Operacje korekty płci w świetle polskiego prawa karnego

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Michał
dc.contributor.author Ferenz, Jerzy
dc.date.accessioned 2016-10-12T08:34:33Z
dc.date.available 2016-10-12T08:34:33Z
dc.date.issued 2016-10-12
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1728
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy doktorskiej było rozstrzygnięcie w przedmiocie legalności, bądź bezprawności operacji korekty płci na gruncie polskiego prawa karnego, a także ustalenie, czy można osobie przeprowadzającej tego typu zabiegi przypisać odpowiedzialność karną. W tym celu przeprowadzono badania w zakresie istnienia celu leczniczego operacji korekty płci, a następnie poddano analizie zgodności z normami Konstytucji potencjalne istnienie, bądź nieistnienie ewentualnego zakazu takich zabiegów. Rozważono również, czy operacje korekty płci wypełniają znamiona czynu zabronionego opisanego w ustawie karnej, a także na którym etapie może dochodzić do dekompozycji struktury ewentualnego przestępstwa. Następnie poddano analizie, czy istnienie możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej za przeprowadzenie takich operacji przez zastosowanie kontratypu, okoliczności wyłączających winę lub z powodu znikomego poziomu społecznej szkodliwości czynu. Omówiono także dotychczas przedstawiane w doktrynie postulaty de lege ferenda. W efekcie, przedstawiono konkluzję, że najlepszym rozwiązaniem regulującym kwestię legalności operacji korekty płci byłoby wprowadzenie wyraźnego przyzwolenia ustawowego w postaci kontratypu. Dodatkowo, w zakresie tematyki pracy, odniesiono się do prac nad uregulowaniem sytuacji prawnej osób transseksualnych w okresie VII kadencji Sejmu. Wreszcie, dokonano analizy odpowiedzialności lekarza i personelu medycznego za przeprowadzenie operacji korekty płci z perspektywy zgodności ze sztuką lekarską, możliwości odmowy przeprowadzenia operacji, czy zastosowania form działania przestępnego do personelu medycznego uczestniczącego w operacjach. The aim of this doctoral thesis was to determine the legality or illegality of the sex reassignment surgery under the Polish criminal law, as well as to determine whether criminal liability may be attributed to the person conducting this type of surgeries. To this end, the existence of medicinal purpose of sex reassignment surgery has been tested, and then the potential existence or non-existence of a possible prohibition of such surgeries has been analysed in terms of compliance with the standards of the Constitution. It has been also considered whether sex reassignment surgeries satisfy the criteria of prohibited conduct described in the Criminal Code Act, and at which stage the structure of a possible criminal offence becomes decomposed. Then it has been analysed whether there is a possibility to exclude criminal liability for conducting such surgeries by way of using justification, circumstances excluding the guilt or due to negligible degree of social harm of an act. De lege ferenda postulates that have been presented so far in the doctrine have also been described. As a result, the conclusion was drawn that the best solution regulating the issue of sex reassignment surgeries legality would be an introduction of an explicit statutory acquiescence in the form of a justification. In addition, within the scope of the subject matter of the thesis, a reference has been made to the works on the regulation of the legal status of transgender people in the period of the Sejm of the 7th term of office. Finally, there has been conducted an analysis of the physician’s and medical staff’s liability for conducting the sex reassignment surgery from the perspective of compliance with the rules of good medical practice, of the possibility to refuse to conduct such surgery, or of the performance of forms of criminal acts towards the medical staff participating in the surgeries.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject freedom
dc.subject serious injury
dc.subject medical law
dc.subject constitutional law
dc.subject prawo karne
dc.subject cel leczniczy
dc.subject operacje korekty płci
dc.subject Transseksualizm
dc.title Operacje korekty płci w świetle polskiego prawa karnego
dc.title.alternative Sex reassignment surgery in the context of Polish penal law
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Jerzy Ferenz
dc.contributor.department Instytut Prawa Karnego
dc.date.defence 2016-10-24

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics