Wydział Prawa i Administracji

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Wydział Prawa i Administracji

Recent Submissions

 • Pielak, Albert (2022-09-23)
  Praca zajmuje się zagadnieniem przedmiotowych granic umocowania pełnomocnictwa. Celem pracy było przeprowadzenie przekrojowej analizy pełnomocnictwa w kontekście jego dopuszczalności i funkcjonowania w poszczególnych ...
 • Strzępek, Michał (2022-09-21)
  Celem rozprawy była analiza konstytucyjnego uregulowania samorządu zawodowego (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r.). Praca składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały i mniejsze jednostki ...
 • Dulkowska, Natalia (2022-09-19)
  Rozprawa doktorska poś wię cona jest problematyce zależności pomiędzy prawem znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w zakresie postaci naruszeń prawa do znaku – odpowiednio – sławnego i ...
 • Kruk, Maciej (2022-08-25)
  Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy stosowanie wykładni dynamicznej prawa ma uzasadnienie w świetle wiedzy o znaczeniu i komunikacji językowej. Realizacja celu podstawowego jest uzależniona od odpowiedzi na ...
 • Matusiak, Michał (2022-06-15)
  Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem, które jest dla niego niewątpliwe kluczowe. Podkreślają to liczni badacze, którzy wskazują na nią, jako na element, który powoduje, że prawo międzynarodowe ...