Negatywne zdarzenia życiowe a regulacja emocji: zróżnicowanie psychologiczne i neurobiologiczne

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dragan, Wojciech
dc.contributor.author Sokołowski, Andrzej
dc.date.accessioned 2019-05-24T07:24:44Z
dc.date.available 2019-05-24T07:24:44Z
dc.date.issued 2019-05-24
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3352
dc.description.abstract Prezentowane badanie naukowe dotyczy zagadnień związanych ze stresem oraz regulacją emocji. W pracy poszukiwano neuronalnych korelatów procesów regulacji, które związane są z doświadczaniem negatywnych zdarzeń życiowych. Badanie łączy dorobek klasycznej psychologii ze współczesnym podejściem neuronauki. Głównym celem pracy było scharakteryzowanie psychologicznego i neurobiologicznego zróżnicowania w zakresie procesów regulacji emocji związanych z doświadczaniem negatywnych zdarzeń życiowych. Celem szczegółowym natomiast była weryfikacja dwóch hipotez konsekwencji stresu w kontekście procesów regulacji emocji: hipotezy dopasowania oraz hipotezy kumulatywnego stresu. Badanie zostało oparte na procesualnym modelu regulacji emocji, który wyróżnia między innymi procesy regulacji związane z kontrolą poznawczą oraz kontrolą uwagi. W badaniu wzięło udział 90 młodych dorosłych, którzy różnili się pod względem poziomu występowania negatywnych zdarzeń życiowych w dzieciństwie oraz w ostatnim okresie życia. Badanie składało się z dwóch części. Część kwestionariuszowa obejmowała pomiar zmiennych odnoszących się do trudności w regulacji emocji, stosowanych strategii regulacji emocji oraz nasilenia objawów psychopatologii. Część neuroobrazowa polegała na pomiarze aktywności mózgu związanej z procesami regulacji emocji oraz przetwarzania ekspresji emocjonalnych. Zaprojektowano trzy zadania poznawcze służące do wzbudzenia aktywności neuronalnej związanej z uwagowymi i poznawczymi aspektami regulacji emocji oraz z przetwarzaniem informacji dotyczącej ekspresji. Dane zostały zebrane przy wykorzystaniu metody obrazowania za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Przeprowadzono analizy mające na celu określenie związku między występowaniem negatywnych zdarzeń życiowych z omawianymi zmiennymi. W celu weryfikacji hipotezy dopasowania zbadano związek między interakcją negatywnych zdarzeń życiowych w dzieciństwie i w dorosłości a poziomem omawianych zmiennych. W celu zbadania addytywnego wpływu stresu posłużono się kumulatywnym wskaźnikiem stresu. W zakresie funkcjonowania psychologicznego potwierdzono związek występowania negatywnych zdarzeń życiowych z trudnością w regulacji emocji w zakresie podejmowania celowego działania. Wyższy poziom negatywnych doświadczeń był również związany z częstszym stosowaniem nieadaptacyjnych strategii regulacji emocji (ruminacji oraz obwiniania innych), ale także adaptacyjnych (akceptacji, pozytywnego przewartościowania i planowania). Wykazano również, że ekspozycja na stresujące zdarzenia była związana z nasileniem objawów fobii społecznej, agorafobii, objawów wegetatywnych oraz depresji. W zakresie podstaw neurobiologicznych potwierdzono, że poziom doświadczenia negatywnych zdarzeń był związany z połączeniami funkcjonalnymi mózgu w obszarze struktur korowych i podkorowych. Wykazano, że poziom stresujących zdarzeń był związany z siłą połączeń funkcjonalnych z ciałem migdałowatym, brzuszno-boczną oraz grzbietowo-boczną korą przedczołową. Uzyskane wyniki wskazują, że stresujące doświadczenia z okresu dzieciństwa oraz dorosłości wchodzą ze sobą w interakcję. Rezultaty pozwoliły na potwierdzenie zarówno hipotezy kumulatywnego stresu, jak i hipotezy dopasowania. Wyjaśniają one związek między ekspozycją na stresujące wydarzenia a funkcjonowaniem człowieka na poziomie psychologicznym oraz neuronalnym. Opisane w tej pracy badanie jest pierwszą próbą weryfikacji różnych hipotez dotyczących konsekwencji stresu w kontekście procesów regulacji emocji. Rezultaty pracy mogą przyczynić się do zrozumienia związku między doświadczanym stresem a realizacją procesów regulacji emocji. Przybliżają również do zrozumienia neuronalnych korelatów przetwarzania informacji emocjonalnych w kontekście występowania negatywnych zdarzeń życiowych.
dc.description.abstract The presented research concerns stress and emotion regulation. The study focuses on neuronal correlates of regulatory processes that are associated with the experience of negative life events. The study combines the achievements of classical psychology with the modern approach of neuroscience. The main goal of this study was to characterize the psychological and neurobiological differentiation regarding emotion regulation processes related to experience of negative life events. The specific objective was to verify two hypotheses of stress consequences in the context of emotion regulation: match/mismatch hypothesis and cumulative stress hypothesis. The study was based on processual model of emotion regulation that distinguishes, among others, regulatory processes related to cognitive change and attentional deployment. Ninety young adults who differed in early life stress and recent stress levels took part in the study, which consisted of two parts. The first one included the measurement of difficulties in emotion regulation, the strategies used to regulate emotions, and the severity of psychopathological symptoms. The neuroimaging part pertained to measurement of brain activation related to emotion regulation processes and processing of emotional expressions. Three cognitive tasks were designed to induce neural activity associated with attentional and cognitive aspects of emotion regulation as well as the processing of emotional expression. Data was collected using the functional magnetic resonance imaging. Analyses were conducted to determine the relationship between occurrence of negative life events and discussed variables. In order to verify match/mismatch hypothesis, the relationship between the interaction of negative life events in childhood and adulthood and the level of discussed variables was examined. In order to investigate the additive effect of stress, a cumulative stress index was used. With respect to psychological functioning, the relationship between the occurrence of negative life events and the difficulties in emotion regulation related to engaging in goal-directed behavior was confirmed. A higher level of negative experiences was also associated with more frequent use of non-adaptive emotion regulation strategies (rumination and blaming others), but also adaptive ones (acceptance, positive reappraisal, and refocus on planning). It was also confirmed that exposure to stressful events was associated with the severity of social phobia, agoraphobia, vegetative, and depression symptoms. In the field of neurobiological correlates, it was confirmed that the level of negative experience was related to functional connectivity of cortical and subcortical brain structures. It was shown that the level of stressful events was related to the strength of functional connectivity with the amygdala, ventrolateral prefrontal cortex, and dorsolateral prefrontal cortex. Results indicate that stressful experiences from childhood and adulthood interact with each other. The results confirmed both the match/mismatch hypothesis and cumulative stress hypothesis. They explain the relationship between exposure to stressful events and human functioning at the psychological and neuronal level. This study is the first attempt to verify distinct stress consequences hypotheses in the context of emotion regulation processes. The results of this work may contribute to better understanding the relationship between stress and implementation of emotion regulation processes. They also enable comprehension of neuronal correlates of emotional processing in the context of negative life events occurrences.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject neuroobrazowanie
dc.subject hipoteza kumulatywnego stresu
dc.subject hipoteza dopasowania
dc.subject negatywne zdarzenia życiowe
dc.subject stres
dc.subject regulacja emocji
dc.subject neuroimaging
dc.subject cumulative stress hypothesis
dc.subject match/mismatch hypothesis
dc.subject negative life events
dc.subject stress
dc.subject emotion regulation
dc.title Negatywne zdarzenia życiowe a regulacja emocji: zróżnicowanie psychologiczne i neurobiologiczne
dc.title.alternative Negative life events and emotion regulation: psychological and neurobiological differentiation
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Wydział Psychologii
dc.date.defence 2019-06-04

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics