Koncepcje opodatkowania urządzania gier losowych na automatach w prawie polskim w latach 2006-2009. Wnioski de lege lata i de lege ferenda.

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Modzelewski, Witold
dc.contributor.author Korniluk, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2018-04-23T09:47:27Z
dc.date.available 2018-04-23T09:47:27Z
dc.date.issued 2018-04-23
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2604
dc.description.abstract Rozprawa doktorska prezentuje zagadnienia związane z procesem kształtowania oraz budową koncepcji fiskalnych formułowanych w zakresie usług gier losowych na automatach w latach 2006-2009. Praca składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów oraz wniosków. W toku badań postawiono tezę o wadliwości przyjmowanych koncepcji opodatkowania urządzania gier losowych na automatach w prawie polskim w latach 2006-2009 oraz tezę uzupełniającą, dotyczącą ogromnego (pozaformalnego) wpływu niektórych podmiotów życia gospodarczego na ten proces i słabości państwa w tym zakresie. Rozważania przeprowadzono w oparciu o metody niereaktywne: historyczno-opisową, formalno-dogmatyczną oraz prawno-porównawczą. W toku pracy autor ustala ramy dopuszczalnej polityki fiskalnej w przypadku przedmiotowych usług w oparciu o aksjologię skutków negatywnych oraz badania historyczne. Następnie konfrontuje ten teoretyczny model z modelami rzeczywiście forsowanymi, opisując jednocześnie poprawność samego sposobu ich kształtowania. Przedmiotem rozważań w tym zakresie są dwa modele fiskalne, pierwszy oparty na forsowanej instytucji parafiskalnych dopłat do gier na automatach oraz drugi wynikający z wprowadzonego zakazu działalności w zakresie tych gier (ale nienotyfikowanego, a więc i bezskutecznego w świetle dyrektywy 98/34/WE), gdzie literatura prawa nie podejmowała do tej pory żadnego z tych tematów. W uzupełnieniu podjęto próbę ekonomicznej kwantyfikacji skutków znalezionych odstępstw od ustalonego wzorca. Ostatecznie autor podsumowuje ustalenia w zakresie znalezionych dystorsji i tym samym weryfikuje postawione we wstępie tezy. Znalezione różnice stały się tym samym podstawą do sformułowania wniosków ogólnych wskazujących na wadliwość przyjmowanych koncepcji opodatkowania urządzania gier losowych na automatach w prawie polskim w latach 2006-2009. Wadliwość ta wynika z faktu, iż koncepcje te próbowały naruszać cele priorytetowe ochrony wynikające z Konstytucji, zamiast je po prostu wypełniać, gdzie sam fakt ich pojawienia się był raczej przejawem próby zmiany struktury rynku gier w Polsce. Na zakończenie autor przedłożył własne propozycje w zakresie szczegółów budowy potencjalnego modelu opodatkowania, wychodząc z dokonanego w toku pracy ustalenia, iż w zakresie realizacji konstytucyjnych celów ochronnych w analizowanym obszarze racjonalne są wyłącznie systemy pozytywnej reglamentacji, a w tym świetle konstytucyjnie racjonalne będą tylko takie regulacje fiskalne, które nie naruszają tak realizowanej polityki ochrony.
dc.description.abstract The doctoral dissertation presents issues related to the process of shaping and the construction itself of fiscal concepts formulated in the field of games of chance on slot machines in the years 2006-2009. The work consists of an introduction, eight chapters and conclusions. In the course of the research, a thesis was made about the defectiveness of the adopted concepts of taxation of organizing games of chance on slot machines in Polish law in 2006-2009 and supplementary thesis regarding the huge (non-formal) impact of some entities of economic life on this process and the weakness of the state in this area. The considerations were based on non-reactive methods: historical-descriptive, formal-dogmatic and legal-comparative. In the course of work, the author sets the framework for an acceptable fiscal policy for these services based on the axiology of negative effects and historical research. Then he confronts this theoretical model with the models actually forced, while describing the correctness of the way of shaping them. Two fiscal models are the subject of deliberations in this respect, the first based on the forced institution of parafiscal subsidies for slot machine games and the second based on the ban imposed on these games (but not notified and therefore ineffective under Directive 98/34/EC), where the legal literature has not undertaken any of these topics so far. In addition, an attempt was made to economically quantify the effects of deviations from the established pattern. Finally, the author summarizes the findings regarding the found distortions and thus verifies the thesis put forward in the introduction. The differences found have thus become the basis for the formulation of general conclusions indicating the defectiveness of the adopted taxation concepts for the organization of games of chance on slot machines in Polish law in the years 2006-2009. This defect stems from the fact that these concepts tried to violate the priority objectives of protection derived from the constitution, instead of just filling them in, where in addition the mere fact of their appearance was also rather a manifestation of attempts to change the structure of the gaming market in Poland. At the end, the author submitted his own proposals regarding the details of the construction of a potential taxation model, starting from the work made in the course of work that in the scope of implementing constitutional protection objectives, only the systems of positive regulation are rational in the analyzed area, and in this light only such fiscal regulations will be rational. which do not violate the protection policy implemented in this way.
dc.rights 10daysAccess
dc.subject lobbing
dc.subject hazard
dc.subject dopłaty
dc.subject podatek od gier
dc.subject notyfikacja przepisów podatkowych oraz zakazu obrotu towarami
dc.title Koncepcje opodatkowania urządzania gier losowych na automatach w prawie polskim w latach 2006-2009. Wnioski de lege lata i de lege ferenda.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Bartłomiej Korniluk
dc.contributor.department Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
dc.date.defence 2018-05-07

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics