Regulamin korzystania z repozytorium Centrum Otwartej Nauki 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego repozytorium utworów naukowych („Repozytorium”) prowadzonego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 („ICM UW”), za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: http://depotuw.ceon.pl/.

  2. Repozytorium służy udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet utworów naukowych takich jak artykuły i inne publikacje lub ich części, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie („Materiały”).

  3. Korzystanie z Repozytorium oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Za pośrednictwem Repozytorium możliwe jest:

   1. przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów;

   2. przeglądanie i pobieranie Materiałów.

  5. Korzystanie z Repozytorium jest nieodpłatne.

  6. W celu skorzystania z pewnych dodatkowych funkcji przeglądania i pobierania Materiałów (takich jak subskrypcja kolekcji, otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach), a także w celu przechowywania i publicznego udostępniania Materiałów wymagana jest rejestracja. Korzystanie z funkcji nie wymagających rejestracji jest możliwe anonimowo, a poza rejestracją użytkownik nie jest obowiązany ujawniać danych umożliwiających jego identyfikację.

  7. W celu korzystania z Repozytorium nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymagań technicznych, choć może to być konieczne dla korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o takich szczególnych wymaganiach są dostępne na bieżąco za pośrednictwem Repozytorium.

 2. Przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów

  1. Zarejestrowany użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium, a także korzystać z dodatkowych funkcji Repozytorium dostępnych zgodnie z aktualnym stanem technicznym Repozytorium.

  2. Przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy będący osobami fizycznymi, autorami przechowywanych i publicznie udostępnianych przez siebie Materiałów.

  3. Zarejestrowany użytkownik odpowiada za działania wykonane za pomocą jego konta w Repozytorium.

  4. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Repozytorium Materiałów:

   1. do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);

   2. których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;

   3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.

  5. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.

  6. Zakazane jest dostarczanie treści niestanowiących Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

  7. W odniesieniu do każdego dostarczonego przez siebie do Repozytorium Materiału użytkownik może złożyć oświadczenie o udzieleniu licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode (dalej „CC-BY). Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa się za pomocą stosownego formularza dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników.

  8. ICM UW będzie informować użytkowników Repozytorium o oświadczeniu o udzieleniu licencji CC-BY za pomocą stosownego oznaczenia na stronie poświęconej danemu Materiałowi. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, ICM UW będzie informować użytkowników Repozytorium, że korzystanie z takiego Materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

  9. W przypadku, gdy w stosunkach pomiędzy użytkownikiem a ICM UW strony byłyby związane niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami licencji CC-BY, a pomiędzy postanowieniami tych dokumentów zachodziłyby sprzeczności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Przeglądanie i pobieranie Materiałów

  1. Przeglądanie i pobieranie Materiałów oznaczonych jako udostępnione na licencji CC-BY, a także korzystanie z nich w inny sposób jest możliwe zgodnie z postanowieniami licencji CC-BY.

  2. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie stosuje się do tych Materiałów, które nie zostały oznaczone jako udostępnione na licencji CC-BY. Korzystanie z takich Materiałów jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

 4. Reklamacje

  1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa.

  2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.

  3. ICM UW rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego otrzymania, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia niezwłocznie na adres podany w zgłoszeniu.

 5. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Repozytorium jest ICM UW.

  2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Repozytorium.

  3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

 6. Odpowiedzialność

  1. ICM UW dokłada starań, aby korzystanie z Repozytorium było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania. ICM UW nie składa jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Repozytorium, jego przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.

  2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności ICM UW niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów.

  3. ICM UW może odmówić przechowania i publicznego udostępniania publikacji, zablokować dostęp lub usunąć z Repozytorium dane niestanowiące Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. Materiały, których autorem nie jest użytkownik).

  4. ICM UW może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który nie jest osobą fizyczną, a przechowuje lub publicznie udostępnia Materiały w Repozytorium lub użytkownika, który nie jest autorem przechowywanych lub publicznie udostępnianych przez siebie Materiałów.