Kontrola operacyjna w polskim procesie karnym

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor Rogacka-Rzewnicka, Maria
dc.contributor.author Smogorzewski, Emil
dc.date.accessioned 2018-05-12T00:05:32Z
dc.date.available 2018-05-12T00:05:32Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2622
dc.description.abstract Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza instytucji kontroli operacyjnej w polskim procesie karnym. Głównym pytaniem problemowym pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy obecnie obowiązujący kształt przepisów o kontroli operacyjnej jest właściwy pod względem regulacyjnym oraz zakładanych celów empirycznych instytucji. Odpowiedź na wyżej wskazany podstawowy cel badawczy pracy wymaga analizy dodatkowych szczegółowych zagadnień, które są omawiane w poszczególnych rozdziałach pracy. W rozdziale I rozprawy znajdują się podstawowe informacje na temat czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przeanalizowano w nim definicje czynności operacyjno- rozpoznawczych oraz ich typologię. Przedstawiono także poszczególne służby uprawnione do ich prowadzenia. Rozdział ten zawiera również rozważania na temat relacji między czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, a działaniami procesowym.W rozdziale II omówiono podstawowe kwestie teoretyczno-semantyczne, związane z kontrolą operacyjną – jej definicję, zakres przedmiotowy i podmiotowy, w tym również zagadnienie relacji między postępowaniem z uzyskanymi materiałami z kontroli operacyjnej, a kodeksową regulacją dotyczącą zakazów dowodowych. Przeprowadzone w nim wywody wskazują, że na gruncie kontroli operacyjnej system ochrony tajemnic zawodowych jest niewystarczający.Rozdział III poświęcony jest analizie postępowania w przedmiocie zastosowania kontroli operacyjnej. Zawiera on omówienie wymogów wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej, a także opisuje sposób procedowania w przedmiocie jego rozpoznania. Rozdział ten zawiera również rozważania na temat czasu trwania kontroli operacyjnej, zaskarżania postanowień w przedmiocie kontroli operacyjnej oraz zastosowania kontroli w przypadku niecierpiącym zwłoki. Przeprowadzona w tym rozdziale analiza wykazała, że nadzór prokuratora i sądu nad kontrolą operacyjną jest w wielu miejscach niewystarczający. W rozdziale IV znajdują się rozważania, dotyczące sposobu wykorzystania uzyskanych materiałów kontroli operacyjnej w procesie karnym. W rozdziale tym prowadzone są szczegółowe rozważania (także w perspektywie historycznej) na temat wykorzystania dowodów wykraczających poza treść decyzji organu stosującego kontrolę operacyjną. Przedmiotem zainteresowania tego rozdziału jest również zagadnienie legalności kontroli operacyjnej, zwłaszcza w kontekście art. 168a k.p.k.W rozdziale V przedmiotem rozważań uczyniono analizę obowiązujących rozwiązań z zakresu kontroli operacyjnej, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w Konstytucji RP.W rozdziale VI poddano analizie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego niejawnej inwigilacji. Analiza ta wykazała, że przepisy z zakresu kontroli operacyjnej nie spełniają wszystkich europejskich standardów prawnych stosowania niejawnej inwigilacji. Niezgodność ta dotyczy zarówno elementów konstrukcyjnych kontroli operacyjnej jak i postępowania w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej.Pracę kończą wnioski badawcze oraz postulaty de lege ferenda. W treści pracy przytoczono także zebrane informacje statystyczno-empiryczne.
dc.description.abstract The subject matter of my doctoral dissertation is the analysis of the operational control in the Polish criminal process. The main aim of the research is to answer whether the current operational control regulations are proper in respect of legal norms and assumed empirical objectives. An answer to the above mentioned basic research aim requires the analysis of further detailed issues, which are discussed in the particular chapters of the dissertation.In the first chapter of the thesis, we find basic information about operational and investigative activities. Definitions and typology of the operational and investigative activities have been analyzed. Moreover, the particular security services entitled to conduct the operational and investigative activities, are presented. This chapter also includes the deliberations on the relations between the operational and investigative activities and the procedural activities.The second chapter of the thesis discusses the basic theoretical-semantic issues, related to operational control – its definition, the types of offences which may warrant the use of operational control and the targets of the operational control, including the relations between the results of the operational control and the rules of inadmissibility of evidence, provided by the Criminal Procedure Code. The above considerations indicate that the system of protection of privileged communications is insufficient.The third chapter has been dedicated to the proceedings for launching operational control. It contains the discussion about the formal requirements of request for operational control and describes the procedure for launching operational control. This chapter also discusses the duration of operational control, an appeal against the decision for launching operational control and the urgent procedure for launching operational control (with ex-post authorization). The discussion demonstrated that the mechanism of judicial and prosecution supervision is not efficient.In the fourth chapter the author deals with the issues of the use of the results of operational control as evidence in criminal proceedings. Detailed analysis (also from a historical perspective) of the use of evidence exceeding the surveillance authorization has been made. The fourth chapter of the thesis discusses also the legality of the operational control, particularly in the view of article 168a of Criminal Procedure Code.The fifth chapter of the thesis discusses the compatibility of the norms regulating surveillance with the requirements enshrined in Polish Constitution.Jurisdiction of the European Court of Human Rights concerning secret surveillance has been discussed in the sixth chapter. The author demonstrated that the norms regulating operational control did not respect all European secret surveillance standards. This incompatibility concerns both the structural elements and the proceedings for launching operational controlFinally, the conclusions and lex ferenda were proposed. The dissertation includes also statistical data gathered by the author.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject postępowanie karne
dc.subject kontrola operacyjna
dc.subject czynności operacyjno-rozpoznawcze
dc.subject podsłuch
dc.subject policja
dc.subject służby specjalne
dc.subject kontrola sądowa
dc.subject prawo do prywatności
dc.subject criminal procedure
dc.subject operational control
dc.subject operational reconnaissance
dc.subject eavesdropping
dc.subject police
dc.subject secret service
dc.subject court control
dc.subject right to privacy
dc.title Kontrola operacyjna w polskim procesie karnym
dc.title.alternative Operational control in the Polish criminal process
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2018-05-21
dc.identifier.apd 21444
dc.description.osid 52699

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki