Polsko-włoskie kontakty kulturalne w latach 1945-1980 w świetle dokumentów archiwalnych polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazów autobiograficznych i literackich.

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tylusińska-Kowalska, Anna
dc.contributor.advisor Podemski, Piotr
dc.contributor.author Piekarniak, Aleksandra
dc.date.accessioned 2018-10-26T00:05:27Z
dc.date.available 2018-10-26T00:05:27Z
dc.date.issued 2018-06-14
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2928
dc.description.abstract Niniejsza praca doktorska poświęcona jest kontaktom polsko-włoskim w obszarze kultury w latach 1945-1980. Celem rozprawy jest ukazanie rozwoju wzajemnych stosunków dwóch państw w tym okresie poprzez analizę wydarzeń i związków kulturalnych zachodzących pomiędzy nimi, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrała kultura w ich wzajemnych relacjach. Badanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza ukazuje rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy dwoma państwami w sferze stosunków oficjalnych w trzech podstawowych czasookresach, czemu odpowiadają trzy kolejne rozdziały tej części pracy. W rozdziale pierwszym przedstawiono kontakty polsko-włoskie w latach 1945-1955. Dwustronne relacje wznowiły się wówczas po II wojnie światowej oraz przechodziły przez trudny dla tych stosunków okres nasilenia zimnej wojny końca lat 40. i początku lat 50., w którym uległy osłabieniu. W rozdziale drugim, obejmującym drugą połowę lat 50. i lata 60., ukazano próby ponownego ożywienia wzajemnej kooperacji dwóch państw w sytuacji odwilży w stosunkach pomiędzy dwoma przeciwnymi blokami politycznymi, do których należały podówczas dwa nasze państwa, oraz rozwinięcie współpracy po polskim Październiku 1956 roku, stanowiącym również element sprzyjający rozwojowi wzajemnych kontaktów. A ponadto stopniowe intensyfikowanie się tych kontaktów w latach 60., wyrażające się w składaniu sobie przez przedstawicieli dwóch rządów (Republiki Włoskiej i PRL) wzajemnych wizyt państwowych i przełamaniu tendencji wstrzymywania dialogu z okresu nasilenia zimnej wojny, oraz podpisaniu umowy kulturalnej pomiędzy nimi, umożliwiającej dalsze rozwinięcie wzajemnych stosunków w tej dziedzinie. Rozdział trzeci wreszcie poświęcono współpracy polsko-włoskiej z lat 70., kiedy współpraca ta była już znacznie rozwinięta i udogodniona. Jako materiał źródłowy do tej części pracy posłużyły głównie dokumenty z Archiwum polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wzbogacone o doniesienia prasowe i dostępną literaturę, dotyczącą omawianych zagadnień. W tej części rozprawy starano się ukazać ewolucję polsko-włoskich kontaktów kulturalnych, od nawiązania wzajemnych stosunków, poprzez ich osłabienie, ponowne ożywienie i rozwój, uwidaczniając jak kultura pomagała relacjom tym wznawiać się, trwać i rozwijać. W części drugiej rozprawy, stanowiącej uzupełnienie części pierwszej, ukazane zostały kontakty osobiste intelektualistów, pisarzy i publicystów z Włochami, jak również obecność włoskiej literatury współczesnej w Polsce. Materiał badawczy dotyczący tej części pracy był dość urozmaicony. Obejmował bowiem korespondencję Polaków, ludzi kultury, przesyłaną do Włoch oraz niektóre listy włoskie, publikacje pokonferencyjne Stacji Naukowej PAN w Rzymie oraz publikacje, jakie ukazały się po konferencjach, organizowanych przez Polską Akademię Nauk we współpracy z wenecką Fundacją Giorgio Cini w latach 60. i 70.. Za materiał badawczy posłużyły tutaj także przekazy osobiste pisarzy polskich, w tym zwłaszcza: Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Brezy, Eugeniusza Kabatca, Wacława Kubackiego i Mariana Brandysa, oraz inne wspomnienia i dzieła literackie polskich pisarzy i publicystów, zrodzone z ich kontaktów z Włochami w przedziale lat 1945-1980. W osobnym rozdziale drugiej części rozprawy, podjęto analizę rozwoju polsko-włoskich kontaktów kulturalnych w oparciu o tłumaczoną w Polsce włoską literaturę współczesną. W tej końcowej już części pracy starano się ukazać odzwierciedlony w doborze utworów włoskich przeznaczonych do przetłumaczenia rozwój kontaktów polsko-włoskich w wyszczególnionych tutaj dwóch okresach: pierwszym powojennym, obejmującego koniec lat 40. i lata 50., oraz drugim lat 60. i 70.. Badanie nad przekładami dodatkowo wzbogacono o sylwetki czterech wybranych tłumaczy: Barbary Sieroszewskiej, Zofii Ernstowej, Stanisława Kasprzysiaka i Haliny Kralowej, którzy odegrali istotną rolę w propagowaniu literatury włoskiej w badanym okresie. Praca badawcza dowiodła, że kultura w całym okresie powojennym lat 1945-1980 łączyła oba narody, stanowiąc w trudnej częstokroć sytuacji podziałów i utrzymujących się trudności w sferze politycznej, swoiste spoiwo, które pozwalało kontaktom tym przetrwać przez wszystkie trudne okresy, a następnie wznawiać się i rozwijać.
dc.description.abstract This doctoral thesis addresses Polish-Italian contacts in the field of culture in the years 1945-1980. The purpose of the research is to show development of mutual relations between the two countries within the above period through analysis of events and cultural relations between them, especially bearing in mind the role played by culture in their mutual relations. The work is divided into two parts. The first part presents the development of cultural contacts between the two countries in the area of official relations during three basic time periods, which are reflected in three subsequent chapters of this part of the work. The first chapter presents Polish-Italian contacts in the years 1945-1955. During such period, their bilateral relations were re-established after the Second World War, and went through a Cold War intensification period, difficult for such relations, at the end of the 40’s and at the beginning of the 50’s, where they became weaker. In the second chapter comprising the second half of the 50’s and the 60’s, I presented attempts of re-invigorating the mutual co-operation of the both countries in the situation of political thaw in relations between two opposite political blocks in which our two states participated at that time, and development of co-operation after the Polish October 1956, which was also an element encouraging development of mutual contacts. Furthermore, gradual intensification of such contacts in the 60’s, reflected in reciprocal state visits of representatives of the two governments (the Italian Republic and the People’s Republic of Poland), and breaking the trend to suspend their dialogue from the period of intensification of the Cold War, and signing a cultural treaty between them which facilitated further development of mutual relations in this field. Finally, the third chapter was dedicated to Polish-Italian cooperation in the 70’s, when such cooperation was already significantly developed and facilitated. As source materials for this part of the work, I have used mainly documents from the Archives of the Polish Ministry of Foreign Affairs, plus press releases and available literature regarding the matters concerned. In this part of the thesis I tried to show the evolution of Polish-Italian cultural contacts, beginning with the establishment of mutual contacts, through their weakening, reinvigoration and development, showing how culture helped re-establish, maintain and develop such relations. In the second part of the thesis, which supplements the first part, personal contacts of intellectuals, writers and journalists with Italy, as well as the presence of Italian contemporary literature in Poland, were presented. The research material regarding this part of the work was quite varied, as it included correspondence of Poles, cultural figures, sent to Italy, and certain Italian letters, post-conference publications of the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Rome and publications after conferences organised by the Polish Academy of Sciences in co-operation with the Giorgio Cini Foundation, Venice, in the 60’s and 70’s. As research material here I have used personal messages from Polish writers, including in particular: Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Breza, Eugeniusz Kabatc, Wacław Kubacki and Marian Brandys, and other memoirs and literary works of Polish writers and journalists, originating from their contacts with Italy in the period 1945-1980. In a separate chapter of the second part of the thesis, the development of Polish-Italian cultural contacts was analysed based on the Italian contemporary literature translated in Poland. In this final part of the work, I tried to show the development of Polish-Italian contacts reflected in the selection of Italian works intended to be translated during two periods detailed here: the first post-war period comprising the end of the 40’s and the 50’s, and the second period comprising the 60’s and the 70’s. Profiles of four selected translators: Barbara Sieroszewska, Zofia Ernstowa, Stanisław Kasprzysiak and Halina Kralowa, who played a significant role in promoting Italian literature during the period under research, were added to the chapter on translations. The research work proved that culture within the entire post-war period in the years 1945-1980 connected both nations, being, in a situation of divisions and continuing difficulties in the political sphere, a kind of binding material which made it possible for such contacts to survive all difficult periods, and then re-establish and grow.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Polsko-włoskie
dc.subject kontakty kulturalne
dc.subject kultura
dc.subject dokumenty archiwalne
dc.subject powojenna
dc.subject literatura włoska
dc.subject stosunki
dc.subject współpraca kulturalna
dc.subject rozwój kontaktów
dc.subject dialog
dc.subject Ministerstwo Spraw Zagranicznych
dc.subject Polish-Italian
dc.subject contacts in the field of culture
dc.subject culture
dc.subject archival documents
dc.subject post-war
dc.subject Italian literature
dc.subject relations
dc.subject co-operation in the field of culture
dc.subject development of contacts
dc.subject dialogue
dc.subject Ministry of Foreign Affairs
dc.title Polsko-włoskie kontakty kulturalne w latach 1945-1980 w świetle dokumentów archiwalnych polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazów autobiograficznych i literackich.
dc.title.alternative Polish-Italian contacts in the field of culture in the years 1945-1980 in the light of archival documents from Polish Ministry of Foreign Affairs, memoirs and literary works.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Lingwistyki Stosowanej
dc.date.defence 2018-10-16
dc.identifier.apd 18139
dc.description.osid 67003
dc.contributor.email a.piekarniak@student.uw.edu.pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics