Technologie informacyjne i komunikacyjne a przestrzenna organizacja gospodarki informacyjnej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czerny, Mirosława
dc.contributor.author Łuczak, Robert
dc.date.accessioned 2014-11-21T09:34:12Z
dc.date.available 2014-11-21T09:34:12Z
dc.date.issued 2014-11-21
dc.identifier.uri https://depotuw.ceon.pl/handle/item/913
dc.description.abstract Technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies – ICT) w ciągu zaledwie kilkunastu lat stały się powszechnym narzędziem służącym komunikacji i podstawą funkcjonowania wielu gałęzi gospodarki oraz nowych form uczestnictwa w życiu społecznym. Rewolucja informacyjna od lat jest przedmiotem badań nauk geograficznych, choć w ocenie autora na gruncie polskiej geografii to zainteresowanie nie wyczerpuje złożoności problemu. W rozprawie doktorskiej „Technologie informacyjne i komunikacyjne a przestrzenna organizacja gospodarki informacyjnej” autor zajmuje się relacjami pomiędzy zmianami wywołanymi przez rewolucję informacyjną w globalnej gospodarce a przestrzenną organizacją gospodarki informacyjnej rozumianą jako splot czynników lokalizacji działalności gospodarczej, powiązań pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami w przestrzeni oraz przestrzennego podziału pracy i procesów biznesowych. Można zatem w skrócie powiedzieć, iż streszczana praca dotyczy zmian roli przestrzeni w gospodarce informacyjnej zachodzących pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Celem rozprawy jest odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób rozwój ICT ma wpływ na przestrzenny aspekt działalności gospodarczej i czynniki lokalizacji oraz jakie jest jego umiejscowienie w szerszym kontekście procesów społeczno-gospodarczych obserwowanych i badanych na całym świecie. Autor postawił jedną hipotezę główną: technologie informacyjne i komunikacyjne umożliwiając powstanie gospodarki informacyjnej nie determinują jej przestrzennej organizacji. Weryfikacja hipotezy głównej miała charakter wieloetapowy, a analizę uzupełniono o hipotezy pomocnicze (cząstkowe): • ICT umożliwiają tworzenie powiązań gospodarczych niezależnie od odległości dzielącej dane podmioty; • ICT są podstawą nowego wymiaru przestrzennego podziału pracy; • ICT przyczyniają się do sieciowo-węzłowego charakteru gospodarki informacyjnej; • ICT zmieniają wagę poszczególnych czynników lokalizacji wybranych rodzajów działalności gospodarczej; • ICT nie prowadzą jednak ani do dowolnej lokalizacji podmiotów gospodarczych ani nie determinują przestrzennej organizacji gospodarki informacyjnej. W rozprawie przeprowadzono szeroką analizę literatury przedmiotu oraz autorskie modelowanie teoretyczne proponując w rozdziale 2 koncepcję przestrzennego podziału pracy typu KIDS (ang. Knowledge & Information Distant Sourcing) charakterystycznego dla gospodarki informacyjnej, gdyż opartego o ICT. Następnie w rozdziale 3 przedstawiono syntetyczne zestawienie koncepcji i teorii dotyczących przestrzennej organizacji gospodarki informacyjnej oraz zaproponowano własny model teoretyczny oparty o pracę Michaela Storpera, w którym przestrzenna organizacja gospodarki informacyjnej przybiera postać bezskalowej organizacji sieciowo-węzłowej. W ostatniej części rozdziału 3 zaproponowano wkład do postulowanej teorii lokalizacji w gospodarce informacyjnej – schemat lokalizacji ALC (ang. Accessibility, Locality, Context). W rozdziale 4 omówiono badania empiryczne przeprowadzone przez autora polegające na analizie procesu lokalizacji z lat 1995-2012 funkcjonujących w polskich miastach filii lub oddziałów korporacji transnarodowych, świadczących usługi wyższego rzędu (sektor badawczo-rozwojowy, opracowywanie innowacji, usługi związane z zarządzaniem, usługi marketingowe, informatyczne oraz finansowo-księgowe). W zakończeniu podsumowano część teoretyczną i empiryczną, wszystkie hipotezy zweryfikowano pozytywnie oraz przedstawiono wnioski – ICT są odpowiedzialne za posybilizm technologiczny („sieciową możliwość”), ale to skumulowane, relatywne miejscowe przewagi komparatywne i konkurencjne stanowią o sile węzłów-miejsc globalnej sieci i kształtują przestrzenną organizację gospodarki informacyjnej.
dc.description.abstract Information and Communication Technologies (ICTs) in just a few years have become a common communication tool and the basis for the functioning of many industries, as well as the basis for new forms of social participation. The information revolution has been a subject of human geography, but within the realm of Polish geography this interest does not reflect the complexity of the problem. The doctoral thesis "Information and communication technologies and spatial organization of the information economy" deals with the relationship between the changes caused by the information revolution in the global economy and the spatial organization of the information economy, namely a combination of: location factors, linkages between different companies in space and the spatial division of labor and business processes. Therefore, the subject of the thesis can be briefly described as the analysis of the evolving role of space in the information economy mediated by the development of information and communication technologies. The purpose of the thesis is to answer the question of whether and how the development of ICTs affect the spatial aspect of economic activity and location factors, and how this process fits within the broader context of socio-economic processes observed and studied throughout the world. The main hypothesis is the following: ICTs enabling the coming of the information economy do not determine its spatial organization. Verification of the main hypothesis was supplemented by the supporting hypotheses: • ICTs enable the creation of economic relationships regardless of the distance between the business actors; • ICTs are the basis for a new dimension of spatial division of labor; • ICTs contribute to the network and nodal nature of the information economy; • ICTs change the significance of location factors in respect to selected sectors of the economy; • ICTs, however, neither lead to free and footloose location of business entities, nor determine the spatial organization of the information economy. The thesis includes extensive analysis of the literature, as well as original theoretical modeling. In Chapter 2 the concept of spatial division of labor “type KIDS” (Knowledge & Information Distant Sourcing) is introduced. This concept refers to ICTs and specific characteristic of the information economy. Then, Chapter 3 shows the synthetic summary of the existing concepts and theories of spatial organization of the information economy. Further, new theoretical model based on the work of Michael Storper is being proposed. It introduces the concept of spatial organization of the information economy that reflects the model of hierarchical network. The last section of Chapter 3 presents the ALC location diagram (Accessibility, Locality, Context) – an original contribution to the future information economy location theory. The Chapter 4 discusses the empirical research on the location process of over 300 subsidiaries or branches of transnational corporations that took place between 1995 and 2012 in various Polish cities. The business entities selected for the analysis represent advanced business services, namely: R&D, innovation development, management services, marketing services, IT , and finance and accounting. The last Chapter is opened with a brief summary of the theoretical and empirical sections of the thesis followed by the outcome: all hypotheses are verified positively. The concluding remarks stay that whereas ICTs are responsible for a “technological opportunity”, these are the cumulated relative local comparative and competitive advantages that underpin the strength of each node in the global network and shape the spatial organization of the information economy.
dc.language.iso pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject rewolucja informacyjna, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy, organizacja przestrzenna, czynniki lokalizacji, przestrzenny podział pracy
dc.subject information revolution, information economy, knowledge-based economy, spatial organization, location factors, spatial division of labor
dc.title Technologie informacyjne i komunikacyjne a przestrzenna organizacja gospodarki informacyjnej
dc.title.alternative Information and communication technologies and spatial organization of the information economy
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Robert Łuczak
dc.contributor.department Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dc.date.defence 2014-12-02

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics