Wpływ ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii Europejskiej na dyscyplinę rynkową w sektorze bankowym

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grzeszczak, Robert
dc.contributor.author Dorociak, Michał
dc.date.accessioned 2021-06-07T07:13:33Z
dc.date.available 2021-06-07T07:13:33Z
dc.date.issued 2021-06-07
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3956
dc.description.abstract Streszczenie Rozprawa doktorska poświęcona została zbadaniu wpływu ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii Europejskiej na dyscyplinę rynkową w sektorze bankowym. W tym celu szczegółowej analizie poddany został zbiór przepisów obejmujący przede wszystkim dyrektywę 2014/59 oraz rozporządzenie 806/2014, a także akty wykonawcze i delegowane na ich podstawie wydane przez Komisję. Zgodnie z hipotezą postawioną na wstępie, tak określone ramy prawne tworzą warunki dla skuteczności dyscypliny rynkowej w sektorze bankowym w UE. W celu weryfikacji tej hipotezy rozważania w niniejszej rozprawie zostały podzielone na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy analizował ekonomiczny i historyczny kontekstu przyjęcia przepisów regulujących restrukturyzację i uporządkowaną likwidację w Unii Europejskiej. W pierwszej części tego rozdziału omówiono podstawowe pojęcia („regulacja”, „bank”) oraz przedstawiono uzasadnienie konieczności regulacji działalności bankowej. Miało to służyć wykazaniu, że przepisy dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowią nieodłączny element zbioru regulacji bankowych zmierzających do zapewnienia efektywności rynku finansowego. W drugiej części tego rozdziału przedstawiona została ewolucja przepisów regulujących działalność bankową w prawie Unii Europejskiej. Jak zostało wskazane, przyjęcie BRRD i SRMR stanowiło naturalną konsekwencję tego procesu. Rozdział drugi poświęcony został szczegółowemu omówieniu pojęcia „dyscypliny rynkowej”. W tym celu bazowano głównie na dorobku nauk ekonomicznych. Pozwolił on nie tylko na dokonanie charakterystyki dyscypliny rynkowej, ale również na sformułowanie warunków jej skuteczności oraz wyjaśnienie związków pomiędzy tym zjawiskiem a przepisami prawa. W rozdziale tym zbadano, jak poszczególne warunki kształtowały się pod wpływem rozwiązań prawnych oraz działań organów publicznych przed i po wybuchu globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2008. W rozdziale trzecim przeprowadzono szczegółową analizę ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii Europejskiej. Wykazano tam, że dla utworzenia warunków skuteczności dyscypliny rynkowej kluczowe są nie tylko przepisy regulujące samą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ale również te odnoszące się m.in. do planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Rozdział czwarty poświęcony został zbadaniu potencjalnych wyjątków i wyłączeń istniejących na gruncie BRRD, SRMR i pozostałych omawianych aktów prawa UE oraz ich wpływu na oczekiwania inwestorów co do konsekwencji upadłości banku. Analizy wykazały, że z perspektywy dyscypliny rynkowej problematyczne są nie tylko te regulacje, które bezpośrednio pozwalają zastosować pomoc publiczną lub wyłączyć część zobowiązań spod instrumentu bail-in, ale również te, które zwiększają prawdopodobieństwo zastosowania takich rozwiązań przez odpowiednie organy. Całość wywodu doprowadziła do wniosków zaprezentowanych w zakończeniu rozprawy. Hipoteza została pozytywnie zweryfikowana tylko częściowo, niemniej przeprowadzone badania pozwoliły lepiej zrozumieć związki pomiędzy ramami prawnymi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji a dyscypliną rynkową.
dc.description.abstract Summary This PhD disseration has been devoted to the analysis of influence of the EU bank resolution framework on market discipline in banking sector. For this purpose, careful examination has covered principally: Directive 2014/59, Regulation 806/2014 and delegated and implementing acts adopted by the European Commission, which had been authorized to enact them by the indicated legislative acts. According to the hypothesis presented in the dissertation such a legal framework creates conditions for effectiveness of market discipline in the EU banking sector. Verification of this hypothesis has been undertaken through thorough considerations structured into four chapters. First chapter aimed at presenting economic and historical context for regulation of resolution procedure in the European Union. In the first part of this chapter key concepts of ‘regulation’ and ‘bank’ were discussed and necessity for regulating banking activity was explained. The purpose of this analysis was to demonstrate that resolution framework constitutes a key element of a set of banking regulations that guarantee efficiency of financial markets. The second part of this chapter presented evolution of regulation of banking activity in the EU law. As was argued, adoption of BRRD and SRMR was a natural consequence of this process. Chapter number two was devoted to a detailed examination of ‘market discipline’ notion. To this aim, results of research from the economic field were widely deployed. Against this background it was possible not only to characterise the phenomenon, but also to formulate conditions for effectiveness of market discipline and explain relationship between market discipline and law. The chapter concluded with the analysis on how different regulations and public agencies’ actions before and after the outburst of the Global Financial Crisis of 2007-2008 influenced conditions for effectiveness market discipline in the banking sector. Third chapter focused on a thorough examination of the EU bank resolution framework itself. It was demonstrated that for the market discipline conditions to arise, sole establishment of resolution procedure is not sufficient. Equally important are the accompanying institutions, such as resolution plans or minimum requirements for own funds and eligible liabilities that guarantee effectiveness of the whole system. In the last chapter, coherence of the ‘resolution system’ was analysed. Multiple exceptions and exemptions under BRRD, SRMR and other EU legal acts were examined. The research revealed that regulations that permit use of state aid or bail-in exemptions are not the only problematic ones. For market discipline equally dangerous are all those provisions that lead to the increase of probability of a public body resorting to bail-out or any other non-standard solution. 1 All the findings were summarised in the conclusion. Positive verification of the hypothesis has been achieved only partially. Nevertheless, the research has led to a better understading of complicated realationship between bank resolution framework and market discipline.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
dc.subject Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
dc.subject rozporządzenie 806/2014
dc.subject SRMR
dc.subject dyrektywa 2014/59
dc.subject BRRD
dc.subject in
dc.subject bail
dc.subject dyscyplina rynkowa
dc.subject unia bankowa
dc.subject restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja
dc.subject Single Resolution Board
dc.subject Single Resolution Mechanism
dc.subject Regulation 806/2014
dc.subject SRMR
dc.subject Directive 2014/59
dc.subject BRRD
dc.subject bail-in
dc.subject market discipline
dc.subject banking union
dc.subject bank resolution
dc.title Wpływ ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii Europejskiej na dyscyplinę rynkową w sektorze bankowym
dc.title.alternative Influence of bank resolution framework in the European Union on market discipline in banking sector
dc.description.eperson Anna Książczak
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2021-06-16

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics