Cultural Diversity of Population in Iraq: Causes and Consequences

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lisowski, Andrzej
dc.contributor.author Kattea, Majdah
dc.date.accessioned 2014-10-01T12:20:01Z
dc.date.available 2014-10-01T12:20:01Z
dc.date.issued 2014-10-01
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/762
dc.description.abstract Istnieją różne opinie na temat skutków zróżnicowania kulturowego (etnicznego i religijnego) ludności na świecie. Z jednej strony różnorodność kulturowa jest zazwyczaj postrzegana jako jedna z głównych przyczyn konfliktów, ale z drugiej strony możemy znaleźć opinie na temat korzyści płynących z różnorodności, która jest postrzegana jako istotny czynnik rozwoju oraz siły gospodarczej i politycznej niektórych krajów. Celem badania było : 1) Poznanie roli czynników geograficznych i historycznych w tworzeniu różnorodności kulturowej ludności zamieszkującej Mezopotamię przez wieki. Jak przebiegał proces różnicowania kulturowego społeczeństwa oraz współistnienia różnych grup kulturowych w Mezopotamii od tysięcy lat w określonych warunkach geograficznych i historycznych? 2) Przedstawienie różnorodności kulturowej ludności we współczesnym Iraku. Jaka jest obecnie różnorodność kulturowa społeczeństwa irackiego? 3) Identyfikacja wybranych społecznych, gospodarczych i politycznych następstw zróżnicowania kulturowego społeczeństwa irackiego. Jakie są skutki społeczne, gospodarcze i polityczne różnorodności etnicznej i religijnej w świadomości współczesnego społeczeństwa irackiego? Ewolucja ludzkiego osadnictwa w Iraku i cechy kulturowe różnych grup społecznych zostały przeanalizowane na podstawie literatury. Metody statystyczne i kartograficzne zostały wykorzystane w analizie społeczno-demograficznej. Wreszcie metoda ankietowa została zastosowana jako źródło informacji na temat irackich doświadczeń i poglądów na temat relacji międzykulturowych ludności we współczesnym Iraku. W rozdziale pierwszym przedstawiono czynniki geograficzne Mezopotamii wpływające na powstawanie cywilizacji, pomimo wielości ras i narodowości. Omówiono rozmieszczenie ludności Iraku w chwili obecnej oraz różnorodność kulturową sąsiednich krajów oraz ich związki ze społeczeństwem irackim. W rozdziale drugim przedstawiono zarys historii osadnictwa różnych ludów na obszarze Mezopotamii oraz strukturę etniczną i religijną Iraku w świetle spisów ludności w XX wieku oraz współczesne szacunki dotyczące przynależności etnicznej i wyznaniowej ludności Iraku. Rozdział trzeci dotyczy wpływu różnorodności kulturowej na życie społeczne, gospodarcze i polityczne Iraku. Podstawą opracowania jest analiza odpowiedzi na pytania ankietowe, na temat stosunku respondentów do zróżnicowania kulturowego społeczeństwa Iraku. W ostatniej części pracy przedstawiono najważniejsze wyniki badań. Na zakończenie chciałabym wyrazić nadzieję, że udało mi się rzucić światło na kulturową różnorodność Iraku, jej przyczyny oraz skutki.
dc.language.iso en
dc.rights 10daysAccess
dc.title Cultural Diversity of Population in Iraq: Causes and Consequences
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Jan Skrzypczuk
dc.contributor.department Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dc.date.defence 2014-10-14

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics