Pozamilitarne działania wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jałoszyński, Kuba
dc.contributor.author Ryszkowska, Maria
dc.date.issued 2016-05-04
dc.description.abstract Tematem rozprawy są pozamilitarne działania wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku. Jest to wielokontekstowe zagadnienie badawcze, poruszające problemy z obszaru nauk społecznych. Praca koncentruje się na problemie rozpoznawania i zapobiegania terroryzmowi międzynarodowemu w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji w środowisku międzynarodowym. Kontekstem jest nadrzędny problem walki z terroryzmem poprzez usuwanie przyczyn powstawania tego zagrożenia i znalezienie alternatywy dla działań militarnych. Nierozerwalnie wiąże się to z zagadnieniem zachodzących zmian w przebiegu konfliktów i co za tym idzie - ewolucji procesów planowania obronnego, w których coraz istotniejszą rolę zaczynają odgrywać także działania pozamilitarne. Przedmiotem przeprowadzonych badań był wpływ tych działań na skuteczność zapobiegania zjawisku terroryzmu międzynarodowego. Działania pozamilitarne potraktowane zostały jako alternatywna wobec działań militarnych forma odpowiedzi na to zagrożenie. Zbadane zostały możliwości ograniczenia i ostatecznej eliminacji terroryzmu przy pomocy środków pokojowych. Prezentowany temat został podjęty z powodu jego aktualności i znaczenia dla nauk o bezpieczeństwie. Celem utylitarnym badań było wniesienie nowych wartości do teorii tej dyscypliny naukowej w części dotyczącej prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz stworzenie naukowych podstaw prowadzenia działań pozamilitarnych jako alternatywy dla działań militarnych. W literaturze przedmiotu znajdują się pozycje poruszające problem nadrzędny, jakim jest zagrożenie terroryzmem w XXI wieku. Rozwiązanie problemu prowadzi do pozyskania nowej wiedzy rozszerzającej dotychczasową wiedzę o prezentowanym zjawisku.Celem podjętych badań była identyfikacja zakresu prowadzonych obecnie działań pozamilitarnych w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi międzynarodowemu w XXI wieku i na tej podstawie zaproponowanie rozwiązań, które mogłyby podnieść ich skuteczność. Cel ten narzucił podejście do tematu. Badania zostały ukierunkowane na kompleksową charakterystykę działań. Głównym problemem badawczym stało się pytanie: Jak podejmowanie działań pozamilitarnych wpływa na przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku? Sformułowano główną hipotezę badawczą, że przeciwdziałanie przyczynom terroryzmu międzynarodowego oraz ograniczenie działań militarnych na rzecz pozamilitarnych przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia ze strony tego zjawiska w XXI wieku. Działania pozamilitarne są adekwatną formą przeciwdziałania terroryzmowi międzynarodowemu w XXI wieku, ponieważ odpowiadają w większym stopniu niż działania militarne na wyzwania, jakie niesie ze sobą nowe zagrożenie terroryzmem postmodernistycznym.
dc.description.abstract The topic of the paper are non-military measures against international terrorism in the 21st century. This is a multi-context social sciences research issue. The paper focuses on the issue of recognising and preventing international terrorism in the context of ensuring security and stabilisation in the international environment. The context is the overriding issue of combating terrorism by eliminating the root causes of this threat and finding an alternative to military action. This is inseparably tied to changes in the course of conflicts and consequently the evolution of the defence planning processes where non-military measures are beginning to play an increasingly important role. The object of the research was the effect of such measures upon the effectiveness of preventing international terrorism. Non-military measures have been treated as an alternative response to military action. Possibilities of limiting and ultimately eliminating terrorism by peaceful means have been studied.The subject presented here was chosen due to its topicality and importance for Security Studies. The utilitarian objective of the research was adding new values to the theory of this academic discipline in the part concerning anti-terrorist measures and creating scientific foundations for deploying non-military measures as an alternative to military action. The literature of the subject includes works addressing the overriding issue, i.e. the threat of terrorism in the 21st century. Thus, resolving the problem leads to new knowledge extending the existing knowledge of the phenomenon presented here.The aim of the studies was to identify the scope of current non-military measures designed to prevent international terrorism in the 21st century and to put forward on this basis proposals of solutions which could improve their effectiveness. This objective determined the approach to the subject. Research was directed towards drawing up a comprehensive characteristic of the subjective measures. The main research issue could be encapsulated in the following question: How do non-military measures affect preventing the threat of international terrorism in the 21st century? The author formulated the main research hypothesis that counteracting the causes of international terrorism and limiting military action in favour of non-military measures contributes to reducing the threat posed by this phenomenon in the 21st century. Non-military measures are an adequate form of counteracting international terrorism in the 21st century because they respond better than military action to the challenges posed by the new threat of post-modern terrorism.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject bezpieczeństwo
dc.subject terroryzm
dc.subject antyterroryzm
dc.subject kontrterroryzm
dc.subject przeciwdziałanie
dc.subject zapobieganie
dc.subject polityka
dc.subject ekstremizm
dc.subject przyczyna
dc.subject skuteczność
dc.subject security
dc.subject terrorism
dc.subject antiterrorism
dc.subject counterterrorism
dc.subject counteracting
dc.subject prevention
dc.subject politics
dc.subject extremism
dc.subject cause
dc.subject effectiveness
dc.title Pozamilitarne działania wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku
dc.title.alternative Non-military measures against international terrorism in the 21st century
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dc.date.defence 2017-01-25
dc.identifier.apd 16219
dc.description.osid 100177
dc.contributor.email maria.ryszkowska@student.uw.edu.pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics