Rodzinne, edukacyjne i środowiskowe uwarunkowania wczesnego porzucania szkoły

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zielińska, Anna
dc.contributor.author Marchlik, Paulina
dc.date.accessioned 2020-01-13T09:23:15Z
dc.date.available 2020-01-13T09:23:15Z
dc.date.issued 2020-01-13
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3625
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest zjawisko wczesnego przerywania nauki szkolnej, a ściślej rola czynników społecznych wpływających na przerwanie nauki przez młodzież. Problematyka „wypadania” uczniów z systemu szkolnego jest ważna, nie tylko w Polsce, również w całej Unii Europejskiej, gdyż szkoły i systemy edukacyjne wydają się nie nadążać za globalnym rozwojem technologicznym, społecznym i ekonomicznym. Tradycyjne systemy edukacyjne nie są w stanie dostosować się do nowych realiów, co ilustruje znamiennie wysoki wskaźnik przedwczesnego kończenia nauki (ESL – early school leaving, lub ELET – early leavers from education and training) w Unii Europejskiej. Wskaźnik ten, w 2010 roku, w momencie wprowadzania strategii „Europa 2020” , w której obniżenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę jest jednym z celów, wyniósł 13,9% (średnia dla 28 krajów UE). W Polsce, według danych Eurostatu1 , współczynnik ten w 2010 roku wyniósł 5,4%. Jest on o wiele niższy niż w większości krajów Unii Europejskiej, a także niższy niż średnia całej Unii. Celem głównym pracy jest zbadanie przyczyn zjawiska wczesnego porzucania edukacji, czyli próba określenia wpływu różnych czynników na zjawisko przedwczesnego kończenia nauki, jak również na decyzję o ponownym podjęciu nauki przez młodych dorosłych. Ponadto, określiłam następujące cele szczegółowe: 1) poznanie mechanizmów i procesów wpływających na wczesne porzucenie nauki szkolnej, 2) poznanie motywacji powrotu młodzieży do systemu edukacji i ponownego podjęcia nauki, 3) poznanie stosowanych przez szkoły strategii zapobiegania zjawisku przedwczesnego kończenia edukacji. Ciekawe było poznanie 1 Kod wskaźnika: t2020_40 9 opinii młodzieży, która była i jest zagrożona wypadnięciem z systemu edukacji, a co za tym idzie, zagrożona wykluczeniem społecznym. Poznanie zagadnienia z tej perspektywy jest niezwykle użyteczne przy tworzeniu rekomendacji dotyczących przeciwdziałania wczesnemu porzucaniu edukacji. Do sformułowania rekomendacji szczególnie interesujące były motywy słuchaczy centrum kształcenia ustawicznego dotyczące powrotu do szkoły. Poznając podwójne doświadczenie tych, co wrócili do systemu szkolnego (analizując powody, które doprowadziły do porzucenia przez nich szkoły, oraz te, dzięki którym wrócili do szkoły), można w przyszłości udoskonalać działania podejmowane na rzecz zapobiegania wczesnemu porzucaniu szkoły przez uczniów.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject młodzież
dc.subject szkoła średnia
dc.subject szkoła
dc.subject obowiązek nauki
dc.subject obowiązek szkolny
dc.subject odpad szkolny
dc.subject przedwczesne kończenie nauki szkolnej
dc.subject youth
dc.subject school
dc.subject secondary school
dc.subject compulsory education
dc.subject compulsory schooling
dc.subject school dropout
dc.subject early school leaving
dc.title Rodzinne, edukacyjne i środowiskowe uwarunkowania wczesnego porzucania szkoły
dc.title.alternative Family, education and peer group environment factors influencing early school leaving
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Wydział Pedagogiczny
dc.date.defence 2020-01-24

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics