Znaczenie temperamentu i płci psychologicznej dla efektywnej autoprezentacji kobiet w sytuacji neutralnej i stresowej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stojanowska, Elżbieta
dc.contributor.author Korzeń, Renata
dc.date.accessioned 2013-02-18T11:35:24Z
dc.date.available 2013-02-18T11:35:24Z
dc.date.issued 2013-02-18
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/178
dc.description.abstract Prezentowane badania dotyczą problematyki znaczenia temperamentu i płci psychologicznej dla efektywnej autoprezentacji kobiet w sytuacji neutralnej i stresowej. Przedmiotem zainteresowań było również określenie związków pomiędzy temperamentem a płcią psychologiczną oraz weryfikacja właściwości psychometrycznych Inwentarza Płci Psychologicznej (IPP). 633 osób (kobiet i mężczyzn) uczestniczyło w badaniu korelacyjnym. Byli to studenci warszawskich szkół wyższych, którzy wypełniali dwie metody: Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP) i Kwestionariusz Temperamentu EAS-D. Przeprowadzone analizy pokazały, że Inwentarz IPP ma dobre własności psychometryczne i może być nadal używany jako narzędzie badawcze. Uzyskano również zależności między płcią psychologiczną a cechami temperamentu. Męskie kobiety i męscy mężczyźni cechowali się niższym poziomem lęku i wyższym poziom złości w porównaniu z kobietami i mężczyznami o pozostałych płciach psychologicznych. Ponadto męskie i androgyniczne kobiety oraz męscy i androgyniczni mężczyźni charakteryzowali się wyższym poziomem aktywności niż kobiece kobiety i kobiecy mężczyźni. Badania eksperymentalne przeprowadzono wśród 156 studentek z różnych wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Osoby badane odgrywały w różnych warunkach (neutralnych/stresowych) rolę kobiecą lub męską, opisaną w instrukcji za pomocą kilku cech składających się na zawartość treściową stereotypu kobiecości albo męskości. Uzyskane wyniki zostały omówione w kontekście roli tożsamości temperamentu i płci dla zachowań społecznych. Płeć psychologiczna różnicowała efektywność odgrywania roli męskiej. Niezależnie od warunków (neutralnych/stresowych) w roli męskiej kobiety nieokreślone płciowo prezentowały się mniej efektywnie od kobiet o męskiej i androgynicznej płci psychologicznej, a kobiety kobiece mniej efektywnie od kobiet androgynicznych. W roli kobiecej kobiety o różnych płciach psychologicznych prezentowały się równie efektywnie. Temperament nie wpływał bezpośrednio na efektywność autoprezentacji ani w roli kobiecej, ani w męskiej. Zaobserwowano jednak, że poprzez współwystępowanie określonych cech temperamentu z psychiczną męskością, temperament pośrednio oddziaływał na zachowania społeczne jednostki. Stres wraz z wysoką motywacją do prezentacji cech męskich (drugoplanowych dla roli kobiecej) obniżał efektywność odgrywania roli kobiecej. Wyznacznikami efektywności roli męskiej były cechy męskie (na poziomie tendencji statystycznej) oraz motywacja do prezentacji cech męskich. The present research discusses the problem of the importance of temperament and psychological gender for effective self-presentation of women in the neutral and stress situations. The subject of interest was also determination of the correlations between temperament and psychological gender and verification of psychometric properties Gender Psychological Inventory (IPP). 633 people (women and men) participated in the correlation study. They were students of Warsaw Colleges who completed the two methods: Gender Psychological Inventory IPP and Temperament Questionnaire EAS-D. The analyzes showed that the IPP Inventory has good psychometric properties and can still be used as a research tool. There was also a relationship between gender schema and temperament. Masculine women and men had lower level of fear and higher level of anger than women and men with another gender schema. Moreover masculine and androgyny women and men were more active than feminine women and men. Experimental study was conducted among 156 female students from various faculties of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. The participants played female or male role in a neutral or stress case. The female and male role was described in the instructions via stereotypical women and men features. The results were discussed in the context of the role of temperament and gender identity to the individual social behavior. They showed that gender schema did not differentiate the efficiency of feminine role, but had an impact on the effectiveness of playing the male role. Regardless of the situations (neutral or stress) undifferentiated female self-presented less efficiently than androgynous and masculine. Besides, the motivation to play the male role in a stress situation decreased effectiveness of playing female role. Temperament didn’t influence directly the effectiveness of self-presentation.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject stres
dc.subject temperament
dc.subject stereotypy plci
dc.subject płeć psychologiczna
dc.subject autoprezentacja
dc.title Znaczenie temperamentu i płci psychologicznej dla efektywnej autoprezentacji kobiet w sytuacji neutralnej i stresowej
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Renata Korzeń
dc.contributor.department Wydział Psychologii
dc.date.defence 2012-11-13

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics