Fundusze celowe w III Rzeczypospolitej w latach 1989-2009

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chojna-Duch, Elżbieta
dc.contributor.author Czernicki, Przemysław
dc.date.accessioned 2013-09-06T10:02:27Z
dc.date.available 2013-09-06T10:02:27Z
dc.date.issued 2013-09-06
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/322
dc.description.abstract Przedmiotem mojej pracy jest przedstawienie problematyki dotyczącej kształtu prawnego oraz funkcjonowania funduszy celowych w ciągu okresu dwudziestolecia transformacji ustrojowej w Polsce (tzn. w latach 1989-2009). W szczególności celem jej napisania było wyodrębnienie i analiza prawodawstwa dotyczącego funkcjonowania gospodarki funduszowej oraz ocena jej efektywności (a zwłaszcza na tle ukazania wad i zalet funduszy celowych). Moja praca wskazuje na to, że powołanie tych funduszy w oparciu o odpowiednie przepisy zapewniło środki na rozwiązanie szeregu istotnych problemów o charakterze ekonomicznym oraz społecznym. Pomimo wielu krytycznych ocen zalety i przydatność funduszy celowych sprawiły, że w Polsce w ostatnich latach stały się one podstawową formą publicznej gospodarki finansowej oraz najważniejszym (poza budżetem państwa). Natomiast próby ograniczenia zakresu tych instytucji nie powiodły się z powodu ich odtwarzania w postaci agencji czy środków specjalnych, przy czym są to jednostki pozabudżetowe znacznie słabiej kontrolowane przez parlament niż fundusze, gdyż ich plany finansowe nie są wcale (albo rzadko) dołączane co roku do ustaw budżetowych uchwalanych przez parlament. W pracy scharakteryzowałem też problemy dotyczące braku przejrzystej oraz pełnej regulacji funduszy w szeregu aktów prawnych wydanych po tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym roku (tzn. w prawie budżetowym oraz w ustawach o finansach publicznych). Można tu wspomnieć na przykład o kuriozalnym wręcz (wieloletnim) utożsamianiu funduszy z rachunkiem bankowym oraz nie wykorzystaniu bogatego dorobku teoretycznego mogącego służyć do właściwego określenia istoty tej instytucji (to znaczy powiązaniu dochodów z zasobami).Popełnione przez polskiego ustawodawcę błędy legislacyjne utrudniły prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi w naszym kraju i stały się przyczyną wielu problemów.
dc.description.abstract The subject of my work are so-called specific purpose funds – their legal structure and the way they functioned during the 20-year systemic transformation period in Poland (i.e. in the years 1989-2009). In particular, the aim of the thesis was to identify and to analyse the legislation which refers to the functioning of appropriated funds’ economy, and to evaluate its effectiveness as well (by exposing the advantages and disadvantages of appropriated funds). My work shows that creation of these funds based on relevant regulations has ensured funds for solving a number of significant problems, both economic and social. Despite the many critical assessments, the advantages and usefulness of the specific purpose funds have led to them becoming in recent years the main form of public fund management and the most important (apart from the state budget) source; the attempts to limit the scope of these institutions have failed – namely trying to it replace them by agencies or special funds – all these being entities subject to weaker control of Parliament than the Funds as their financial plans are never (or rarely) attached to annual budget statutes passed by Parliament. In the thesis I have characterised problems steaming from the lack of transparency and incomplete regulation in several legal acts issued after 1999- budget acts and the Public Finance Act. It is worth to underline that appropriated funds were peculiarly (and multi annually) wrongly considered equivalent with a bank account. Furthermore, there have not been made use of considerable academic achievements in this field which could have served to determine the essence of this institution. The errors committed by the Polish legislator have hindered the proper management of public funds and thus have caused several problems.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject fundusz
dc.subject nadzór
dc.subject III RP
dc.subject celowy
dc.subject 1989-2009
dc.title Fundusze celowe w III Rzeczypospolitej w latach 1989-2009
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Przemysław Czernicki
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2013-09-16

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics