Robust and efficient approach to feature selection with machine learning

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Niezgódka, Marek
dc.contributor.author Kursa, Miron
dc.date.accessioned 2017-11-18T00:06:00Z
dc.date.available 2017-11-18T00:06:00Z
dc.date.issued 2016-10-20
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2370
dc.description.abstract Most statistical analyses or modelling studies must deal with the discrepancy between the measured aspects of analysed phenomenona and their true nature. Hence, they are often preceded by a step of altering the data representation into somehow optimal for the following methods.This thesis deals with feature selection, a narrow yet important subset of representation altering methodologies.Feature selection is applied to an information system, i.e., data existing in a tabular form, as a group of objects characterised by values of some set of attributes (also called features or variables), and is defined as a process of finding a strict subset of them which fulfills some criterion.There are two essential classes of feature selection methods: minimal optimal, which aim to find the smallest subset of features that optimise accuracy of certain modelling methods, and all relevant, which aim to find the entire set of features potentially usable for modelling. The first class is mostly used in practice, as it adheres to a well known optimisation problem and has a direct connection to the final model performance. However, I argue that there exists a wide and significant class of applications in which only all relevant approaches may yield usable results, while minimal optimal methods are not only ineffective but even can lead to wrong conclusions.Moreover, all relevant class substantially overlaps with the set of actual research problems in which feature selection is an important result on its own, sometimes even more important than the finally resulting black-box model. In particular this applies to the p>>n problems, i.e., those for which the number of attributes is large and substantially exceeds the number of objects; for instance, such data is produced by high-throughput biological experiments which currently serve as the most powerful tool of molecular biology and a fundament of the arising individualised medicine.In the main part of the thesis I present Boruta, a heuristic, all relevant feature selection method. It is based on the concept of shadows, by-design random attributes incorporated into the information system as a reference for the relevance of original features in the context of whole structure of the analysed data. The variable importance on its own is assessed using the Random Forest method, a popular ensemble classifier.As the performance of the Boruta method turns out insatisfactory for some important applications, the following chapters of the thesis are devoted to Random Ferns, an ensemble classifier with the structure similar to Random Forest, but of a substantially higher computational efficiency. In the thesis, I propose a substantial generalisation of this method, capable of training on generic data and calculating feature importance scores.Finally, I assess both the Boruta method and its Random Ferns-based derivative on a series of p>>n problems of a biological origin. In particular, I focus on the stability of feature selection; I propose a novel methodology based on bootstrap and self-consistency. The results I obtain empirically confirm the validity of aforementioned effects characteristic to minimal optimal selection, as well as the efficiency of proposed heuristics for all relevant selection.The thesis is completed with a study of the applicability of Random Ferns in musical information retrieval, showing the usefulness of this method in other contexts and proposing its generalisation for multi-label classification problems.
dc.description.abstract W większości zagadnień statystycznego modelowania istnieje problem niedostosowania zebranych danych do natury badanego zjawiska; co za tym idzie, analiza danych jest zazwyczaj poprzedzona zmianą ich surowej formy w optymalną dla dalej stosowanych metod.W rozprawie zajmuję się selekcją cech, jedną z klas zabiegów zmiany formy danych. Dotyczy ona systemów informacyjnych, czyli danych dających się przedstawić w formie tabelarycznej jako zbiór obiektów opisanych przez wartości zbioru atrybutów (nazywanych też cechami), oraz jest zdefiniowana jako proces wydzielenia w jakimś sensie optymalnego podzbioru atrybutów.Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy metod selekcji cech: poszukujących możliwie małego podzbioru cech zapewniającego możliwie dobrą dokładność jakiejś metody modelowania (minimal optimal) oraz poszukujących podzbioru wszystkich cech, które niosą istotną informację i przez to są potencjalnie użyteczne dla jakiejś metody modelowania (all relevant). Tradycyjnie stosuje się prawie wyłącznie metody minimal optimal, sprowadzają się one bowiem w prosty sposób do znanego problemu optymalizacji i mają bezpośredni związek z efektywnością finalnego modelu. W rozprawie argumentuję jednak, że istnieje szeroka i istotna klasa problemów, w których tylko metody all relevant pozwalają uzyskać użyteczne wyniki, a metody minimal optimal są nie tylko nieefektywne ale często prowadzą do mylnych wniosków. Co więcej, wspomniana klasa pokrywa się też w dużej mierze ze zbiorem faktycznych problemów w których selekcja cech jest sama w sobie użytecznym wynikiem, nierzadko ważniejszym nawet od uzyskanego modelu. W szczególności chodzi tu o zbiory klasy p>>n, to jest takie w których liczba atrybutów w~systemie informacyjnym jest duża i znacząco przekracza liczbę obiektów; dane takie powszechnie występują chociażby w wysokoprzepustowych badaniach biologicznych, będących obecnie najpotężniejszym narzędziem analitycznym biologii molekularnej jak i fundamentem rodzącej się zindywidualizowanej medycyny.W zasadniczej części rozprawy prezentuję metodę Boruta, heurystyczną metodę selekcji zmiennych. Jest ona oparta o koncepcję rozszerzania systemu informacyjnego o cienie, z definicji nieistotne atrybuty wytworzone z oryginalnych cech przez losową permutację wartości, które są wykorzystywane jako odniesienie dla oceny istotności oryginalnych atrybutów w kontekście pełnej struktury analizowanych danych. Do oceny ważności cech metoda wykorzystuje algorytm lasu losowego (Random Forest), popularny klasyfikator zespołowy.Ponieważ wydajność obliczeniowa metody Boruta może być niewystarczająca dla pewnych istotnych zastosowań, w dalszej części rozprawy zajmuję się algorytmem paproci losowych, klasyfikatorem zespołowym zbliżonym strukturą do algorytmu lasu losowego, lecz oferującym znacząco lepszą wydajność obliczeniową. Proponuję uogólnienie tej metody, zdolne do treningu na generycznych systemach informacyjnych oraz do obliczania miary ważności atrybutów.Zarówno metodę Boruta jak i jej modyfikację wykorzystującą paprocie losowe poddaję w rozprawie wyczerpującej analizie na szeregu zbiorów klasy p>>n pochodzenia biologicznego. W szczególności rozważam tu stabilność selekcji; w tym celu formułuję nową metodę oceny opartą o podejście resamplingowe i samozgodność wyników. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów potwierdzają empirycznie zasadność wspomnianych wcześniej problemów związanych z selekcją minimal optimal, jak również zasadność przyjętych heurystyk dla selekcji all relevant.Rozprawę dopełnia studium stosowalności algorytmu paproci losowych w problemie rozpoznawania instrumentów muzycznych w nagraniach, ilustrujące przydatność tej metody w innych kontekstach i proponujące jej uogólnienie na klasyfikację wieloetykietową.
dc.language.iso en
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject Feature selection
dc.subject random forests
dc.subject random ferns
dc.subject data mining
dc.subject machine learning
dc.subject Selekcja cech
dc.subject las losowy
dc.subject paprocie losowe
dc.subject eksploracja danych
dc.subject maszyny uczące się
dc.title Robust and efficient approach to feature selection with machine learning
dc.title.alternative Stabilne i wydajne metody selekcji cech z wykorzystaniem systemów uczących się
dc.title.alternative Robust and efficient approach to feature selection with machine learning
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dc.date.defence 2017-12-01
dc.identifier.apd 22722
dc.description.osid 95662
dc.rights.pl Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.contributor.email M.Kursa@icm.edu.pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics