Opodatkowanie dochodów kapitałowych z odsetek i dywidend w prawie polskim i w dyrektywach Unii Europejskiej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chojna-Duch, Elżbieta
dc.contributor.author Rycielski, Radosław
dc.date.accessioned 2016-10-24T14:30:46Z
dc.date.available 2016-10-24T14:30:46Z
dc.date.issued 2016-10-24
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1752
dc.description.abstract Tezą rozprawy jest sformułowanie jednolitego, teoretyczno-prawnego modelu opodatkowania dochodów kapitałowych z odsetek i dywidend. Brak jednolitej koncepcji ich opodatkowania po stronie ustawodawcy prowadzi do niesprawiedliwych zdarzeń, jak podwójne ekonomiczne opodatkowanie. Drogą do wyeliminowania tej sytuacji mogłoby być wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania tych dochodów w formie dyrektywy prawa unijnego. Model ten stanowi syntezę trzech modeli analitycznych, których wyodrębnienie posłużyło także osiągnięciu celu rozprawy, mianowicie modelu nazwanego dla potrzeb rozprawy kumulatywnym oraz modelu dysjunkcji podatkowej i modelu mieszanego. Jest to uzasadnione także stanowiskiem TSUE, który konsekwentnie twierdzi, iż państwa członkowskie UE powinny wykonywać swoje suwerenne uprawnienia odnośnie ustanawiania regulacji prawnych w zakresie opodatkowania bezpośredniego z poszanowaniem zakazu bezpośredniej lub ukrytej dyskryminacji ze względu na rezydencję. Pogląd taki został wyrażony m.in. w wyroku Trybunału z 4 marca 2004 r., którego rozwinięcie stanowi wyrok Trybunału z 16 lipca 2009 r.
dc.description.abstract The thesis of this dissertation is to formulate a uniform theoretical-legal model of taxation of capital income from interest and dividends. Lack of a unified concept of taxation on the side of the legislator leads to unjust events, such as economic double taxation. The way to eliminate this situation would be to introduce uniform rules for the taxation of income in the form of a directive of EU law. This model is a synthesis of three analytical models, which also served to achieve the aim of this dissertation: the model called cumulative model, disjunction tax and mixed model. This is justified as the position of the European Court of Justice, who has consistently argued that EU Member States should exercise their sovereign rights regarding establishment of legal regulations in the field of direct taxation with respect to the prohibition of direct or covert discrimination on grounds of residence. Such a view was expressed, among others, in the judgment of the Court of 4 March 2004., which is developing the Court's judgment of 16 July 2009.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject dyrektywy
dc.subject dochód
dc.subject odsetki
dc.subject dywidendy
dc.subject podatek
dc.subject interest
dc.subject dividends
dc.subject tax
dc.subject income
dc.subject directives
dc.title Opodatkowanie dochodów kapitałowych z odsetek i dywidend w prawie polskim i w dyrektywach Unii Europejskiej
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Radosław Rycielski
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2016-11-07

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics