The influence of contact with a multicultural past on intergroup attitudes and civic engagement.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor Bilewicz, Michał
dc.contributor.advisor Winiewski, Mikołaj
dc.contributor.author Stefaniak, Anna
dc.date.accessioned 2017-04-21T00:05:50Z
dc.date.available 2017-04-21T00:05:50Z
dc.date.issued 2017-01-17
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2047
dc.description.abstract Grounded in intergroup contact theory (Pettigrew & Tropp, 2011) and environmental psychology (Lewicka, 2005; 2014; Low & Altman, 1992) this thesis introduces the notion of contact with a multicultural past as a new type of indirect intergroup contact. Contact with a multicultural past entails indirectly encountering members of a historically present ethnic outgroup by actively engaging with its heritage in one’s place of residence. It may be employed in areas characterized by ethnic homogeneity/segregation which used to be ethnically diverse in the past. Three longitudinal studies confirmed that experiencing such contact leads to intergroup attitude improvement and more positive place-related attitudes. The mechanisms of changes in attitudes towards an outgroup (Jews) were similar as in other forms of indirect contact and showed positive influence of greater interest in local history on intergroup attitudes. Moreover, contact with a multicultural past led to the development of local social capital. These results were corroborated by a qualitative analysis of the intervention participants’ written accounts of their experiences. A series of three experimental studies testing main elements of contact with a multicultural past suggest that such contact cannot be reduced to short-timed experimental manipulation. However, a meta-analysis of these experiments revealed a significant and positive effect of manipulation on inclusion of outgroup in the self, a (marginally significant) effect on attitudes towards Jews, and no effect on place-related attitudes. Taken together the research results supported the notion of contact with a multicultural past as a tool for tolerance education in areas where remnants of a culturally diverse history exist and as a way to stimulate a more positive and proactive relation with one’s place of residence. It thus contributes both to the existing intergroup contact literature and extends the environmental psychology research on the relations between interest in local history, place attachment, and social capital.
dc.description.abstract Niniejsza praca, osadzona w teorii kontaktu międzygrupowego (Pettigrew, Tropp, 2011) oraz w psychologii środowiskowej (Lewicka, 2005; 2014; Low, Altman, 1992), wprowadza nowy typ niebezpośredniego kontaktu międzygrupowego – kontakt z wielokulturową przeszłością. Kontakt ten zakłada, że aktywne zaangażowanie w poznawanie historycznego dziedzictwa grupy obcej, która kiedyś mieszkała w miejscowości zamieszkania uczestnika, stanowi doświadczenie bliskie faktycznemu międzygrupowemu spotkaniu. Jako taki, kontakt z wielokulturową przeszłością może być wykorzystywany w miejscach posiadających wielokulturową historię, które współcześnie są homogeniczne etnicznie, lub w których panuje segregacja. Trzy badania podłużne potwierdziły pozytywny wpływ tej nowej formy kontaktu na postawy międzygrupowe i wobec miejsca zamieszkania. Zaobserwowane mechanizmy zmiany postaw wobec Żydów były podobne do mechanizmów charakterystycznych dla innych form niebezpośredniego kontaktu międzygrupowego i potwierdziły pozytywny wpływ zainteresowania lokalną historią na postawy międzygrupowe. Zaangażowanie w poznawanie lokalnej wielokulturowej historii przyczyniło się też do rozwoju kapitału społecznego. Te wyniki zostały potwierdzone w jakościowej analizie opisów doświadczeń uczestników badanej interwencji. Seria trzech eksperymentów, testujących główne elementy kontaktu z międzykulturową przeszłością, pokazała, że nie da się go sprowadzić do krótkich manipulacji eksperymentalnych. Metaanaliza ich wyników pozwoliła jednak wykazać pozytywny wpływ manipulacji na zawarcie grupy obcej w Ja i postawy międzygrupowe (trend statystyczny) oraz brak wpływu na postawy wobec miejsca zamieszkania. Przedstawione badania potwierdzają użyteczność kontaktu z wielokulturową przeszłością jako narzędzia budowania tolerancji oraz sposobu na wspieranie pozytywnego i aktywnego związku z miejscem zamieszkania. Jako taki kontakt z międzykulturową przeszłością przyczynia się do rozwoju badań nad kontaktem niebezpośrednim oraz rozwija badania środowiskowe nad związkami pomiędzy zainteresowanie historią lokalną, przywiązaniem do miejsca i kapitałem społecznym.
dc.language.iso en
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject Intergroup contact
dc.subject Prejudice reduction
dc.subject Interest in history
dc.subject Place attachment
dc.subject Social capital
dc.subject Kontakt międzygrupowy
dc.subject Redukcja uprzedzeń
dc.subject Zainteresowanie historią
dc.subject Przywiązanie do miejsca
dc.subject Kapitał społeczny
dc.title The influence of contact with a multicultural past on intergroup attitudes and civic engagement.
dc.title.alternative Wpływ kontaktu z wielokulturową przeszłością na postawy międzygrupowe i zaangażowanie społeczne.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Psychologii
dc.date.defence 2017-04-27
dc.identifier.apd 16687
dc.description.osid 96883
dc.rights.pl Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.contributor.email astefaniak@psych.uw.edu.pl

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Pokaż uproszczony rekord

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki