Wykonywanie praw akcjonariuszy spółek publicznych w prawnie niemieckim, amerykańskim i polskim z uwzględnieniem problematyki kolizyjnoprawnej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chłopecki, Aleksander
dc.contributor.author Pokropek, Aleksandra
dc.date.accessioned 2013-04-22T08:42:05Z
dc.date.available 2013-04-22T08:42:05Z
dc.date.issued 2013-04-22
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/231
dc.description.abstract Celem przygotowanej rozprawy doktorskiej pt. „Wykonywanie praw akcjonariuszy spółek publicznych w prawie niemieckim, amerykańskim i polskim z uwzględnieniem problematyki kolizyjnoprawnej” jest przedstawienie problematyki transgranicznego wykonywania praw akcjonariusza spółki publicznej w trzech systemach prawnych, tj. w prawie niemieckim, amerykańskim oraz w prawie polskim. Wybór reżimu prawa niemieckiego i amerykańskiego celem porównania ich z regulacjami polskimi wynikał z okoliczności, iż w zakresie tych dwóch porządków prawnych istnieje największa możliwość zapożyczenia rozwiązań prawnych i wprowadzenie ich do prawa polskiego. Odnosząc się do budowy pracy, to wskazać należy, iż rozdział pierwszy poświęcony został ogólnej charakterystyce podstawowych pojęć prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. W jego ramach omówione zostało pojęcie spółki publicznej, dematerializacji, funkcjonowania systemów depozytowych papierów wartościowych, jak również uprawnień akcjonariusza, z uwzględnieniem odrębności uprawnień akcjonariusza spółki publicznej. Rozdział drugi poświęcony został problematyce norm kolizyjnych charakterystycznych dla papieru wartościowego, jakim jest akcja. Przeanalizowane zostały w nim w szczególności kwestie związane z pojęciem statutu głównego papieru wartościowego, oraz problematyka prawa właściwego dla poszczególnych uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa w spółce akcyjnej. W trzecim i czwartym rozdziale przedstawione zostały poszczególne uprawnienia akcjonariusza wynikające z prawa spółek - Kodeksu spółek handlowych (rozdział trzeci), jak i prawa rynku kapitałowego – w szczególności Ustawy o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (rozdział czwarty). W związku z faktem, iż katalog uprawnień akcjonariusza nie ma charakteru enumeratywnego, to prawa akcjonariusza zostały wymienione i opisane w oparciu o najpowszechniejsze podziały istniejące w doktrynie prawa. Każdorazowy opis uprawnienia ma jednak wyłącznie charakter ogólny i w jego ramach nie zostały przytoczone kompleksowo przepisy to uprawnienie regulujące. Rozdział piąty jest z kolei próbą analizy prawa polskiego pod kątem wniosków de lege ferenda. Wskazać jednak należy, iż wobec integracji rynków kapitałowych w ramach Unii Europejskiej, część z postulatów de lega ferenda skierowana została wprost do prawodawcy europejskiego. W związku z prawnoporównawczym charakterem pracy, w każdym podrozdziale zostało omówione kolejno prawo niemieckie, prawo amerykańskie oraz prawo polskie. Każdy podrozdział zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze uwagi dotyczące analizowanych reżimów, ich różnic i podobieństw. Kolejność analizy poszczególnych systemów prawych wynika z założenia, iż celowe jest najpierw omówienie zagranicznych reżimów prawnych ze względu na fakt, iż regulacje zarówno prawa niemieckiego, jak i amerykańskiego są liczniejsze i mają starszą genezę, jak również liczniejsza jest literatura poświęcona analizowanym zagadnieniom. Uprzednie omówienie obcych systemów prawa stanowi więc naturalne tło dla przedstawienia systemu prawa polskiego, jako najmłodszego, i najmniej rozbudowanego. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż praca jest skierowana do odbiorców posiadających wiedzę z zakresu prawa polskiego, to słuszne wydaje się przyjęcie, iż nie jest konieczne przedstawienie systemu prawa polskiego przed zaprezentowaniem systemu prawa niemieckiego i amerykańskiego. Co więcej, to zagraniczne porządki prawne mogą być potencjalnie dla odbiorcy bardziej interesujące, niż znany mu system prawa polskiego.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject prawo właściwe
dc.subject akcja
dc.subject spółka publiczna
dc.title Wykonywanie praw akcjonariuszy spółek publicznych w prawnie niemieckim, amerykańskim i polskim z uwzględnieniem problematyki kolizyjnoprawnej
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Aleksandra Pokropek
dc.contributor.department Instytut Prawa Cywilnego
dc.date.defence 2013-05-20

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics