Wertykalizm zabudowy miejskiej centrum Warszawy w percepcji społecznej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Madurowicz, Mikołaj
dc.contributor.advisor Fuhrmann, Magdalena (promotor pomocniczy)
dc.contributor.author Barański, Bartosz
dc.date.accessioned 2021-10-19T14:35:31Z
dc.date.available 2021-10-19T14:35:31Z
dc.date.issued 2021-10-19
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4038
dc.description.abstract Temat rozprawy doktorskiej wpisuje się w zakres geografii człowieka (geografii społeczno-ekonomicznej), zwłaszcza takich dyscyplin jak geografia miast oraz geografia humanistyczna. Na główny cel pracy wyznaczono określenie społecznej percepcji wertykalizmu zabudowy miejskiej w centrum Warszawy. Wybierając polską stolicę na studium przypadku, autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie, jak postrzegane są drapacze chmur (budynki mające minimum 100 metrów wysokości) przez użytkowników tego miasta. Na potrzeby realizacji celu rozprawy przeprowadzono trzy badania ankietowe. Dwie ankiety zaadresowano do użytkowników przestrzeni Warszawy oraz jedną do osób pracujących w wieżowcach. Pytania dotyczyły trzech obszarów tematycznych – lokalizacji, funkcjonalności oraz fizjonomii drapaczy chmur. Uzyskane odpowiedzi respondentów poddano analizie statystycznej. Ponadto przeprowadzono wywiady pogłębione z 30 ekspertami, których komentarze posłużyły uzupełnieniu poszczególnych wątków. W rozprawie zaprezentowano zarówno ujęcie ilościowe, jak i jakościowe.
dc.description.abstract The subject of the doctoral dissertation concerns human geography (socio-economic geography), especially such disciplines as urban geography and humanistic geography. The main goal of the study was to define the social perception of the verticalism of urban composition in Warsaw city center. Choosing the capital of Poland for a case study, the author attempted to answer the question of how skyscrapers (buildings with a minimum height of 100 meters) are perceived by users of this city. In order to achieve the aim of the dissertation, three questionnaire studies were conducted. Two questionnaires were addressed to users of Warsaw space and one to people working in skyscrapers. The questions concerned three thematic areas – location, functionality and physiognomy of skyscrapers. The answers of the respondents were statistically analyzed. In addition, in-depth interviews were conducted with 30 experts, whose comments were used to supplement individual threads. The dissertation presents both the quantitative and qualitative approach.
dc.language.iso pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subject Warszawa
dc.subject centrum miasta
dc.subject percepcja
dc.subject wieżowiec
dc.subject drapacz chmur
dc.subject wertykalizm
dc.subject Warsaw
dc.subject city center
dc.subject perception
dc.subject high-rise building
dc.subject skyscraper
dc.subject verticalism
dc.title Wertykalizm zabudowy miejskiej centrum Warszawy w percepcji społecznej
dc.title.alternative Verticalism of Warsaw city centre in social perception
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Tomasz Kasprowicz
dc.contributor.department Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dc.date.defence 2021-11-16

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics