Wspomaganie przedsiębiorczości lokalnej przez gminę

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Śliwa, Jan
dc.contributor.author Krajewski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2013-03-12T14:06:11Z
dc.date.available 2013-03-12T14:06:11Z
dc.date.issued 2013-03-12
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/195
dc.description.abstract Przedmiotem rozprawy jest problematyka rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, analizowana z perspektywy jej wspomagania przez gminę. Procesowi rozwoju przedsiębiorczości lokalnej towarzyszy szereg uwarunkowań, zarówno w warstwie egzogenicznej jak i endogenicznej, określanych mianem szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości. Istotną kwestią jest postępowanie władz samorządowych, pod kątem tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Celem pracy jest zdiagnozowanie zachowań gmin w procesach kreowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz identyfikacja uwarunkowań rozwoju, które ułatwiają lub utrudniają wdrażanie przedsiębiorczych pomysłów mieszkańców oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Polityka lokalna kształtowana przez władze samorządowe oparta jest w głównej mierze na wytyczaniu priorytetów rozwoju, wyborze celów strategicznych, określaniu sposobów realizacji zadań pod kątem zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności zamieszkałej na terytorium wyznaczonym granicami administracyjnymi gminy. Dbałość przez organy gminy o rozwój lokalny - w tym także o rozwój przedsiębiorczości lokalnej - wynika z uzależnienia dochodów własnych gmin od wpływów z podatków oraz opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne. Wspomaganie przedsiębiorczości lokalnej stanowi istotne zadanie własne gminy i nieodłącznie związane jest z tworzeniem klimatu dla przedsiębiorczości lokalnej oraz ze stymulowaniem rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Układ rozprawy oraz jej treść wynika z przyjętych celów poznawczych i sformułowanych hipotez badawczych. Dysertacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz reasumpcji w formie wniosków i rekomendacji. Trzy pierwsze rozdziały stanowią przegląd teorii na temat przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego i funkcjonowania sektora MMSP. Wykorzystano w nich wyniki badań empirycznych różnych autorów oraz dokonano krytycznej oceny wybranych zjawisk. Dla osiągnięcia zamierzonego celu rozprawy skonfrontowano badania literaturowe ze stanowiskiem przedstawicieli samorządów, zaprezentowanym podczas badań ankietowych w wybranych gminach. W czwartym rozdziale przedstawiono wyniki badań własnych na 169. elementowej próbie gmin (miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie), ostatecznie weryfikujących hipotezę główną i hipotezy cząstkowe. Wnioski końcowe odnoszą się do konstatacji, iż system wspomagania przedsiębiorczości lokalnej przez gminę jest pochodną uwarunkowań rozwoju lokalnego danej gminy i przyjętych priorytetów. Stąd też występujące zróżnicowane podejście do wspomagania przedsiębiorczości lokalnej w poszczególnych gminach wynika ze zindywidualizowanego stosowania instrumentów interwencjonizmu lokalnego. Praktyczne uzupełnienie wyników postępowania badawczego stanowi model prospektywnego stymulowania przedsiębiorczości lokalnej przez gminę oraz rekomendacje dla władz samorządowych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości lokalnej.
dc.rights 10daysAccess
dc.subject MMSP
dc.subject samorząd gminny
dc.subject gmina
dc.subject rozwój lokalny
dc.subject przedsiębiorczość lokalna
dc.title Wspomaganie przedsiębiorczości lokalnej przez gminę
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Krzysztof Krajewski
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2013-03-26

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics