Migranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wierzbicki, Andrzej
dc.contributor.author Salem, Dalzar Nashwan
dc.date.accessioned 2019-04-15T13:19:28Z
dc.date.available 2019-04-15T13:19:28Z
dc.date.issued 2019-04-15
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3294
dc.description.abstract Wybór tematu dysertacji został podyktowany wzrostem znaczenia problemu migrantów z Bliskiego Wschodu w warunkach integracji europejskiej i prób kształtowania się tożsamości europejskiej. Jednym z głównych celów, które autor chce osiągnąć w niniejszej dysertacji jest identyfikacja, szczegółowa analiza oraz gruntowna prezentacja czynników kształtujących problemy migrantów z Bliskiego Wschodu, w tym przede wszystkim problemy wynikające z ich odmienności kulturowej. Zasadniczą ideą podjętych starań jest nie tyle ustalenie czynników kształtujących tożsamość zbiorową bliskowschodnich imigrantów, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na znaczenie identyfikacji zbiorowej imigrantów jako elementu funkcjonalnego polityki migracyjnej Wspólnoty oraz problemów z integracją migrantów w kontekście polityki Unii Europejskiej. Autor podjął się także oceny szans integracji migrantów z Bliskiego Wschodu ze społecznościami krajów europejskich, próby stworzenia prognozy w zakresie identyfikacji wartości uniwersalnych, na bazie których przybysze z Bliskiego Wschodu wraz z mieszkańcami Starego Kontynentu mogliby współtworzyć wciąż kształtującą się tożsamość europejską.
dc.description.abstract The choice of the dissertation topic was determined by the growing importance of the problem concerning migrants from the Middle East in the conditions of European integration and attempts of creating a European identity. One of the main goals the author wants to achieve in this thesis is identification, deep analysis and thorough presentation of factors that lead to the problems of the Middle East migrants, including mainly the problems arising from their cultural differences. The principal idea of the undertaken efforts is not only to determine the factors developing the collective identity of Middle Eastern immigrants, but foremost to draw attention to the importance of immigrants’ collective identification as a functional element of the Community migration policy and problems concerning the integration of migrants in the context of European Union policy. The author tried to assess the chances of integrating migrants from the Middle East with the communities of European countries, and make a forecast for the identification of universal values on the basis of which newcomers from the Middle East together with the population of Old Continent could jointly create still developing European identity.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject polityka migracyjna
dc.subject Unia Europejska
dc.subject Europa
dc.subject obywatelstwo
dc.subject obywatelskość
dc.subject integracja
dc.subject tożsamość zbiorowa
dc.subject tożsamość
dc.subject islam
dc.subject Bliski Wschód
dc.subject migrant
dc.subject migracja
dc.subject migration policy
dc.subject European Union
dc.subject Europe
dc.subject citizenship
dc.subject civil
dc.subject integration
dc.subject collective identity
dc.subject identity
dc.subject islam
dc.subject Middle East
dc.subject migrant
dc.subject migration
dc.title Migranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej
dc.title.alternative Migrants from the Middle East in European Union Politics
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dc.date.defence 2019-04-24

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics