Od autorytaryzmu do autorytaryzmu. Ideowa i ustrojowa geneza współczesnego państwa rosyjskiego.

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bosiacki, Adam
dc.contributor.author Kołodziejski, Konrad
dc.date.accessioned 2019-09-02T08:26:04Z
dc.date.available 2019-09-02T08:26:04Z
dc.date.issued 2019-09-02
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3463
dc.description.abstract Tematem pracy są przemiany prawno-ustrojowe zachodzące we współczesnej Rosji od czasu upadku ZSRR. Praca składa sie z pieciu rozdziałów, przedstawiających w chronologicznym porządku kolejne etapy kształtowania ustroju współczesnego państwa rosyjskiego. W rozdziale pierwszym omówiona została ustrojowa geneza współczesnego państwa rosyjskiego. Przeanalizowano proces emancypacji władz RSFRR i przekształcania sie tej republiki związkowej w samodzielne państwo. Proces ten przedstawiony został w aspekcie istniejącego do chwili rozwiązania ZSRR dualizmu prawno-ustrojowego na terytorium Rosji oraz zagadnień związanych z przejeciem kontroli nad strukturami państwa sowieckiego przez władze suwerennej Rosji. Wiele miejsca poswiecono powstawaniu nowych instytucji, w tym przede wszystkim powołaniu urzedu prezydenta Rosji oraz nowej strukturze terytorialnej kraju. Rozdział drugi jest poswiecony przyjetej w 1993 roku konstytucji Federacji Rosyjskiej. Ze wzgledu na dominującą pozycje prezydenta, skupiono sie przede wszystkim na omówieniu jego pozycji ustrojowej oraz na relacjach pomiedzy głową państwa a innymi osrodkami władzy, zwłaszcza regionalnymi. Rozdział trzeci obejmuje okres prezydentury Borysa Jelcyna od wejscia w zycie konstytucji do momentu ustąpienia prezydenta z urzedu 31 grudnia 1999 roku. W tym czasie podjeto w Rosji nieudaną próbe zbudowania demokracji liberalnej. Konflikt pomiedzy prezydentem a komunistyczną opozycją w Dumie Państwowej oraz niepopularne reformy gospodarcze doprowadziły do powaznego osłabienia władzy prezydenckiej. W rozdziale przedstawiono przebieg konfliktu oraz jego konsekwencje dla państwa. Do najwazniejszych nalezało rozproszenie władzy i utworzenie nieformalnych struktur skupionych wokół byłej nomenklatury, oligarchów oraz przywódców regionalnych. Rozdział czwarty jest poswiecony pierwszym dwóm kadencjom prezydenckim Władimira Putina. Te czesć pracy otwiera prezentacja programu silnej władzy ogłoszonego przez Putina po jego zwyciestwie wyborczym w 2000 roku. Praktyczną realizacją tego programu były reformy ustrojowe w Rosji omówione szczegółowo na podstawie aktów normatywnych z tego okresu. Analiza reform została przeprowadzona przede wszystkim pod kątem procesu wzmacniania władzy oraz ponownej centralizacji państwa. Poszczególne reformy: ustrojowe, administracyjne, gospodarcze oraz struktur siłowych zostały opisane w kolejnych podrozdziałach. Przedstawiono takze proces przejmowania przez obóz prezydencki kontroli nad zasobami i instytucjami państwa mającymi kluczowe znaczenie dla utrzymania władzy. W rozdziale piątym został przedstawiony system władzy zbudowany przez Władimira Putina po jego powrocie na urząd prezydenta w 2012 roku. Omówiono kolejne etapy ewolucji prawno-ustrojowej Rosji, do której doszło w odpowiedzi na pogarszającą sie koniunkture polityczną i gospodarczą. Waznym elementami tej ewolucji były m.in. dalsze zmiany ustawodawstwa wyborczego, w tym przywrócenie bezposrednich wyborów gubernatorów i kolejna modyfikacja relacji pomiedzy władzą centralną i regionami. Dalsza czesć rozdziału poswiecona jest kształtowaniu sie dojrzałego autorytaryzmu w Rosji oraz problemowi przestrzegania praw obywatelskich. Zwrócono tu wiele uwagi na proces postepującej personifikacji władzy oraz wzrost znaczenia struktur siłowych. Przedstawiono takze i przeanalizowano akty normatywne ograniczające wolnosć wypowiedzi, w tym ustawodawstwo wprowadzające nowe zaostrzone zasady korzystania z internetu w Rosji. Rozdział kończy prezentacja źródeł oraz głównych załozeń tzw. konserwatywnego zwrotu – ideologii przyjetej przez obóz władzy po powrocie Putina na urząd prezydenta. Prace kończą konkluzje uzasadniające teze o autorytarnym kierunku ewolucji prawno- ustrojowej w Rosji. Zaprezentowano tu również syntetyczną charakterystykę ustroju Federacji Rosyjskiej posiadającego w obecnej formie wszystkie najważniejsze cechy pozwalające zaliczyć go do współczesnych odmian autorytaryzmu, określanych w literaturze jako „rywalizujący autorytaryzm” (competetive authoritarianism).
dc.description.abstract The subject of the work is legal and constitutional transformations occurring in modern Russia since the collapse of the Soviet Union. The work consists of five chapters, presenting successive stages of shaping the political system of the modern Russian state in chronological order. The first chapter discusses the constitutional origins of the modern Russian state. The analysis includes the process of emancipation of the RSFSR authorities and the conversion of this federal republic into an independent state. This process is presented in terms of the legal and constitutional dualism on the Russian territory, that existed until the dissolution of the Soviet Union and issues related to the acquisition of control over the structures of the Soviet state by the authorities of sovereign Russia. A large part of the chapter was devoted to the establishment of new institutions, especially the appointment of the office of the president of Russia and the new territorial structure of the country. The second chapter is devoted to the Constitution of the Russian Federation, adopted in 1993. Due to the dominant position of the president, the chapter focuses was mainly on discussing his constitutional position and on the relationship between the head of state and other centers of power, especially the regional authorities. Chapter three covers the period of the presidency of Boris Yeltsin from the entry into force of the constitution until the resignation of the president on December 31st, 1999. During that time in Russia, a failed attempt to build a liberal democracy was made. The conflict between the president and the communist opposition in the State Duma as well as unpopular economic reforms led to a serious weakening of the presidential power. The chapter outlines the course of the conflict and its consequences for the state. The most important was disperses of the power and the creation of informal structures centered around the former nomenclature, oligarchs and regional leaders. Chapter four is devoted to the first Vladimir Putin’s two presidential terms. This part of the work starts with a presentation of a strong power program announced by Putin after his election victory in 2000. The practical implementation of this program was the political reforms in Russia, discussed in detail based on the legislative acts from this period. The analysis of the reforms was carried out primarily in terms of the process of strengthening the power and re-centralizing of the state. The particular reforms: political, administrative, economic, military and security force structures were described in the following sections. The chapter covers also the process of taking over the control by the presidential camp over the resources and state institutions, that are essential to maintaining power. Chapter five presents the power system built by Vladimir Putin after his return to the president's office in 2012. It discusses the successive stages of Russia's legal and political evolution, which has occurred in response to the deteriorating policy and economic situation. Important elements of this evolution were m.in. further changes to electoral legislation, including the restoration of direct elections of governors and the subsequent modification of the relationship between the central authority and the regions. The remainder of the chapter is devoted to the development of the mature Russian authoritarianism and the problem of respect for civil rights. Much attention has been paid to the process of progressive personalization of power and the increase in the importance of military and security structures. It also covers and analyses normative acts limiting freedom of expression including legislation introducing new stricter rules for use of the Internet in Russia. The chapter ends with the presentation of the sources and the main assumptions of the so-called conservative return – an ideology adopted by the power camp after Putin's return to the presidential office. The work concludes with conclusions justifying the thesis of the authoritarian direction of legal and systemic evolution in Russia. It also presents the synthetic characteristics of the regime of the Russian Federation, which in its present form has all the most important features allowing it to be counted as contemporary type of authoritarianism, described in the literature as competitive authoritarianism.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject authoritarianism/Russian Federation/Constitution of the Russian Federation/political system of the Russian Federation/political doctrines
dc.subject autorytaryzm/Federacja Rosyjska/Konstytucja Federacji Rosyjskiej/ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej/doktryny polityczne
dc.title Od autorytaryzmu do autorytaryzmu. Ideowa i ustrojowa geneza współczesnego państwa rosyjskiego.
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Konrad Kołodziejski
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2019-09-10

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics