Polityka bezpieczeństwa Republiki Bułgarii w latach 1991-2014

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tymanowski, Józef
dc.contributor.advisor Żmigrodzki, Radosław
dc.contributor.author Czernicka, Marzena
dc.date.issued 2016-09-27
dc.description.abstract Przedkładana rozprawa stanowiła próbę całościowego ujęcia zagadnienia bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa Bułgarii prawie 25 lat po upadku komunizmu. Skupiono się na analizie uwarunkowań polityki bezpieczeństwa oraz jej realizacji w latach 1991-2014. Bułgaria, która w okresie zimnej wojny znajdowała się w tzw. „szarej strefie” wpływów, wraz z przemianami demokratycznymi lat 90 XX w. wkroczyła na drogę rozwoju społeczno-gospodarczego i stanęła przed wyzwaniem sformułowania nowej polityki bezpieczeństwa. Jako członek UE i NATO, Bułgaria czerpie z tego faktu wiele korzyści. Jednocześnie musi zmierzyć się z aktualnymi wyzwaniami i problemami, przed którymi stoją te organizacje. Innymi słowy, pomimo instytucjonalizacji w ramach UE i NATO, w dalszym ciągu pojawiają się zagrożenia, które znacząco mogą ograniczyć bezpieczeństwo Bułgarii. Głównym celem poznawczym pracy było przedstawienie polityki bezpieczeństwa Bułgarii przez pryzmat wewnętrznej potęgi państwa oraz roli i pozycji Bułgarii w stosunkach międzynarodowych. Dla bułgarskiej polityki bezpieczeństwa istotnym jest to, w jakim zakresie uwarunkowania wewnętrzne wpływają na bezpieczeństwo państwa. Istotnym jest także to, w jakim zakresie przemiany zewnętrzne wpływają na bezpieczeństwo i w jaki sposób uwarunkowania międzynarodowe determinują stosunki Bułgarii z państwami sąsiedzkimi w procesie kształtowania bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest też członkostwo Bułgarii w UE i NATO, które w stopniu podstawowym, ale jak się okazuje niewystarczającym wpływa na bezpieczeństwo tego kraju. Celem ogólnym pracy było także wykazanie, że bezpieczeństwo wewnętrzne Bułgarii jest mało znaczące i niewystarczające, a może nawet zagrożone oraz, że wewnętrzna sytuacja w państwie określa zakres i charakter współpracy międzynarodowej (w ramach NATO, UE, współpracy regionalnej). Znaczące w kontekście bezpieczeństwa Bułgarii jest także oddziaływanie Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Problem badawczy przedstawiony w pracy został poddany analizie w oparciu o dwie teorie. Teoria neorealistyczna została wykorzystana do badania współpracy Bułgarii z Rosją i USA, a neoliberalna – w kontekście integracji Bułgarii z UE oraz w odniesieniu do współpracy regionalnej. W pracy sformułowana została główna hipoteza badawcza, mówiąca o tym, że rola i pozycja Bułgarii w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej jest mało znacząca z uwagi na uwarunkowania ustrojowo-prawne i polityczne, uwarunkowania geopolityczne, geoekonomiczne oraz kulturowo-społeczne. Położenie geograficzne na styku Europy i Azji, kulturowa i ekonomiczna zależność od Rosji, a także współpraca z USA i integracja w ramach UE powoduje wielopłaszczyznowość relacji, o które Bułgaria zabiega, ale jednocześnie utrudnia to efektywne realizowanie celów polityki bezpieczeństwa państwa. W celu weryfikacji hipotezy głównej sformułowano pomocniczo trzy pytania badawcze oraz hipotezy szczegółowe. W rozdziale pierwszym przedstawiono aspekty definicyjne oraz przegląd stanowisk w literaturze przedmiotu. Przedmiotem kolejnych dwóch rozdziałów były grupy uwarunkowań wpływających na politykę bezpieczeństwa Bułgarii. Rozdziały czwarty i piąty dotyczyły realizacji owej polityki w wymiarze zewnętrznym i w wymiarze wewnętrznym. Klamrę podsumowującą pracę stanowiło Zakończenie. Wnioski płynące z analizy podjętej w pracy pozwoliły na częściowo pozytywną weryfikację hipotezy głównej.
dc.description.abstract This thesis was an attempt to comprehensively approach the issue of Bulgaria’s security and security policy almost 25 years after the fall of communism. Bulgaria, after democratic changes in the 90s entered the path of social and economic development, and met with the challenge of forming a new security policy. As a member of the EU and NATO, Bulgaria enjoys many benefits. Still, it must respond to present challenges and problems faced by those organisations. In other words, in spite of the institutionalisation within the framework of the EU and NATO, there are still threats which could significantly limit Bulgaria’s safety. The main cognitive objective of the thesis on the general level was to present the security policy of Bulgaria from the point of view of the internal power of the state as well as the role and position of Bulgaria in international relationships. It is important for the Bulgarian security policy to what extent the external conditions influence the security of the state. Another significant issue is the level to which internal transformations impact security and how international circumstances determine Bulgaria’s relationships with neighbouring states in the process of shaping security. Another factor of note is Bulgaria’s membership in the EU and NATO, having a basic, but as it turns out not sufficient influence on the security of this state. The general objective of this thesis was also to prove that the internal security of Bulgaria is not significant and not sufficient and might even be at risk, and that the internal situation in the country determines the scope and nature of international cooperation (within the framework of the EU, NATO or regional cooperation). In the context of security, another crucial issue is the influence of the Russian Federation and the USA. The research problem presented in the thesis was analysed based on two theories. The neorealist theory was used to research Bulgaria’s cooperation with the Russian Federation and the USA, and the neoliberal one — in the context of Bulgaria’s integration with the EU and with regard to regional cooperation. The main research hypothesis presented in the thesis was: the role and position of Bulgaria in shaping the security policy on the international arena is not significant due to systemic and legal, political, geopolitical, geoeconomic, cultural and social conditions. The geographical location on the border between Europe and Asia, the cultural and economic dependency on the Russian Federation, as well as cooperation with the USA and integration within the framework of the EU result in the multi-layer nature of relationships which Bulgaria is striving to achieve, but at the same time make it difficult to effectively achieve the objectives of the security policy of the state. In order to verify the main hypothesis, three research questions and detailed research hypotheses were formulated. In the first chapter, definition aspects and an overview of standpoints in the literature on this subject were presented. The topic of the next two chapters were groups of conditions influencing Bulgaria’s security policy. Chapters four and five focused on the implementation of this policy on an external and internal level. The Conclusion summed up the whole thesis. To conclude, it was stated that the conclusions arising from the analysis enabled a partially positive verification of the main study hypothesis.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject bezpieczeństwo
dc.subject Bułgaria
dc.subject cele strategiczne
dc.subject demokratyzacja
dc.subject Federacja Rosyjska
dc.subject integracja euroatlantycka
dc.subject Morze Czarne
dc.subject polityka bezpieczeństwa
dc.subject polityka zagraniczna
dc.subject system bezpieczeństwa państwa
dc.subject security
dc.subject Bulgaria
dc.subject strategic goals
dc.subject democratisation
dc.subject Russian Federation
dc.subject Euro-Atlantic integration
dc.subject the Black Sea
dc.subject security policy
dc.subject foreign policy
dc.subject state security system
dc.title Polityka bezpieczeństwa Republiki Bułgarii w latach 1991-2014
dc.title.alternative Polityka bezpieczeństwa Republiki Bułgarii w latach 1991-2014
dc.title.alternative Security policy of the Republic of Bulgaria in the years 1991-2014
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dc.date.defence 2017-05-17
dc.identifier.apd 16170
dc.description.osid 120801
dc.contributor.email marzena.czernicka@gmail.com

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics