Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej

University of Warsaw Repository

pl | en
 
 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocot, Wojciech
dc.contributor.author Giaro, Maciej
dc.date.accessioned 2012-11-05T10:07:50Z
dc.date.available 2012-11-05T10:07:50Z
dc.date.issued 2012-11-05
dc.identifier.uri http://depotuw.ceon.pl/handle/item/98
dc.description.abstract Rozprawa analizuje zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej, który mimo dynamicznego rozwoju rodzimego e-commerce nie doczekał się jeszcze monograficznego opracowania w polskiej literaturze przedmiotu. Istotny wpływ Internetu na rozwój zjawisk społecznych, w tym aukcji, narzuca pytanie o adekwatność dotychczasowych regulacji prawnych. Podstawowym zadaniem badawczym rozprawy było więc prawno-dogmatyczne określenie procedury zawarcia umowy w porównaniu z aukcją tradycyjną, uregulowaną w polskim kodeksie cywilnym. W tym celu zanalizowano następujące po sobie chronologicznie etapy aukcji najpierw w odniesieniu do aukcji tradycyjnej, a następnie internetowej, co pozwoliło wyeksponować specyfikę tej ostatniej. Analiza procedury zawarcia umowy musiała zostać poprzedzona omówieniem trójkątnego układu stosunków między administratorem internetowej platformy aukcyjnej i jej uczestnikami, występującymi względem siebie w roli kontrahentów. W tym zakresie zasadniczym problemem było określenie roli administratora platformy w toku zawarcia umowy między uczestnikami oraz znaczenia prawnego regulaminu platformy dla stosunków między tymi ostatnimi. W rozprawie omówiono ponadto związane z występowaniem przedsiębiorcy w aukcjach internetowych kwestie, dotyczące konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy oraz obowiązków informacyjnych. Z przedstawionych rozważań wyprowadzono generalny wniosek de lege ferenda, że uregulowanie aukcji w polskim kodeksie cywilnym powinno być bardziej syntetyczne i abstrakcyjne. Jest to wyrazem ogólniejszego poglądu autora, że prawo będzie w stanie sprostać dynamice ewolucji Internetu pod warunkiem pozostawania na stosunkowo wysokim poziomie abstrakcji. W zakresie prawno-porównawczym rozprawa opiera się przede wszystkim na dorobku doktryny niemieckiej i szwajcarskiej. The dissertation analyses the formation of contract by Internet auction, which – despite the dynamic development of Polish e-commerce – has not been a subject of any monographic study in Polish legal literature so far. Considerable impact of the Internet upon the evolution of social phenomena, including auctions, is related to the question of the adequacy of their legal regulations. The fundamental task of the dissertation was the dogmatic determination of the formation of contract by Internet auction as compared with the traditional auction regulated in the Polish Civil Code. For this purpose the consecutive phases of auction has been analyzed: first, with reference to the traditional auction, and then to the Internet auction in order to enhance the specificity of the latter. The analysis of the formation of contract had to be preceded by the analysis of the triangular structure of relations within the framework of the auction platform between its administrator and participants acting mutually as contracting parties. To this scope the key issue was to determine the role of the platform administrator in the course of the formation of contract between the parties and the legal impact of the platform regulations upon the relations of contracting parties. Moreover, in the dissertation issues related to entrepreneur’s participation in online auctions, in particular the consumer’s right of withdrawal and the information duties of the entrepreneur have been discussed. The abovementioned considerations warrant a general conclusion de lege ferenda that the future regulation of auction in the Polish Civil Code should be more synthetic and abstract. This is an expression of Author’s opinion that the law is able to cope with the dynamics of the Internet evolution only if it upholds a certain level of abstraction. The comparative material of the dissertation was drawn mainly from German and Swiss legal doctrine.
dc.language.iso pl
dc.rights 10daysAccess
dc.subject Internet umowa aukcja Internet contract formation auction
dc.title Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.description.eperson Maciej Giaro
dc.contributor.department Wydział Prawa i Administracji
dc.date.defence 2012-11-19

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.
PhD theses and reviews are only available on-site at the University of Warsaw Library. If you are interested in reading this text on-site please contact us by e-mail: repozytorium.buw@uw.edu.pl.
Repository do not send PDF copy of theses by e-mail.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics