Nowy indeks reguł fiskalnych dla krajów europejskich jako element stabilizujący zarządzanie publiczne

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

pl | en
 
 

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor Postuła, Marta
dc.contributor.author Kawarska, Anna
dc.date.accessioned 2019-01-05T00:05:29Z
dc.date.available 2019-01-05T00:05:29Z
dc.date.issued 2018-10-20
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3131
dc.description.abstract Tematyka niniejszej dysertacji poświęcona jest instrumentowi wspomagającemurealizowanie odpowiedzialnej, zrównoważonej i przejrzystej polityki fiskalnej –regułom fiskalnym, w szczególności opracowaniu nowego indeksu ich oceny zewzględu na wpływ na zrównoważony wzrost gospodarczy, któremu towarzyszą stabilnefinanse publiczne. W pracy omówiono rolę reguł fiskalnych w zarządzaniu publicznym,ze wskazaniem reguł wynikających z systemu regulacji UE oraz stosowanych wwybranych krajach UE. Stwierdzono istotność trwałości reguł fiskalnych dla stabilnościfinansów publicznych. Oceniono indeks reguł fiskalnych stosowany przez Komisję.Europejską w kontekście kształtowania długu publicznego oraz wzrostu PKB.Wypracowana została propozycja Nowego Indeksu Reguł Fiskalnych,uwzględniającego aspekty trwałości reguł fiskalnych i związki z procesamimakroekonomicznymi, wzmacniającego stabilizujący charakter polityki fiskalnej
dc.description.abstract The subject of this dissertation is devoted to the instrument supporting theimplementation of a responsible, balanced and transparent fiscal policy - fiscal rules.A particular focus was put on the development of a new index of their assessmenthaving in mind the impact on sustainable economic growth accompanied by stablepublic finances. This dissertation discusses the role of fiscal rules in publicmanagement, indicating the rules resulting from the European Union's regulatorysystem and applied in selected EU countries. The durability of the fiscal rules applied tothe sustainability of public finances was confirmed. The fiscal rule index applied by theEuropean Commission in the context of shaping public debt and GDP growth wasassessed. The New Fiscal Rule Index was developed, taking into consideration aspectsof fiscal rules sustainability and relations with macroeconomic processes, strengtheningthe stabilizing nature of fiscal policy.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject reguły fiskalne
dc.subject indeks reguł fiskalnych
dc.subject polityka fiskalna
dc.subject Unia Europejska
dc.subject fiscal rules
dc.subject fiscal rule index
dc.subject fiscal policy
dc.subject European Union
dc.title Nowy indeks reguł fiskalnych dla krajów europejskich jako element stabilizujący zarządzanie publiczne
dc.title.alternative The New Fiscal Rule Index for European countries as an element of stabilizing public management
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Wydział Zarządzania
dc.date.defence 2019-01-16
dc.identifier.apd 23322
dc.description.osid 226349

Plików w tej pozycji

Ta pozycja pokazuje się w tej kolekcji(ach)

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki