Essays in applied migration theory: Networks, assimilation, and employer sanctions

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stark, Oded
dc.contributor.author Jakubek, Marcin
dc.date.accessioned 2016-12-14T13:46:40Z
dc.date.available 2016-12-14T13:46:40Z
dc.date.issued 2016-12-14
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1846
dc.description.abstract In this dissertation we follow the migration path from initiation through implementation to reaction: we study the decision-making process that leads to migration; we explore the behavior of migrants in their country of destination; and we model institutional responses at destination to the presence of migrants. Specifically, using the standard toolkit of applied microeconomic theory, we shed light on three specific components of the analytics and policy design of migration: the evolution of networks; the assimilation of migrants; and the enactment of employer sanctions. We present our results in four essays. In the first essay we explore the formation, evolution, and functioning of migration networks. Using an idea akin to a Rotating Savings and Credit Association (ROSCA), we show that cooperation between would-be migrants (the formation of a network) can expedite access to a rewarding yet costly employment opportunity abroad, and we find that the risk of opportunistic behavior by those with whom would-be migrants cooperate in order to finance and expedite their migration, limits the (optimal) size of the migration network. In the second and third essays, building on the theory of comparison groups and relative deprivation, we study the assimilation behavior of migrants. In the second essay we focus on individual choices as a determinant of the assimilation outcome, whereas in the third essay we shift our attention to community choices. In the second essay we draw a distinction between social integration (blending into the host country’s society) and economic assimilation (acquisition of human capital that is specific to the host country’s labor market). We find that a non-integrated migrant chooses to acquire a relatively limited amount of human capital. However, when a migrant is made to integrate, his increased exposure to comparisons with the natives prompts him to acquire more destination-specific human capital. We make recommendations for assimilation policies, drawing on the notion that when interpersonal comparisons are taken into account, social integration can be a catalyst for economic assimilation. In the third essay we analyze the cohesion of a community of migrants as a determinant of their assimilation. We show that a tightly knit community of migrants shields itself from exposure to relative deprivation - which arises from comparisons with the richer natives - by maintaining a uniformly low level of assimilation. We identify a policy intervention that breaks the hold of a tightly knit community (which acts to constrain assimilation), thereby inducing all members to assimilate by more. In the fourth essay we analyze the repercussions for the welfare of the native workers of penalizing employers for employing illegal migrants. Studying the reaction of a profit-maximizing firm to the introduction of government-imposed sanctions, we find, quite unexpectedly, that they can actually hurt the intended beneficiaries. The reason for this is that the firm responds to the sanctions by reassigning managers from the supervision of production to the verification of the legality of the firm’s workforce. This reorganization impedes production efficiency and reduces the wages and / or employment of the native workers. The three topics studied in this dissertation serve as vivid examples of how applied microeconomic theory can be used to unravel new aspects of migration behavior, yield unexpected results, delineate fresh hypotheses, and suggest novel policies. In concluding the dissertation, we list several possible extensions, and we sketch ideas for follow-up research.
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza zjawiska migracji międzynarodowych na trzech jego etapach: począwszy od momentu kształtowania się decyzji o migracji i mechanizmu zapewnienia środków na zrealizowanie tego celu w kraju źródłowym, poprzez analizę zachowań imigrantów w kraju docelowym, po reakcję instytucjonalną kraju docelowego na obecność imigrantów. W pracy w szczególności poruszono, używając metodologii opartej o teorię mikroekonomii, problem formowania się sieci migracyjnej, asymilacji imigrantów, oraz kwestię skutków polityki sankcji dla pracodawców za zatrudnianie nielegalnych imigrantów. Praca została podzielona na cztery eseje. Pierwszy esej ukazuje sieci migracyjne jako mechanizm umożliwiający oraz przyspieszający ruchy migracyjne z krajów rozwijających się. Mechanizm ten działa podobnie jak tzw. rotacyjne wspólnoty oszczędnościowo-kredytowe (ROSCA - Rotating Savings and Credit Association). Mianowicie, grupa osób chcących wyemigrować z biednego kraju oszczędza wspólnie, a gdy zgromadzone środki pozwalają na wysłanie jednej osoby do bogatszego kraju, odbywa się losowanie, kto pierwszy spośród tej grupy wyruszy w podróż. W dalszej kolejności ta osoba, wykorzystując wyższe dochody w bogatszym kraju docelowym, zobowiązuje się przekazywać z powrotem więcej pieniędzy niż mogłaby odkładać z dochodów w biedniejszym kraju źródłowym. Dzięki temu wsparciu, kolejne osoby z grupy mogą odbyć podróż szybciej, niż gdyby odkładały środki tylko ze swoich niskich dochodów. Taki schemat oszczędzania niesie jednak ze sobą ryzyko – jeśli osoba wylosowana do odbycia podróży wcześniej okaże się nieuczciwa i nie dotrzyma obietnicy przysyłania funduszy z powrotem do kraju źródłowego, to grupa oszczędzająca traci środki „zainwestowane” w nieuczciwego emigranta. I właśnie to ryzyko jest przedmiotem głównej analizy pierwszego eseju, w którym pokazano, że ryzyko to nie pozwala rozrosnąć się dowolnie sieci migracyjnej, lecz ma ona określony optymalny rozmiar. W drugim i trzecim eseju do analizy zachowań asymilacyjnych imigrantów wykorzystano podejście oparte na teorii grup referencyjnych i relatywnej deprywacji. Drugi esej podejmuje analizę indywidualnych decyzji jako determinantów stopnia asymilacji populacji imigrantów, natomiast esej trzeci poświęcony jest analizie decyzji zbiorowych. W drugim eseju podstawą badania jest rozróżnienie między integracją społeczną (formowaniem powiązań z populacją tubylców kraju docelowego) a asymilacją ekonomiczną (rozumianą jako nabywanie kapitału ludzkiego specyficznego dla rynku pracy kraju docelowego) imigrantów. Analiza wykazała, że niezintegrowany imigrant wybiera również niski poziom kapitału ludzkiego. Jednak kiedy warunki instytucjonalne („polityka integracyjna”) zmuszają go do zbliżenia się do populacji tubylców, relatywna deprywacja odczuwana z ich strony popycha go do zwiększenia dochodów poprzez uformowanie większego zasobu kapitału ludzkiego. Głównym wynikiem eseju drugiego jest zatem ukazanie roli integracji społecznej w asymilacji ekonomicznej migrantów oraz sformułowanie zaleceń dla wypracowania efektywnych polityk asymilacyjnych. W eseju trzecim analizowana jest z kolei rola spójności populacji imigrantów w ich asymilacji. Ta część badania pokazuje, że populacja imigrantów charakteryzująca się wysokim poziomem spójności dąży do utrzymania wspólnego, niskiego poziomu asymilacji, aby chronić się przed relatywną deprywacją ze strony (bogatszych) tubylców. Na bazie tej analizy zostało również zaproponowane rozwiązanie instytucjonalne, które aktywuje całą społeczność imigrantów w kierunku asymilacji. W czwartym eseju badany jest wpływ polityki mającej ograniczyć zatrudnianie (a więc i napływ) nielegalnych imigrantów (czyli sankcji dla pracodawców za zatrudnianie nielegalnych imigrantów) na dobrobyt populacji tubylców. Analiza reakcji firmy maksymalizującej zysk na wprowadzane przez rząd sankcje wykazała – nieco zaskakująco – że mogą one obniżyć dobrobyt rodzimych pracowników, czyli zaszkodzić tym, którzy mieli być głównymi beneficjentami takiej polityki. Powodem tego jest zmniejszenie efektywności firmy, która część zasobów musi przenieść z procesu produkcji na weryfikację legalności zatrudnionych pracowników, co obniża wynagrodzenie i / lub zatrudnienie rodzimych pracowników. Jako podsumowanie przedstawione są propozycje badań będących kontynuacją i rozszerzeniem tematyki podjętej w niniejszej pracy.
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Employer sanctions
dc.subject Migrants’ assimilation behavior
dc.subject Relative deprivation
dc.subject Migration networks
dc.subject Sankcje dla pracodawców
dc.subject Zachowania asymilacyjne imigrantów
dc.subject Relatywna deprywacja
dc.subject Sieci migracyjne
dc.title Essays in applied migration theory: Networks, assimilation, and employer sanctions
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Marcin Jakubek
dc.contributor.department Wydział Nauk Ekonomicznych
dc.date.defence 2017-01-11

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics