The Development of a Culture Module in the ESP Framework. A Study of Tertiary-level Military English Courses in Poland.

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gozdawa-Gołębiowski, Romuald
dc.contributor.author Krężlewicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-10-09T08:18:50Z
dc.date.available 2018-10-09T08:18:50Z
dc.date.issued 2018-10-09
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2871
dc.description.abstract The purpose of the dissertation is to develop and analyse a culture module which could be implemented in ESP programmes at tertiary-level military academies in Poland. By enriching the teaching process, giving meaningful content to language lessons, and providing opportunities for the development of core linguistic skills and competences the culture module may significantly contribute to the effectiveness of the ESP programmes. The theoretical part of the dissertation begins with a presentation of the concept of the ESP approach. This is followed by an introduction of the concept of culture with reference to language. The author shows how to integrate the two so that the outcome facilitates the teaching and learning processes. The initial aim is to review existing definitions of culture as well as its perceived role in language teaching and learning to pave the way for a better understanding of the nature of culture dimension in ESP. A two-dimensional model is then developed. It comprises the content dimension, which echoes the traditional views of culture, and the dimension of languaculture, which stresses the infusion of language and culture. Subsequently, key concepts regarding English language training for the military are outlined and analysed. The research project of the dissertation is based on an action-oriented research model comprising two main stages: the preliminary study and the research proper, which were conducted in three action research cycles. The project uses the triangular approach to data collection including three groups of informants: ESP teachers working in military schools in Poland (as course designers), officer cadets studying in military schools in Poland (as course participants), Polish Army officers professionally active and working in different branches of the Polish Army (as potential stakeholders). The aim of the research project is to design, implement, and evaluate a thorough needs analysis with reference to the nature of the culture dimension that should be included in ESP programmes of tertiary-level military courses in Poland. Secondly, the author intends not only to examine the discourse community’s needs but also to evaluate the existing ESP programmes at tertiary-level Military Schools in Poland. The research tools include a questionnaire and a semi-structured interview, which serve as a basis for the quantitative and qualitative analyses. The results are statistically analysed, presented, and interpreted in order to ensure the validity of the study.
dc.description.abstract Przedmiotem rozprawy jest analiza i rozwój modułu kulturowego w ramach nauczania języka angielskiego do celów specjalistycznych na wyższych uczelniach wojskowych w Polsce. Część teoretyczna pracy poświęcona jest przedstawieniu podstawowych zagadnień związanych z nauczaniem języka angielskiego do celów specjalistycznych oraz wprowadzenia pojęć dotyczących kultury i jej roli w procesie dydaktycznym nauczania języka angielskiego. Przedstawiona dyskusja ma na celu krytyczną analizę istniejących przekonań, w celu zdefiniowania wymiaru kulturowego, który mógłby zostać implementowany do istniejącego modelu funkcjonującego w ramach nauczania języka angielskiego do celów specjalistycznych. Autor przedstawia analizę istniejących definicji i ich ocenę pod kątem skuteczności i efektywności w nauczaniu języka obcego oraz podnoszeniu zarówno praktycznych kompetencji językowych jak i kształtowania umiejętności społecznych oraz postaw interkulturowych. Na cel teoretyczny składa się również analiza procesu dydaktycznego, który funkcjonuje obecnie w ramach nauczania języka angielskiego do celów specjalistycznych na wyższych uczelniach i ocena, w jaki sposób treści kulturowe mogą być efektywniej wykorzystywane w procesie nauczania. W efekcie przedstawiane i omawiane są cechy charakterystyczne dla kultury wojskowej oraz analizowana jest jej specyfika w odniesieniu do projektu badawczego. Poprzez analizę rozwoju modułu kulturowego w ramach nauczania języka angielskiego do celów specjalistycznych autor dąży do stworzenia spójnego obrazu, który umożliwi zastosowanie przedstawionego modelu w praktyce. Część badawcza rozprawy jest prezentacją i analizą badań empirycznych opartych o metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród studentów-podchorążych, nauczycieli języka angielskiego wyższych uczelni w Polsce oraz oficerów WP. Autor posługuje się zarówno metodologią badań ilościowych, jak i jakościowych w celu dowiedzenia postawionej tezy. Na podstawie zawartych w literaturze przedmiotu zagadnień opisujących problematykę komunikacji międzykulturowej stworzono kwestionariusz ankiety, który posłużył do przeprowadzenia badań pilotażowych dotyczących świadomości interkulturowej oraz stosunku do zagadnień związanych z interkulturowością. W oparciu o wyniki opracowany został dwumodułowy projekt badawczy. Moduł pierwszy jest próbą przeprowadzenia analizy potrzeb wśród podchorążych, nauczycieli akademickich, oraz oficerów WP, w celu stworzenia takiego modułu kulturowego, który mógłby efektywnie funkcjonować w ramach nauczania języka angielskiego do celów specjalistycznych w wyższych szkołach wojskowych w Polsce. Celem modułu drugiego było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaką rolę obecnie odgrywa kultura, jak jest definiowana i wprowadzana do procesu nauczania języka obcego.
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.subject military English
dc.subject ESP
dc.subject culture
dc.subject angielszczyzna wojskowa
dc.subject kultura
dc.subject nauczanie języka angielskiego do celów specjalistycznych
dc.title The Development of a Culture Module in the ESP Framework. A Study of Tertiary-level Military English Courses in Poland.
dc.title.alternative Moduł kulturowy i jego rozwój w nauczaniu języka angielskiego do celów specjalistycznych. Badania dotyczące kursów angielszczyzny wojskowej w polskich szkołach wyższych.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Agnieszka Krężlewicz
dc.contributor.department Instytut Anglistyki
dc.date.defence 2018-10-18

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics