Powody i konsekwencje odejścia od islamu eks-muzułmanów w Niemczech i Szwecji

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Libiszowska-Żółtkowska, Maria
dc.contributor.author Lenartowicz, Weronika
dc.date.accessioned 2021-12-03T13:46:20Z
dc.date.available 2021-12-03T13:46:20Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4088
dc.description.abstract Celem badań przedstawionych w rozprawie doktorskiej było poznanie powodów i konsekwencji świadomego odejścia od islamu, na przykładzie eks-muzułmanów żyjących w Niemczech i Szwecji. Z ich perspektywy liczne praktyki i wierzenia obecne w islamie są krzywdzące, niesprawiedliwe i godne potępienia. Z tego powodu rozszerzam spojrzenie na badane zjawisko poprzez ujęcie zemiologii – zajmującej się badaniem krzywd. W analizie uwidoczniony został konflikt pomiędzy osobistymi pragnieniami a wartościami islamu – wartościami uznawanymi społecznie i nieodczuwanymi przez badanych, a więc swoiste uwikłanie jednostki w świat społeczno-kulturowy. Wiedza ugruntowana w eksplorowanym materiale empirycznym pozwoliła jednocześnie ukazać, że poczucie wolności i brak poczucia bezpieczeństwa oraz zagrożenie dla życia stały się elementami świata przeżywanego badanych. Prowadzi to do uchwycenia systemu istotności dominującego w islamie z perspektywy byłych muzułmanów.
dc.description.abstract The research presents the reasons and consequences of consciously leaving Islam, based on examples of ex-Muslims living in Germany and Sweden. According to them, many of the practices and beliefs in Islam are harmful, unfair, and condemnable. Therefore, the research encompasses zemiology, the study of harm. The analysis shows a conflict between personal aspirations and the values of Islam. These values are socially recognized, yet not felt as such by the subjects, and thus represent a specific entanglement of an individual in the socio-cultural world. The knowledge grounded in the explored empirical material at the same time shows that the sense of freedom and the lack of a sense of security and the threat to their lives become elements of their lifeworld.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject badania jakościowe
dc.subject krzywda społeczna
dc.subject socjologia humanistyczna
dc.subject zemiologia
dc.subject odchodzenie od islamu
dc.subject ex-muzułmanie
dc.subject qualitative research
dc.subject social harm
dc.subject humanistic sociology
dc.subject zemiology
dc.subject leaving Islam
dc.subject Ex-Muslims
dc.title Powody i konsekwencje odejścia od islamu eks-muzułmanów w Niemczech i Szwecji
dc.title.alternative Reasons and consequences of leaving Islam among ex-Muslims in Germany and Sweden
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Tomasz Kasprowicz
dc.contributor.department Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
dc.date.defence 2021-12-15

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics