Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tymanowski, Józef
dc.contributor.author Stawarz, Paweł
dc.date.accessioned 2017-06-30T00:05:37Z
dc.date.available 2017-06-30T00:05:37Z
dc.date.issued 2017-05-11
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2196
dc.description.abstract Przedmiotem dysertacji doktorskiej jest polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego. Jednym z głównych powodów powyższego wyboru jest brak polskojęzycznych opracowań naukowych przedstawiających całościowo tą problematykę która, zdaniem autora jest bardzo istotna w wielu kwestiach, także w odniesieniu do dalszego rozwoju procesów integracyjnych w Europie.Wkład w polską naukę, oprócz podjęcia się rozpoznania mało zbadanego obszaru, polega na próbie spojrzenia na relacje (zawężone do wzajemnych polityk wobec siebie – w sferze polityki i gospodarki) pomiędzy UE a państwami Kaukazu Południowego przez pryzmat neoliberalizmu i neorealizmu, pozwalających zrozumieć postępowanie z jednej strony Unii, a z drugiej Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.Ponadto duża część literatury oraz praktycznie wszystkie dokumenty nie występują w języku polskim. Praca zawiera w związku z tym wiele informacji, które po raz pierwszy są przedstawiane w tym języku.Wskazany temat mieści się w dyscyplinie nauk o polityce oraz w subdyscyplinie europeistyka. Obszarem badań jest Europa i Azja, a przedmiotem zainteresowań szeroko pojęta współpraca Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego. Problem badawczy omawianej dysertacji zawiera się w pytaniu: Jaki charakter mają relacje pomiędzy Unią Europejską a państwami Kaukazu Południowego (czy rozwijają się intensywnie i bez większych komplikacji) i jakie tendencje będą najprawdopodobniej wykazywać w przyszłości? Wskazany na wstępie przedmiot pracy jest fragmentem szerokiego tematu, jakim są relacje pomiędzy aktorami politycznymi w stosunkach międzynarodowych. Podejście do problematyki jest inne niż stosowane zazwyczaj w pracach badawczych z zakresu stosunków międzynarodowych. Wspomniane relacje są rozpatrywane z pozycji organizacji międzynarodowej - Unii Europejskiej , a nie państwa, co jest charakterystyczne dla innej subdyscypliny – studiów europejskich (europeistyki). Celem pracy jest ukazanie miejsca państw Kaukazu Południowego (Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji) w polityce Unii Europejskiej. Zasadnym jest wykazanie, że zakres i charakter wzajemnych relacji zależy nie tylko od Unii Europejskiej, ale także od państw Kaukazu Południowego. Nie bez znaczenia jest również oddziaływanie środowiska międzynarodowego, które kształtuje w tym regionie wpływ w szczególności: Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Iranu.Omawiana dysertacja składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy dotyczy kwestii metodologicznych, drugi uwarunkowań zewnętrznych wpływających na politykę Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego. Rozdział 3. odnosi się do instytucji i instrumentów polityki Unii wobec państw Kaukazu Południowego. Czwarta część dotyczy Uwarunkowań wewnętrznych kształtujących politykę państw Kaukazu Południowego wobec Unii Europejskiej. Tematem Rozdziału 5. jest współpraca polityczna Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego. Część 6. odnosi się do współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego, a 7. do perspektyw instytucjonalizacji stosunków Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego – scenariuszy rozwoju.
dc.description.abstract The subject of this dissertation is the policy of the European Union towards the states of the South Caucasus. One of the main reasons for this choice is the lack of Polish-language scientific studies presenting the whole of the issue, which, according to the author, is very important on many issues, including the further development of integration processes in Europe. The contribution to Polish science, apart from the recognition of the underdeveloped area, consists in attempting to look at relations (narrowed to the mutual policies towards oneself - in the sphere of politics and economy) between the EU and the states of the South Caucasus under neoliberal and neo-realism. The Union side - neoliberal, and on the other, Armenia, Azerbaijan and Georgia neo-realism. In addition, a large part of the literature and practically all the documents are not in the Polish language. The work therefore contains a lot of information that is first presented in that language. The subject is in the disciplines of political science and in the sub-disciplines of European studies. The area of research is Europe and Asia, and the subject of interest is the wide-ranging cooperation of the European Union with the countries of the South Caucasus. The research problem of the discussed dissertation is contained in the question: What is the relationship between the European Union and the countries of the South Caucasus (whether they are developing intensively and without major complications) and what trends will most likely show up in the future? The subject of the work indicated at the beginning is a fragment of a broad subject, which is the relationship between political actors in international relations. The approach to the problem is different from that normally used in research work in international relations. These relations are considered from the position of the international organization - the European Union, not the state, which is characteristic of another subdiscipline - European studies. The aim of the work is to show the place of the countries of the South Caucasus (Armenia, Azerbaijan and Georgia) in the policy of the European Union. It is reasonable to demonstrate that the scope and nature of mutual relations depend not only on the European Union, but also on the states of the South Caucasus. Not without significance is the impact of the international environment that affects the region in particular is influenced notably by the Russian Federation, the United States, Turkey and Iran. The dissertation is divided into seven chapters. The first concerns the methodological issues, the second external influences influencing the policy of the European Union towards the countries of the South Caucasus. Chapter three refers to the institutions and instruments of Union policy towards the countries of the South Caucasus. The fourth part deals with the internal determinants of the policies of the South Caucasus states towards the European Union. The theme of Chapter Five is the political cooperation of the European Union with the countries of the South Caucasus. The sixth part relates to the economic cooperation of the European Union with the countries of the South Caucasus, and the seventh to the prospects of institutionalizing European Union relations with the countries of the South Caucasus - development scenarios.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Unia Europejska
dc.subject Kaukaz Południowy
dc.subject Armenia
dc.subject Azerbejdżan
dc.subject Gruzja
dc.subject prawa człowieka w UE
dc.subject współpraca polityczna
dc.subject współpraca gospodarcza
dc.subject organizacja międzynarodowa
dc.subject rozszerzenie UE
dc.subject European Union
dc.subject South Caucasus
dc.subject Armenia
dc.subject Azerbaijan
dc.subject Georgia
dc.subject human rights in the EU
dc.subject political cooperation
dc.subject economic cooperation
dc.subject international organization
dc.subject EU enlargement
dc.title Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego
dc.title.alternative The policy of the European Union towards the states of the South Caucasus
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dc.date.defence 2017-07-11
dc.identifier.apd 17845
dc.description.osid 140720
dc.contributor.email pawel.stawarz@uw.edu.pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics