Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych i odpowiedzialność państw za naruszenie prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prac Komisji Prawa Międzynarodowego. Przypisanie odpowiedzialności w operacjach pokojowych ONZ

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Galicki, Zdzisław
dc.contributor.author Rolewicz-Orpiszewska, Anna
dc.date.accessioned 2019-09-06T08:44:45Z
dc.date.available 2019-09-06T08:44:45Z
dc.date.issued 2019-09-06
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3479
dc.description.abstract Przedmiotem rozprawy jest analiza kwestii przypisania odpowiedzialności państwom oraz organizacjom międzynarodowym, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych, w operacjach pokojowych. Idea organizacji międzynarodowej stającej pomiędzy państwem a jego odpowiedzialnością jest kwestią stosunkowo nową w prawie międzynarodowym. Jest to związane ze wzrostem ilościowym i jakościowym funkcji, jakie nadaje się dziś organizacjom międzynarodowym. Kiedy w XIX wieku zaczęto je powoływać, przypisywano im głównie administracyjne, a nie polityczne zadania. Zmieniło się to wraz z powstaniem Ligi Narodów, a następnie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wraz z rozwojem ich działalności, oraz podejmowaniem coraz to nowych, kompleksowych działań o charakterze polityczno-wojskowym pytanie o to quis custodiet ipsos custodes nabrało nowego znaczenia. Wagę omawianego zagadnienia uwidacznia grono instytucji, które włączyły je do swoich prac. Zajęły się nim, inter alia, Instytut Prawa Międzynarodowego, Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego, Amerykańskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego, Komitet ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a także Komisja Prawa Międzynarodowego, której pracy, ze względu na jej wagę, oraz kompleksowy charakter jej dorobku, poświęcono w rozprawie szczególną uwagę. Owocem prac Komisji Prawa Międzynarodowego stały się Artykuły o odpowiedzialności państw oraz Artykuły o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za naruszenie prawa międzynarodowego. Chociaż w tytule tych ostatnich mowa jest jedynie o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, obejmują one także kwestię odpowiedzialności państw w związku z ich działalnością w ramach organizacji międzynarodowej. Niniejsza rozprawa ma na celu, po pierwsze, łącząc tematykę operacji pokojowych z pracami Komisji Prawa Międzynarodowego w odniesieniu z jednej strony do Artykułów o odpowiedzialności państw za naruszenie prawa międzynarodowego, z drugiej zaś strony do Artykułów o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za naruszenie prawa międzynarodowego, obalenie tezy o progresywnym charakterze tych ostatnich w sferze operacji pokojowych. Po drugie, w rozprawie rozwinięto Komentarz Komisji Prawa Międzynarodowego w odniesieniu do tematyki operacji pokojowych, oraz metodologicznie wyszczególniono te spośród Artykułów o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, które będą miały zastosowanie w materii operacji pokojowych, a także te, których prawdopodobieństwo zastosowania jest duże, oddzielając je od artykułów, których znaczenie w tym zakresie będzie raczej znikome. Po trzecie, w rozprawie przedstawiono argumenty obalające pogląd, wyrażany w doktrynie, jakoby rozwiązania przyjęte przez Komisję Prawa Międzynarodowego nie wnosiły wkładu do ochrony praw osób fizycznych w kontekście ich możliwych naruszeń podczas prowadzenia operacji pokojowych. Autorka nie tylko nie zgadza się z tą tezą, ale także dowodzi, iż Artykuły o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych stanowią ważny krok w kierunku poprawy tejże ochrony. Wreszcie, rozprawa ma na celu wypełnić lukę w piśmiennictwie, i jednocześnie uzasadniając raison d'être Artykułów o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, kompleksowo porównuję ich strukturę ze strukturą Artykułów o odpowiedzialności państw. Opisywana tematyka jest nie tylko niezmiernie ważna i ciekawa, lecz także aktualna. Kwestia odpowiedzialności organizacji międzynarodowych włączona zostanie bowiem do obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2020 roku. Odpowiedzialność łączy się silnie z pojęciem wiarygodności (credibility). To one właśnie będą jednymi z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu ONZ w obszarze prowadzenia operacji pokojowych przez następne dziesięciolecia.
dc.description.abstract The dissertation deals with the attribution of the responsibility to the states and to the international organizations (IOs), in particular the United Nations (UN), during peace operations. The idea of an IO standing between the State and its responsibility is a relatively new concept in international law. This intermediary role is related to the recent increase in both the number and qualitative scope of IOs’ functions. When they were created in the nineteenth century, their tasks were mainly administrative and not political. This changed with the creation of the League of Nations and subsequently, the UN. With the expansion of their competences, including more comprehensive political and military tasks, the Juvenal’s question quis custodiet ipsos custodes is no longer satire but a reality. The importance of the issue in question is evidenced by the number of institutions discussing it, including inter alia the members of the Institute of International Law, the International Law Association, the American Society of International Law, the Committee for Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and the International Law Commission (ILC). Due to its importance and the comprehensive nature of the ILC’s achievements in this matter, a special attention has been given to its work in the dissertation. The work of the ILC has resulted in adoption of the Articles on the Responsibility of States for Wrongful Acts (ARSIWA) and the Draft Articles on the Responsibility of International Organizations (DARIO). Although the title of the latter refers solely to the responsibility of IOs, it also includes the issue of the responsibility of states in relation to their activities within an IO. Firstly, this dissertation rejects, while combining the subject of peace operations and the work of the ILC with both - ARIO and DARIO, the thesis on the progressive character of the latter in the area of peace operations. Secondly, it elaborates the commentary of the ILC relating to the peace operations, and methodologically divides DARIO into three groups of articles: those articles which will strongly relate to peace operations; those articles whose probability of application is high; and those articles unlikely to be applied. Thirdly, the dissertation stands against the opinion of the jurisprudential doctrine that the legal proposals adopted by the ILC do not contribute to the protection of the rights of individuals in the context of the potential violations towards them during the peace operations. The author not only disagrees with this view, but also proves that DARIO constitutes an important step towards improving this protection. Finally, the dissertation aims to fill the gap in the literature, and while justifying the raison d'être of DARIO, comprehensively compares their structure with the structure of ARIO. The subject matter is not only extremely legally important and interesting, but also current: the topic of the responsibility of international organizations will be deliberated by the UN General Assembly in 2020. Responsibility is strongly connected with the notion of credibility. Those will be among the key elements determining the success of the UN in the area of peace operations for the decades to come.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Odpowiedzialność międzynarodowa Przypisanie czynu Efektywna kontrola Przypisanie odpowiedzialności Państwa Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych Naruszenie prawa międzynarodowego Operacje pokojowe Komisja Prawa Międzynarodowego
dc.subject International Responsibility Attribution of Act Effective Control Attribution of Responsibility States International Organizations United Nations Violation of International Law Peace Operations International Law Commission
dc.title Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych i odpowiedzialność państw za naruszenie prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prac Komisji Prawa Międzynarodowego. Przypisanie odpowiedzialności w operacjach pokojowych ONZ
dc.title.alternative Responsibility of International Organizations and the Responsibility of States for Violation of International Law with Particular Emphasis on the Work of the International Law Commission. Attribution of Responsibility in the UN Peace Operations
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2019-09-16

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics