Postepowania dyscyplinarne w sprawach dopingowych – zagadnienia prawnomiędzynarodowe i prawnoporównawcze

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilich, Mateusz
dc.contributor.author Rynkowski, Michał
dc.date.accessioned 2019-09-19T11:40:05Z
dc.date.available 2019-09-19T11:40:05Z
dc.date.issued 2019-09-19
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3518
dc.description.abstract Temat niniejszej rozprawy doktorskiej został wybrany ze względu na osobiste i zawodowe zainteresowanie autora zagadnieniami związanymi z postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach dopingu oraz w celu przeprowadzenia analizy złożonego systemu norm antydopingowych, kształtujących odpowiedzialność dyscyplinarną za doping oraz przeprowadzanych w tych sprawach postępowań. Znaczenie naukowe niniejszej rozprawy polega m.in. na podjęciu próby oryginalnego ujęcia problematyki postępowań dyscyplinarnych w sprawach dopingowych poprzez analizę przepisów prawa obowiązującego w różnych krajach i organizacjach sportowych, jak również bogatego orzecznictwa m.in. w celu uchwycenia ich natury. Badanie stanu faktycznego oraz prawnego dokonane zostało m.in na podstawie ankiety, którą autor niniejszej rozprawy przygotował w ramach zadań realizowanych dla Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy. Istotnymi są także rozważania teoretyczne dotyczące m.in. instytucji prawa do sądu, stosowania odpowiedzialności obiektywnej, klauzuli arbitrażowej oraz istoty i charakteru odpowiedzialności za naruszenia przepisów antydopingowych. Zakres problematyki określony tematem rozprawy został przedstawiony w czterech rozdziałach oraz podsumowaniu. Na końcu pracy ujęto również postulaty de lege ferenda. Rozdział pierwszy poświęcony został ogólnym zagadnieniom związanym ze sportem oraz walką z negatywnymi zjawiskami, takimi jak komercjalizacja i doping. Przybliżony został w nim także rys historyczny światowego systemu antydopingowego oraz rozwój postępowań antydopingowych. Ponadto omówiono ewolucję najważniejszych instytucji przepisów antydopingowych. W ramach rozdziału omówiono źródła norm antydopingowych oraz instytucje związane z walką z dopingiem w sporcie. Rozdział drugi koncentruje się na omówieniu przepisów materialnych określających przesłanki odpowiedzialności za doping w sporcie. W szczególności zwrócono uwagę na zakres podmiotowy i przedmiotowy omawianych norm, katalog sankcji oraz definicję dopingu sformułowaną m.in. w znowelizowanym Światowym Kodeksie Antydopingowym oraz w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie. Rozdział trzeci stanowi rdzeń rozprawy doktorskiej. Wskazano w nim w szczególności na modele postępowań dyscyplinarnych w sprawach dopingowych w wybranych krajach europejskich na podstawie wyników prac zespołu eksperckiego pracującego w ramach struktur Rady Europy, który zajmuje się tematyką niezależności organów dyscyplinarnych podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach dopingowych. Wyniki analizy wskazują, iż postępowania w sprawach dopingowych zostały uregulowane w sposób różnorodny. Rozdział czwarty koncentruje się na zakresie kontroli decyzji dyscyplinarnych w sprawach dopingowych, która może być realizowana przez sądy państwowe, jak również przez sądownictwo polubowne. Zakończenie stanowi podsumowanie rozprawy doktorskiej oraz postulaty de lege ferenda. Przede wszystkim zasygnalizowano konieczność nowelizacji istniejących regulacji, funkcjonujących na poziomie międzynarodowym, w zakresie unormowania postępowania dyscyplinarnego w sprawach dopingowych.
dc.description.abstract The topic of this doctoral dissertation was chosen because of the author's personal and professional interest in issues related to disciplinary proceedings in doping cases and in order to analyze the complex system of anti-doping norms which define disciplinary liability for doping and also to analyze the proceedings conducted in such cases. The scientific significance to this dissertation is given, among other things, by an attempt to present the issue of disciplinary proceedings in doping cases in an original way through an analysis of the laws in force in various countries and sports organizations, as well as an abundant body of case law, e.g. in order to capture their nature. The examination of the factual and legal situation was based, among others, on a questionnaire prepared by the author of this dissertation as part of the tasks performed for the Monitoring Group of the Anti-Doping Convention of the Council of Europe. Theoretical considerations concerning, among others, the institution of right to a hearing, the application of strict liability, arbitration clause, as well as the nature and character of liability for violation of anti-doping regulations are also important. The scope of issues determined by the subject matter of the dissertation has been discussed in four chapters and in the summary, which also includes de lege ferenda postulates. The first chapter is devoted to general issues related to sport and the fight against negative phenomena such as commercialization and doping. It also brings closer the historical background of the world anti-doping system and the development of anti-doping proceedings. In addition, the evolution of the most important institutions of anti-doping laws is discussed. The chapter discusses the sources of anti-doping norms and institutions related to the fight against doping in sport. The second chapter focuses on the discussion of the substantive rules determining the prerequisites for liability for doping in sport. In particular, attention is drawn to the objective and subjective scope of the discussed standards, the catalogue of sanctions and the definition of doping formulated, inter alia, in the amended World Anti-Doping Code and the Act on Combating Doping in Sport. The third chapter is the core of the doctoral dissertation. In particular, it indicates models of disciplinary proceedings in doping cases in selected European countries on the basis of the results of work of an expert team working within the framework of the Council of Europe, which deals with the issue of independence of disciplinary bodies that decide on doping cases. The results of the analysis indicate that proceedings in doping cases have been regulated in a variety of ways. Chapter Four focuses on the scope of disciplinary control in doping cases, which may be carried out by state courts as well as by arbitration courts. The conclusion is a summary of the doctoral dissertation, in which the de lege ferenda postulates were formulated. First of all, the amendment of existing regulations functioning at the international level in the field of disciplinary proceedings in doping cases has been addressed.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject orzeczenie
dc.subject klauzula
dc.subject kontrola
dc.subject arbitraż
dc.subject sport
dc.subject dyscyplinarna
dc.subject odpowiedzialność
dc.subject sąd
dc.subject Doping
dc.subject award
dc.subject clause
dc.subject control
dc.subject arbitration
dc.subject sport
dc.subject disciplinary
dc.subject responsibility
dc.subject court
dc.title Postepowania dyscyplinarne w sprawach dopingowych – zagadnienia prawnomiędzynarodowe i prawnoporównawcze
dc.title.alternative Disciplinary proceedings in doping cases - international law and comparative law issues
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2019-09-30

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics