Assessment of Drought Conditions and their Impacts on the Environment of the Udhaim River Basin, Iraq

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor Somorowska, Urszula
dc.contributor.author Mail, Abd Alsalam
dc.date.accessioned 2018-01-10T00:05:27Z
dc.date.available 2018-01-10T00:05:27Z
dc.date.issued 2017-10-20
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2463
dc.description.abstract AbstractThis research addresses selected key issues related to the occurrence of droughts and their impacts on the environment in the mesoscale basin of the Udhaim River, the left tributary of the Tigris River, Iraq. It highlights the importance of water resources, which are dependent on the climate and human activity, as well as exposed to drought hazard. The Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index was applied to analyze drought development over the period 1980-2010. Trends in the SPEI time series in the years 1980-2010 were analyzed. Following this, the impacts of drought on land degradation, water discharge and water quality were investigated. The study results may help develop sustainable water management strategies important in mitigating water shortage.They can be used as a baseline for further research on improving water management in the region. The main contributions of this research include: (1) multi-year analysis of drought development of variable duration in the mesoscale basin; (2) extended understanding of drying trends explained by using the statistical tests; (3) broadened knowledge on the scale of land degradation, through remote sensing data sets and application of advanced GIS techniques; (4) improved understanding of water quality changes and their links with the magnitude of the revenue of water resources.
dc.description.abstract StreszczenieNiniejsze badania dotyczą wybranych kluczowych zagadnień dotyczących występowania suszy i ich wpływu na środowisko w mezoskalowej zlewni rzeki Udhaim, lewym dopływie rzeki Tygrys, w Iraku. Praca dotyczy znaczenia zasobów wodnych, które są uzależnione od klimatu i działalności człowieka, a także są narażone na zagrożenie suszą. Zastosowano Standaryzowany Indeks Opadu i Ewapotranspiracji w celu analizy rozwoju suszy w okresie 1980-2010. Analizowano trendy w serii SPEI w latach 1980-2010. Następnie zbadano wpływ suszy na degradację środowiska, odpływ rzeczny i jakość wody. Wyniki badań mogą przyczynić się do opracowania trwałych strategii zarządzania zasobami wodnymi istotnych w łagodzeniu niedoboru wody. Mogą być wykorzystane jako podstawa do dalszych badań nad poprawą gospodarki wodnej w regionie. Główne osiągnięcia tych badań to: (1) wieloletnia analiza rozwoju suszu o zmiennym czasie trwania w zlewni mezoskalowej; (2) pogłębione zrozumienie trendów przesuszania środowiska wyjaśnione przy użyciu testów statystycznych; (3) poszerzona wiedza na temat skali degradacji lądu, uzyskana poprzez zastosowanie danych teledetekcyjnych i wykorzystanie zaawansowanych technik GIS; (4) lepsze zrozumienie zmian jakości wody i ich związku z wielkością odnawiania zasobów wodnych.
dc.language.iso en
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject Keywords: droughts
dc.subject SPEI
dc.subject land degradation
dc.subject Udhaim River basin
dc.subject Iraq
dc.subject Słowa kluczowe: susze
dc.subject SPEI
dc.subject degradacja środowiska
dc.subject zlewnia rzeki Udhaim
dc.subject Irak
dc.title Assessment of Drought Conditions and their Impacts on the Environment of the Udhaim River Basin, Iraq
dc.title.alternative Ocena występowania susz oraz ich wpływu na środowisko w zlewni rzeki Udhaim w Iraku
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dc.date.defence 2018-01-09
dc.identifier.apd 17607
dc.description.osid 238944
dc.contributor.email a.mail@student.uw.edu.pl

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki