Versiones sefardíes de Robinson Crusoe. Transcripción de textos, glosario y análisis lingüístico-literario

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beltrán-Cejudo, Gerardo
dc.contributor.advisor Šmid, Katja
dc.contributor.author Kacprzak, Marta
dc.date.accessioned 2021-11-23T15:21:00Z
dc.date.available 2021-11-23T15:21:00Z
dc.date.issued 2021-11-23
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4068
dc.description.abstract La presente tesis doctoral titulada Versiones sefardíes de Robinson Crusoe. Transcripción de textos, glosario y análisis lingüístico-literario tiene por objetivo elaborar y presentar una edición contrastada de las cuatro adaptaciones sefardíes de Robinson Crusoe. Para ofrecer un texto comprensible y coherente tanto para los lectores hispanófonos como para los hablantes del judeoespañol utilizamos el sistema transcripción de la revista Aki Yerushalayim con algunas ligeras modificaciones. Asimismo, pretendemos hacer un estudio comparativo lingüístico-literario en el que comentamos las características lingüísticas que presenta nuestro corpus y cotejamos las adaptaciones judeoespañolas con el texto original de Defoe, así como con la versión hebrea de Rumsch, en la que se basaron los autores sefardíes. El estudio preliminar abarca una breve introducción a la narrativa sefardí moderna, en la que comentamos los comienzos de la literatura secular en judeoespañol. Luego, nos ocupamos de las ediciones judías de Robinson Crusoe, esto es, de las adaptaciones asquenazíes en yídish y las sefardíes en judeoespañol. Por último, exponemos la metodología que hemos seguido, describiendo los criterios de edición y el sistema de transcripción. La edición de textos constituye el núcleo de nuestro trabajo y consta de dos partes. Primero, exponemos la transcripción contrastada de las dos ediciones de El asolado en la izla y a continuación la de las versiones juveniles, es decir, Robinzon o la mizerya y La ermoza istorya de Robinzon o la mizerya. En notas señalamos las discrepancias entre las ediciones de las obras mencionadas, y ofrecemos las explicaciones textuales y la información que nos parece necesaria para aclarar el contenido y el contexto de las obras. En el estudio literario pretendemos ofrecer un análisis comparativo en el que presentamos a los traductores sefardíes de Robinson Crusoe y sus obras: Rafael Yitshak Benveniste, Elyahu Leví ben Nahmías y Ben Tsiyón Taragán. Conviene hacer notar que se trata de autores que hasta ahora no habían sido investigados profundamente, por lo tanto, aportamos información novedosa. A continuación, comentamos las similitudes y las diferencias entre las traducciones judeoespañolas y el texto original de Defoe. Además, señalamos las convergencias y las discrepancias con la edición hebrea de Rumsch, centrándonos en la judaización de Robinson Crusoe y su adaptación para el público sefardí. En el estudio lingüístico examinamos las peculiaridades del judeoespañol que presenta nuestro corpus, haciendo hincapié en los fenómenos derivados del hecho de tratarse de la traducción de un original hebreo. Cabe agregar que en el estudio lingüístico pretendemos aportar datos novedosos acerca de la influencia del hebreo en el judeoespañol de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
dc.description.abstract Celem mojej rozprawy doktorskiej jest analiza językoznawczo-literaturoznawcza dwóch sefardyjskich wersji „Robinsona Crusoe”, „El asolado en la izla” autorstwa R. Y. Benveniste oraz „Robinzon o la mizerya” B. T. Taragana, które ukazały się w dwóch wydaniach na przełomie XIX i XX wieku w Salonikach, Konstantynopolu oraz w Jerozolimie. Pierwsza część dysertacji oprócz metodologii badań obejmuje również krótkie wprowadzenie do współczesnej literatury sefardyjskiej oraz omówienie żydowskich wersji „Robinsona Crusoe”, począwszy od adaptacji aszkenazyjskich w jidysz i po hebrajsku, a skończywszy na tłumaczeniach judeo-hiszpańskich. Warto zwrócić uwagę na fakt, że choć „Robinson Crusoe” jest jednym z klasyków literatury światowej, jego sefardyjskie wersje doczekały się jedynie kilku wzmianek ze strony badaczy tejże literatury, a teksty stanowiące korpus niniejszej rozprawy nie zostały nigdy wcześniej przez nikogo opracowane. Ponadto, mimo że mamy do czynienia z adaptacjami w języku judeo-hiszpańskim, zapisano je alfabetem hebrajskim, a konkretnie tzw. Pismem Rashiego (pół–kursywą, wzorowaną na piśmie ręcznym, stosowaną przez Żydów Sefardyjskich w XV w.). Dlatego druga część rozprawy zawiera dwie transkrypcje kontrastywne, w których różnice pomiędzy wydaniami oraz informacje dodatkowe, niezbędne do zrozumienia tekstu, zawarte są w przypisach. Trzecia część pracy obejmuje analizę wierności przekładu względem wersji oryginalnej Daniela Defoe, jak również względem wersji hebrajskiej autorstwa Y. M. Rumscha, na której Benveniste i Taragan oparli swoje tłumaczenia. W tej części pracy omówione zostały również podobieństwa i różnice pomiędzy dwiema wersjami sefardyjskimi. Istotnym punktem analizy jest judaizacja tekstu oraz wykorzystanie historii rozbitka to tego, aby uczyć i wychowywać młodego czytelnika. Czwarta część rozprawy stanowi z kolei analizę językoznawczą ww. tekstów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu języka hebrajskiego na język sefardyjskich adaptacji „Robinsona Crusoe”. Chodzi przede wszystkim o liczne kalki leksykalne, jak również kalki syntaktyczne, które bardzo często zakłócają lub wręcz uniemożliwiają zrozumienie tekstu. Dopełnieniem transkrypcji oraz analizy językoznawczo-literaturoznawczej są dwa glosariusze, które przygotowane zostały oddzielnie dla każdej wersji.
dc.description.abstract This doctoral thesis entitled Sephardi Versions of Robinson Crusoe. Transcription of Texts, Glossary and Linguistic-Literary Analysis aims to elaborate and present a contrasted edition of the four Sephardi adaptations of Robinson Crusoe. In order to offer an understandable and coherent text for both Spanish-speaking readers and speakers of Judeo-Spanish, we use the transcription system of the journal Aki Yerushalayim with some slight modifications. We also intend to carry out a comparative linguistic and literary study in which we comment on the linguistic characteristics of our corpus and compare the Judeo-Spanish adaptations with Defoe's original text and with Rumsch's Hebrew version, on which the Sephardic authors based their work. The preliminary study includes a brief introduction to the modern Sephardi narrative, in which we discuss the beginnings of secular literature in Judeo-Spanish. Then we turn to Jewish editions of Robinson Crusoe, i.e. Ashkenazic Yiddish and Sephardi Judeo-Spanish adaptations. Finally, we outline the methodology we followed, describing the editing criteria and the transcription system. The text edition is the core of our work and consists of two parts. Firstly, we present a comparative transcription of the two editions of El asolado en la izla, followed by the transcription of the youth versions, that is Robinzon o la mizerya and La ermoza istorya de Robinzon o la mizerya. In notes we point out the discrepancies between the editions of the aforementioned works, and provide the textual explanations and information that we consider necessary to clarify the content and context of the works. In the literary study we aim to offer a comparative analysis in which we present the Sephardi translators of Robinson Crusoe and their works: Raphael Yitshak Benveniste, Elyahu Levi ben Nahmias and Ben Tsiyon Taragan. It should be noted that these authors have not been thoroughly investigated until now, and therefore we provide new information. We then discuss the similarities and differences between the Judeo-Spanish translations and Defoe's original text. We also point out the convergences and discrepancies with Rumsch's Hebrew edition, focusing on the Judaization of Robinson Crusoe and its adaptation for a Sephardi audience. In the linguistic study we examine the peculiarities of the Judeo-Spanish presented in our corpus, emphasising the phenomena derived from the fact that it is a translation of a Hebrew original. It should be added that in the linguistic study we intend to provide new data on the influence of Hebrew on the Judeo-Spanish of the late 19th and early 20th centuries.
dc.language.iso es
dc.rights 10daysAccess
dc.subject tłumaczenia
dc.subject adaptacje
dc.subject Robinson Crusoe
dc.subject ladino
dc.subject judeo-hiszpański
dc.subject literatura sefardyjska
dc.subject translations
dc.subject adaptations
dc.subject Robinson Crusoe
dc.subject Ladino
dc.subject Judeo-Spanish
dc.subject Sephardi Literature
dc.subject traducciones
dc.subject adaptaciones
dc.subject Robinson Crusoe
dc.subject ladino
dc.subject judeoespañol
dc.subject literatura sefardí
dc.title Versiones sefardíes de Robinson Crusoe. Transcripción de textos, glosario y análisis lingüístico-literario
dc.title.alternative Sefardyjskie wersje Robinsona Crusoe. Transkrypcja tekstów, glosariusz oraz analiza językoznawczo-literaturoznawcza
dc.title.alternative Sephardi Versions of Robinson Crusoe. Transcription of Texts, Glossary and Linguistic-Literary Analysis
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Joanna Dominowska
dc.contributor.department Wydział Neofilologii
dc.date.defence 2021-11-30

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics