Model opymalizacji zarządzania nieruchomościami

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wierzbowski, Marek
dc.contributor.author Olechno-Kulas, Agnieszka [APD]
dc.date.accessioned 2016-06-11T00:05:41Z
dc.date.available 2016-06-11T00:05:41Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1603
dc.description.abstract Praca poświęcona jest opracowaniu nowego podejścia do zarządzania gospodarką nieruchomościami, która we współczesnym świecie jest zagadnieniem złożonym. Wielość regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych, brak ich spójności, brak konsekwencji ustawodawcy w stanowieniu przepisów prawa, jest przyczyną nieefektywnego stosowania prawa, co utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki.Gospodarka nieruchomościami jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki narodowej i podlega ochronie ze strony Państwa. Dla zapewnienia optymalnego działania w obszarze usług zarządzania nieruchomościami niezbędna jest wiedza z różnych dziedzin: prawa, nauk o finansach i ubezpieczeniach, ekonomii, nauk technicznych. Tak złożona działalność wymaga nowego podejścia, uwzględniającego specyfikę nieruchomości, ich funkcjonalność, znaczenie dla właściciela, rolę w gospodarce państwa. Wymaga zastosowania rozwiązań odnoszących się do standardów międzynarodowych. Celem rozprawy jest opracowanie optymalnego modelu zarządzania nieruchomościami, w oparciu o obowiązujące rozwiązania prawnie krajowe i międzynarodowe, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Podstawowym instrumentem modelu są umowy o zarządzanie nieruchomościami, które kształtują stosunki gospodarcze na polskim rynku nieruchomości.W pracy zostały przyjęte hipotezy:1.Prawidłowo ukształtowane relacje na rynku nieruchomości, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty prawne oraz umowy na zarządzanie nieruchomościami, są podstawą bezpieczeństwa na rynku nieruchomości oraz wszystkich jego uczestników. 2.Polski system prawa zawiera zbyt wiele regulacji i przepisów, które wybiórczo podchodzą do problemu, a zatem w sposób niewystarczający gwarantują efektywne wykorzystanie nieruchomości czy bezpieczeństwo obrotu i zarządzania nieruchomościami. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest metoda analizy porównawczej. Dla zapewnienia szerszego, interdyscyplinarnego spojrzenia na problem zarządzania nieruchomościami zostały wykorzystane inne metody: metoda prawno-porównawcza i prawno-historyczna. W rozprawie poddano analizie akty prawne tworzące podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości, przepisy i rozwiązania międzynarodowe będące elementami systemu bezpieczeństwa. W rozprawie została wykorzystana krajowa i zagraniczna literatura naukowa. Uzupełnieniem teoretycznych rozważań są badania empiryczne, których celem było ustalenie znaczenia innowacji w procesie zarządzania nieruchomościami. Dzięki temu rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny.Struktura rozprawy przedstawia się zgodnie z opisaną systematyką. W pierwszym rozdziale omówiono znaczenie nieruchomości w gospodarce, strukturę rynku w aspekcie jego różnorodności. Zaprezentowano podstawowe zagrożenia i problemy prawne. Rozdział drugi prezentuje instrumenty realizacji zadań państwa w gospodarce wolnorynkowej i funkcje regulacyjne. Przeanalizowano podejście cywilistyczne, podejście techniczno-budowlane, podejście ekologiczne i finansowe. Trzeci rozdział poświęcono analizie umów i ich znaczeniu na rynku nieruchomości. Rozdział czwarty dotyczy zasad zrównoważonego rozwoju, klasyfikacji rozwiązań prawno-administracyjnych i standardów jakościowych. Piąty rozdział zawiera analizę modeli zarządzania na międzynarodowym rynku nieruchomości. Omówiono ewolucję modeli zarządzania w wybranych krajach. Podjęto próbę analizy podejścia do zawodu zarządcy nieruchomości w oparciu o rozwiązania i standardy międzynarodowe oraz rozwiązania krajowe. Rozdział szósty prezentuje optymalny model zarządzania nieruchomościami wraz z warunkami wdrożenia. Kształt umowy na zarządzanie nieruchomościami jako podstawowy element modelu oparty został na zasadach zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie niniejszej rozprawy zawiera wyniki analiz zagadnień będących przedmiotem rozważań wszystkich rozdziałów rozprawy.
dc.description.abstract The dissertation is focused on the development of a novel approach towards real estate management, one of the more complex areas of expertise in modern times. At issue are the large number of domestic and international legal regulations concerning the field; a lack of cohesion among such regulations; and the lack of continuity among the legislature’s efforts to impose such laws, resulting in many inefficiencies in such laws’ application, which in turn obstructs many rational actions concerning the real estate market.In 21st century real estate management has grown to become one of the key elements of the country’s economy. As such, it remains under particularly close protection by the state. In order to ensure the optimal functioning of real estate management services, landlords need to combine knowledge and experience derived from such divergent fields as the law; the management theory; financial accounting and insurance; pure economy as well as technological sciences. The complexity of the real estate management practice requires the use of modern-day solutions concerning the applicable international standards, EU directives and regulations, as well as the rules of sustainable development, i.e., a set of practices that are effective, economically efficient, and eco-friendly.The aim of the dissertation is to present an optimized model of real estate management practice, such model to be developed on the basis of the applicable domestic and international laws, while observing the principles of sustainable development, one of the EU key priorities. The foundation of the instant model is a set of basic legal agreements concerning real estate and facility management, which forms the standard legal and business framework for the real estate market in Poland.In the dissertation, the following hypotheses were posed:1.To ensure a safe, well-regulated real estate market for all of the participants requires a proper set of relations based on certain legal instruments and real estate management contracts;2.As it is, the current legal system in Poland with its plenitude of fragmentary rules and regulations fails to ensure that the owners utilize their real estate effectively or that the trading, and the management of their real estate remains safe.The dissertation’s structure closely follows the systematic principles outlined above. Thus, the first chapter discusses the importance of real estate for the economy; the real estate market structure in its diversity as well as its dependence on the legal framework. The second chapter presents the instruments at the state’s disposal in the task of effecting its tasks and regulatory duties in the free-market economy. The basic applicable legal acts are discussed in the context of the civil law approach, as well as through the lens of the applicable technology- and construction-related, ecological, and financial regulations. The third chapter contains the author’s analysis of legal contracts and their role for the real estate market. In the fourth chapter, the author discusses the principles of sustainable development as applied to the real estate market. The author discusses the role of innovation in creating efficient business models, as well as the evolution of such models in time. In the fifth chapter, an analytical study of several real estate management models current in some foreign real estate markets is performed. The author discusses the evolution of such management model in a selected group of countries. In the sixth chapter, an optimized model of real estate management is presented, and the conditions necessary for such model’s application are discussed. The key element of such optimized real estate management model contracts should be the application of the sustainable development principles.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject zarządzanie nieruchomościami
dc.subject ryzyka prawne
dc.subject zrównoważony rozwój
dc.subject umowy o zarządzanie nieruchomościami
dc.subject model biznesowy
dc.subject legal risks
dc.subject sustainable development
dc.subject real estate management contracts
dc.subject business model
dc.title Model opymalizacji zarządzania nieruchomościami
dc.title.alternative TOWARDS A REAL ESTATE MANAGEMENT OPTIMIZATION MODEL
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
dc.date.defence 2016-06-13
dc.identifier.apd 22442
dc.description.osid 311891

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics