of space, 2) the number of theoretical models is correlated with the assessment of the place and 3) there are factors that determine the distribution of perception in space. To get the answer, made the delimitation of the Warsaw and randomly selected 1309 places. In this places they were taken panoramic photos. In the next step we asked respondents to evaluate these places and competent judges were asked to identify theoretical patterns. On the basis of the database was made statistical analysis. The results showed that the relationship between the assessment and the structure, even as between the assessment and the number of patterns are medium, but important. In addition, identified factors influencing the distribution of assessments and identifies those patterns that are highly associated with assessments. It was made map of perception of Warsaw space in unprecedented detail scale.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject percepcja
dc.subject mapa ewaluatywna
dc.subject wzorce przestrzenne
dc.subject struktura funkcjonalno-przestrzenna
dc.subject Warszawa
dc.title Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Bartłomiej Iwańczak
dc.contributor.department Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dc.date.defence 2016-06-14

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics