Przeglądając się w cudzych oczach - specyfika postrzegania i doświadczania ciała przez osoby z różnym nasileniem i typem narcyzmu.

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schier, Katarzyna
dc.contributor.author Młożniak, Ewa
dc.date.accessioned 2017-05-23T00:05:39Z
dc.date.available 2017-05-23T00:05:39Z
dc.date.issued 2017-01-17
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2115
dc.description.abstract W literaturze światowej z końca XX w. przyjęło się spostrzeżenie, że żyjemy w kulturze narcystycznej: skoncentrowanej na powierzchowności i nieuznającej niepowodzeń. Oznacza to, że narcyzm traktuje się obecnie jako zjawisko społeczne, a jego przejawy można odnaleźć u osób znacząco różniących się sposobem funkcjonowania. W niniejszej pracy podjęto próbę zbadania powiązań między narcyzmem, obrazem ciała, połączeniem z ciałem i aleksytymią. Szczególnie istotny w kontekście problematyki pracy jest aspekt rozróżnienia dwóch typów narcyzmu: wielkościowego i nadwrażliwego. Z dotychczasowym badań wynika, że narcyzm (typ wielkościowy) może mieć wpływ na obraz ciała, zniekształcając go w stronę nadmiernie pozytywną. W literaturze brakuje natomiast doniesień, w jaki sposób osoby o nadwrażliwym typie narcyzmu postrzegają swoją cielesność. Zakres tematyczny pracy obejmuje także kontekst regulacji emocji jako zagadnienia ściśle związanego z odczuwaniem ciała. Zapleczem teoretycznym pracy jest podejście psychodynamiczne, akcentujące znaczenie wczesnodziecięcych relacji z opiekunem dla rozwoju cech osobowości i struktury psychicznej osoby. W badaniu wzięły udział 704 osoby w wieku 18-35 lat. Badani byli pozyskiwani metodą kuli śniegowej. Dane demograficzne osób badanych zbierane były za pomocą Metryczki, natomiast do badania zmiennych posłużyły kwestionariusze: PNI-52, MBSRQ, TAS-20, SBC oraz metoda jakościowa – semantyczna analiza narracji. Wyniki uzyskane w badaniu pozwoliły stwierdzić, że zarówno natężenie jak i typ narcyzmu wiąże się z odmiennym postrzeganiem i doświadczaniem własnej cielesności oraz z różnym poziomem aleksytymii. Wysokie natężenie narcyzmu wiązało się ze skupieniem na wyglądzie, przy jednoczesnym poczuciu bycia oderwanym od ciała i trudności ze zrozumieniem własnych stanów emocjonalnych. Wyniki wskazujące na najbardziej pozytywny obraz ciała uzyskały osoby z niskim natężeniem narcyzmu. Osoby z narcyzmem wielkościowym odznaczały się pozytywnym stosunkiem do swojej cielesności, natomiast osoby z narcyzmem nadwrażliwym charakteryzowały się niezadowoleniem z własnej cielesności i krytycznym stosunkiem do jej poszczególnych aspektów, przy jednoczesnej trudności w regulacji emocjonalnej. Analiza jakościowa pozwoliła ustalić, że narcyzm nie różnicuje znacząco sposobu konceptualizowania własnej cielesności, zatem prawdopodobnie jest on w większej mierze zależny od przekazów kulturowych. Badanie własne pozwoliło na poszerzenie stanu obecnej wiedzy naukowej oraz znajduje implikacje w kontekście klinicznym.
dc.description.abstract The assumption of narcissistic culture was introduced in the late 20thcentury’s literature, which implicates that we are living in the culture which is focused on the exterior and does not forgive failures. It is currently believed that narcissism is a social phenomena. In this dissertation, the attempt was made to study the connections between narcissism, body image, bodily connection and alexithymia. The especially important aspect for this research area is the distinction between the two types of narcissism: grandiose and vulnerable. The previous research indicates that narcissism (grandiose type) can affect the body image distorting it towards overly positive. Simultaneously, there is lack of evidence in the literature on how people with vulnerable type of narcissism perceive their bodies. The context of emotion regulation (alexithymia) is also included as an issue closely related to one’s body experience. The psychodynamic perspective on understanding the development of personal traits and psychical structure is the theoretical framework for the dissertation. The study group consisted of 704 respondents aged 18-35 years, who were obtained using the snowball method. Demographics were collected in a personal questionnaire. The respondents were asked to fill in the following tools: PNI-52, MBSRQ, TAS-20, SBC. The answers were also analyzed with the qualitative procedure – semantic analyses of the narratives. The results indicate that both the level and the type of narcissism are connected to different body perception and body experience as well as different levels of alexithymia. High level of narcissism was associated with focusing on the appearance along with the feeling of being detached from one’s body and difficulty in understanding own emotional states. Respondents with the lowest level of narcissism gained the most positive results in the body image dimension. The participants with the grandiose type of narcissism were characterized by a positive attitude towards their corporeality, whereas respondents with vulnerable type of narcissism were unsatisfied with their bodies and more critical towards various body aspects. They also had some difficulties with their emotional regulation. The qualitative analysis proved that narcissism is not the main factor which differentiates the ways of body conceptualization. It is possible that in this manner the cultural discourse is more significant. The results of this research have practical implications and they supplement the literature on the subject.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject narcyzm
dc.subject obraz ciała
dc.subject narcyzm wielkościowy
dc.subject narcyzm nadwrażliwy
dc.subject świadomość ciała
dc.subject aleksytymia
dc.subject regulacja emocji
dc.subject narcissism
dc.subject body image
dc.subject grandiose narcissism
dc.subject vulnerable narcissism
dc.subject body awareness
dc.subject alexithymia
dc.subject body satisfaction
dc.title Przeglądając się w cudzych oczach - specyfika postrzegania i doświadczania ciała przez osoby z różnym nasileniem i typem narcyzmu.
dc.title.alternative Looking at oneself through somebody’s eyes – the specifics of body perception and body experience among people with different level and type of narcissism.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Psychologii
dc.date.defence 2017-06-06
dc.identifier.apd 16833
dc.description.osid 95803
dc.contributor.email emlozniak@psych.uw.edu.pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics