Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malinowska, Izabela
dc.contributor.author Wilgatek, Magdalena
dc.date.accessioned 2013-04-02T14:31:04Z
dc.date.available 2013-04-02T14:31:04Z
dc.date.issued 2013-04-02
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/210
dc.description.abstract Polityka wobec kobiet na rynku pracy jest istotnym elementem funkcjonowania państwa. Poprawność działań państwa w tej właśnie dziedzinie oraz jej założenia z znacznym stopniu wpływają na rodzinę i tym samym na jednostkę. Praca zawęża temat do okresu III Rzeczypospolitej Polskiej z naciskiem na okres Polski w Unii Europejskiej, gdyż polityka wobec kobiet na rynku pracy w tym właśnie okresie uległa znacznym przemianom. Zasadniczy cel dysertacji stanowiła analiza kierunków działań państwa wobec kobiet na rynku pracy. Materia pracy obejmuje przygotowanie do uczestnictwa na rynku pracy, politykę w zakresie zatrudniania kobiet, w tym dyskryminację w zakresie zatrudniania kobiet czy też dochody kobiet i mężczyzn na tych samych i podobnych stanowiskach pracy. Rozprawa obejmuje również temat ochrony pracy kobiet, w tym wszystkich kobiet, kobiet ciężarnych czy też kobiet mających dzieci. Ponadto dokonano analizy polityki w zakresie eliminowana negatywnych zjawisk wobec kobiet na rynku pracy, w szczególności zagadnienie mobbingu. Niezbędne było ukazanie polityki w zakresie przedsiębiorczości kobiet z uwzględnieniem samozatrudnienia kobiet. Celem rozprawy było udzielenie odpowiedzi na główne pytania badawcze podjęte w pracy. Główne pytania badawcze podjęte w rozprawie to: 1. Czy system kształcenia i doskonalenia zawodowego kobiet zapewnia im przygotowanie do przyszłego uczestnictwa w rynku pracy? 2. Czy właściwe są kierunki działań państwa w zakresie zatrudniania kobiet? 3. Czy wystarczające są działania państwa w zakresie ochrony pracy kobiet? 4. Czy kierunki działań III Rzeczypospolitej Polskiej eliminują negatywne zjawiska wobec kobiet na rynku pracy? 5. Czy wystarczające są działania państwa przeciwdziałające bezrobociu kobiet? 6. Czy kierunki działań III Rzeczypospolitej Polskiej sprzyjają przedsiębiorczości kobiet? Wymienione pytania badawcze pozwoliły na weryfikację postawionej hipotezy, która zakłada, że kierunki działań III Rzeczypospolitej Polskiej sprzyjają wystarczającemu udziałowi kobiet na rynku pracy. Wynika to w szczególności z podejmowanych przez rząd działań wobec kobiet w zakresie zatrudniania i ochrony pracy. Ponadto należało przypuszczać, że kobiety chętniej podejmują kształcenie oraz dokształcanie, jednak ich wybory zawodów nie są odpowiednie do niszy rynkowej. Polityka III Rzeczypospolitej Polskiej oraz polityka Unii Europejskiej sprzyja przedsiębiorczości kobiet, co dodatnio wpływa na sytuację kobiet na rynku pracy. Cezura czasowa zawęża badaną problematykę od 31 grudnia 1989 roku do czasów współczesnych. Szczególną uwagę poświęcono okresowi od 1 maja 2004 roku, gdyż od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polityka rządu uległa znacznym przemianom. Dodatkowo duży wpływ na rynek pracy przyniosły ze sobą regulacje unijne. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej krajowy rynek pracy przeszedł wiele zmian zarówno strukturalnych jak i instytucjonalnych. Równocześnie stał się on elementem ponadnarodowego systemu związanego ze swobodnym przepływem pracowników. Hipoteza jaką przyjęłam zakłada, iż państwo polskie sprzyja wystarczającemu udziałowi kobiet na rynku pracy. W kolejnych rozdziałach pracy podjęłam próbę weryfikacji tej hipotezy. Każdy z rozdziałów pomógł odpowiedzieć na pytania badawcze postawione we wstępie. Na strukturę rozprawy składa się sześć rozdziałów, wstęp i zakończenie oraz bibliografia i aneks. Niezwykle istotne są kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy. Pierwszym kierunkiem jest wprowadzenie odpowiednich unormowań prawnych oraz reagowanie na potrzeby rynku pracy i dokonywanie nowelizacji unormowań prawnych. Ponadto niezwykle istotna wydaje się reakcja uczelni na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Drugim kierunkiem działań państwa jest wpływ na realizację unormowań prawnych. Dotyczy to wprowadzenia programów rządowych takich jak: „Solidarność Pokoleń 50+”, "Pierwsza Praca", „Młodzi na rynku pracy”, „Kapitał dla przedsiębiorczych”, „Przede wszystkim przedsiębiorczość”. Trzecim kierunkiem są działania państwa na rzecz wykorzystania programów unijnych, takich jak Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Innowacyjna Gospodarka, czy też POMOST a następnie kontrola ich realizacji. Kolejnym kierunkiem jest powoływanie odpowiednich i zróżnicowanych organów mających za zadanie ochronę prawną kobiet, jako pracowników i pracodawców. Ostatnim wreszcie kierunkiem działania państwa jest nie ingerowanie państwa w działania innych podmiotów, takich jak pracodawcy. Należy umożliwić wolny wybór w kwestii doboru zawieranych umów w myśl zasady swobodnego zawierania umów, a także swobodnego traktowania warunków pracy. Autor dysertacji ma na mysli czas pracy, miejsce pracy, narzędzia pracy itp. Zakończenie podsumowuje wywody podjęte w pracy oraz uogólnia rozważane problemy. Koncentruje się na najistotniejszych zagadnieniach ważnych dla działań państwa wobec kobiet na rynku pracy. Akcentuje zjawiska pożądane i niechciane.
dc.description.abstract Policy towards women in the labor market is an important part of the state. The correctness of the state's activities in this particular area and its assumptions, significantly influence families and each individual. The paper narrows it down to the period of the Third Polish Republic with main focus on the period of Poland in the European Union, as the policy towards women in the labor market during this period was changed a lot. The essential purpose of the dissertation was an analysis of the state’s policy towards women in the labour market. Matter of work includes preparation for participation in the labor market, policy on the employment of women including discrimination in employment or income of women and men on the same or similar positions. The dissertation also includes work on the protection of women including all women, pregnant women or women with children. In addition, an analysis of elimination of negative effects against women in the labor market policy was made, in particular the issue of bullying. It was necessary to show the policy on women's entrepreneurship, taking into account self-employed women. The aim of the dissertation was to answer the key research questions posed in the paper. The main research questions talked about in the dissertation are: 1. Is the system of education and training of women preparing them properly for future participation in the labor market? 2. Is the direction of actions of the state in the area of employment of women appropriate? 3. Are the actions of state in the area of protecting women's work sufficient? 4. Is the direction of Third Polish Republic’s actions eliminating negative effects against women in the labor market? 5. Are the state’s actions combating unemployment of women sufficient? 6. Is the direction of Third Polish Republic’s actions promoting women's entrepreneurship? These research questions allowed us to verify the hypothesis, which assumes that the politics of the Third Polish Republic is conducive to sufficient participation of women in the labor market. This is due to the particular actions taken by the government towards women in employment and labor protection area. In addition, it was necessary to show that women are more likely to pursue education and training, but their professions choices are not suitable for a niche market. Third Polish Republic and the European Union's politics promotes women's entrepreneurship, which positively affects the situation of women in the labor market. The thesis narrows the examined issues from December 31st 1989 to the present day. Particular attention was paid to the period from May 1st 2004, as with the Polish accession to the European Union, government’s politics was changed a lot. In addition, EU regulations have brought a significant impact on the labor market. After Polish accession to the European Union, the domestic labor market has undergone many changes, both structural and institutional. At the same time it has become a part of a transnational system related to the free movement of workers. The accepted hypothesis assumes that the Polish policy is conducive to sufficient participation of women in the labor market. In the following chapters, an attempt was made to verify this hypothesis. Each chapter helped to answer the research questions posed in the introduction. The structure of the dissertation consists of six chapters, an introduction, conclusion, a bibliography and an annex. Crucial are directions of activities of the state towards women in the labor market. The first direction is an introduction of relevant legal norms and reacting to the needs of the labor market and making amendments to legal regulations. In addition, very important seems university’s response to the changing needs of the labor market. The second course of the state’s actions is the impact on implementation of the regulatory framework. This includes the introduction of government’s programs such as "50 + Solidarity of Generations," "First Job", "Youth in the labor market", "Capital for entrepreneurial", "Enterprise First". The third direction are state’s actions for the use of EU programs such as the Human Capital Operational Program, Innovative Economy Program, or POMOST, and later monitoring their implementation. Another direction is to appoint suitable and diverse authorities with the task of legal protection for women, as workers and employers. Finally, the last direction of state’s actions is not interfering in the activities of other entities, such as employers. The state should give a free choice in the selection of contracts in accordance with the principle of contractual freedom, and free treatment of work conditions. Meaning, time, place of work, tools, etc. The ending summarizes the arguments made in the paper, and generalizes considered problems. It focuses on the most important issues which are essential for state’s actions towards women in the labor market. It emphasizes the desirable and undesirable phenomenon.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject protection of women's work
dc.subject gender equality
dc.subject the state policy towards women
dc.subject the labor market
dc.subject ochrona pracy kobiet
dc.subject równouprawnienie płci
dc.subject polityka państwa wobec kobiet
dc.subject rynek pracy
dc.title Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy
dc.title.alternative Directions of activities of the State towards women in the labor market
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Magdalena Wilgatek
dc.contributor.department Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
dc.date.defence 2013-04-17

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics