Miejsce dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza w polisystemie literatury amerykańskiej w świetle wybranych koncepcji z kręgu Translation Studies

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jarniewicz, Jerzy
dc.contributor.author Grzyb, Elżbieta
dc.date.accessioned 2017-11-16T14:05:35Z
dc.date.available 2017-11-16T14:05:35Z
dc.date.issued 2017-11-16
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2357
dc.description.abstract This dissertation aims to establish the position of the dramas written by Stanisław Ignacy Witkiewicz in the American literary polysystem within the framework of Translation Studies Theory. The Polish writer’s plays were translated into English for the first time by Daniel C. Gerould and Christopher S. Durer in the 1960s. The thesis deals with the movement of Witkacy’s work within the American literary system, and proves that although Witkiewicz’s dramas have never reached the centre of the system and today they still occupy a peripherial position, they have been staged in the American off-Broadway theatres since their introduction, becoming a part of the American culture repertoire as it is defined by Itamar Even-Zohar. His polysystem theory, together with André Lefevere’s notion of refraction, Gideon Toury’s descriptive translation theory, Lawrence Venuti’s domestication and foreignization strategies and Susan Bassnett’s reflections concerning the specificity of drama translation shed light on the complexities of the process of translation. They allowed to look at the renditions of the Polish playwright’s works and their assimilation in the hosting system from a broad perspective of the dialogue of cultures.
dc.description.abstract Celem pracy jest ustalenie miejsca dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza w polisystemie literatury Stanów Zjednoczonych Ameryki z perspektywy wprowadzonej na grunt przekładoznawstwa przez Translation Studies. Po raz pierwszy sztuki polskiego autora zostały przetłumaczone na język angielski przez Daniela C. Geroulda i Christophera S. Durera w latach 60. XX wieku. Dysertacja udowadnia, że pomimo iż dramaty Witkiewicza nie dotarły do centrum systemu literatury amerykańskiej i zajmują w nim wciąż peryferyjną pozycję, stały się integralną częścią kulturowego repertuaru systemu przyjmującego; od chwili ich wprowadzenia do kultury amerykańskiej są wystawiane przede wszystkim na scenach teatrów off-Broadway. W badaniu zagadnienia wykorzystano teorię polisystemu autorstwa Itamara-Even Zohara, metodę opisowych badań nad przekładem Gideona Toury’ego, koncepcję refrakcji André Lefevere’a, strategię przekładu przyswajającego i wyobcowującego Lawrence’a Venutiego oraz refleksje Susan Bassnett na temat uniwersalnej metody tłumaczenia dramatu. Rzucają one nowe światło na złożoność procesu tłumaczenia i asymilacji dzieła w kulturze przyjmującej; pozwalają zobaczyć przekłady dzieł Witkiewicza w szerokiej perspektywie dialogu kultur.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject readability
dc.subject performability
dc.subject foreignization
dc.subject domestication
dc.subject culture repertoire
dc.subject polysystem
dc.subject translation studies
dc.subject sceniczność i literackość przekładu
dc.subject przekład przyswajający i wyobcowujący
dc.subject repertuar kulturowy
dc.subject polisystem
dc.subject przekładoznawstwo
dc.title Miejsce dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza w polisystemie literatury amerykańskiej w świetle wybranych koncepcji z kręgu Translation Studies
dc.title.alternative The position of the Stanisław Ignacy Witkiewicz’s dramas in the American literary polysystem in the light of chosen theories from Translation Studies
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Instytut Anglistyki
dc.date.defence 2017-11-30

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics